Gruppen-3a-328x120

Natura 2000 på Hovdala efter kritik från EU

Natura 2000 på Hovdala efter kritik från EU

Ett område som till slut fick skydd enligt Natura 2000 är Dallerödsskogen, kanske den känsligaste delen av Hovdala. Foto: Berit Önell

Efter fem års förhalande och formell kritik från EU-kommissionen för att för lite natur skyddas har Hovdala till slut fått Natura 2000-områden. Regeringen utsåg i december 13 nya Natura 2000-områden som skyddas av EU-rätten. Bland dessa finns tre i Hässleholms kommun; Hovdala, Göingeåsen samt grottorna vid Ignaberga. För Hovdala gäller det samma områden som föreslagits till naturreservat, vilket ger ett starkare skydd.

EU-kommissionen har under en längre tid varit missnöjd med att Sverige inte utsett tillräckligt många Natura 2000-områden. Hovdala är ett av de områden som föreslogs av länsstyrelsen redan 2015. Sedan har det väntat på beslut hos miljödepartementet. Under tiden har avverkningar och andra ingrepp i naturen kunnat ske.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– EU-kommissionen har i ett överträdelseärende påpekat brister i Sveriges del av Natura 2000-nätverket. Områdena i dagens regeringsbeslut har valts ut för att åtgärda flera av dessa brister, meddelade regeringen när beslutet om de nya Natura 2000-områdena fattats den 17 december 2020.

Skyddet omfattar de streckade områdena.

Enligt Svenska Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur är bakgrunden den infekterade striden inom regeringen om kalkbrytningen i den skyddsvärda Ojnareskogen på Gotland som blev Natura 2000-område i slutet av 2015. Sedan dess har över 200 nya förslag på Natura 2000-områden blivit liggande.

EU-kommissionen förde en dialog med Sverige en tid innan ett första steg i en rättslig process togs. I maj 2020 rapporterade Sveriges Natur att Sverige fått en underrättelse från kommissionen, som även berörde Lettland: “Kommissionen ber Lettland och Sverige att respektera sina skyldigheter enligt EU:s bestämmelser för bevarandet av livsmiljöer och skyddade arter inom Natura 2000-nätverket, enligt Art- och habitatdirektivet”. Sverige fick fyra månader på sig att svara på underrättelsen. I slutänden hade Sverige kunnat ställas inför EU-domstolen och dömas till böter.

Fördröjningen har enligt Sveriges Natur fått allvarliga konsekvenser genom att det varit svårt att få pengar till naturskyddsprojekt där EU kräver att regeringen föreslagit ett område som Natura 2000-område för att bevilja bidrag.

Frilagt har tidigare berättat att Hovdalas markägare, det kommunala bolaget Hibab, har motsatt sig förslaget till Natura 2000-område och begärt att det skulle begränsas till Hovdalaåns dalgång. Hibab ville kunna avverka i Dalleröds ädellövskog, men stoppades av länsstyrelsen som också var kritisk mot att en backe schaktades bort i strandskogen vid Solhemsudden. Men alla de tre delområdena har nu fått ett skydd där biologisk mångfald ska värnas enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Bevarandeplaner ska upprättas, men det har ännu inte hunnits med för de nya områdena.

Bland naturvärdena som nu ska skyddas finns fladdermössen, inte minst den sällsynta Bechsteins fladdermus, unika ädellövskogar, stormusslor och större vattensalamander.

Fladdermössen är en av orsakerna till att såväl Hovdala som Göingeåsen och grottorna vid Ignaberga skyddas, här långörad fladdermus, Plecotus auritus.

– Ett unikt område med ädellövskog som har många naturvärden, till exempel finns här 17 fladdermusarter. Ån har stormusslor, står det om Hovdala i Naturvårdsverkets register.

Grova gamla träd nämns också särskilt.

Även större delen av naturreservatet på Göingeåsen skyddas enligt Natura 2000 på grund av fladdermössen, liksom grottorna vid Ignaberga. På Göingeåsen bedöms även ädellövskogen viktig att bevara.

Natura 2000 startades 1993 för att hejda utrotningen av djur och växter och för att hindra att deras livsmiljöer förstörs. I Sverige finns drygt 4 000 områden avsatta med stöd av EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Där listas 170 naturtyper och cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. Många av Natura 2000-områdena är också naturreservat eller nationalparker.

Berit Önell

Läs mer:

2015-12-29 Hibab motarbetar Natura 2000-skydd

2017-09-10 Vandringsleder gör ingrepp i skyddsvärd Hovdalanatur

2021-02-08 Klart med pengar till bantat naturreservat på Hovdala

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se