torsjö live vers2

Pumpstation för nära Västra Hassellundens bostäder

Pumpstation för nära Västra Hassellundens bostäder

Bostäderna kommer för nära pumpstationen i planförslaget för Västra Hassellunden vid Hovdalavägen. Enligt planchef Cecilia Lindgard har avståndet inte diskuterats, trots att Hässleholm Miljös policy säger att det ska vara minst 50 meter vid nybygge. En sådan brist kan också leda till att länsstyrelsen upphäver detaljplanen. Men miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslöt på tisdagen att föreslå nämnden att skicka ut förslaget till samråd i befintligt skick. Nye ordföranden Paul Thurn (SD) strök däremot förslaget till planprogram för Garnisonen från dagordningen med motiveringen att det inte var färdigberett. Han säger också att det inte kommer att byggas bostäder på andra sidan Hovdalavägen.

Politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens nya arbetsutskott ställde sig bakom förslaget till detaljplan för det cirka 52 000 kvadratmeter stora området strax norr om Hassellunden. Foto: Lotta Persson

I planförslaget finns inget avstånd mellan pumpstationen och bostäderna angivet. Men det ser ut att vara maximalt 20 meter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Cecilia Lindgard säger att planhandläggaren haft kontakt med Hässleholm Miljö om placeringen av pumpstationen, men inte utifrån närheten till bostäderna och risken för lukt- och smittspridning.

– Det gällde lämplig placering i förhållande till terräng och tillgänglighet för arbetsfordon, säger hon.

– Var har du läst om smittorisk från pumpstationer?

Cecilia Lindgard känner inte till Hässleholm Miljös policy.

– Jag tror inte att det har diskuterats specifikt, men Hässleholm Miljö har varit med hela vägen, säger hon.

Pumpstationen är placerad i mitten av bostadsområdet i förslaget till detaljplan för Västra Hassellunden. Bild ur planförslaget

Trots flera års diskussioner om skyddsavstånd till reningsverket i Hässleholm verkar hon inte känna till risken för att virus, bakterier med mera kan spridas från pumpstationer. I pumpstationer hanteras helt orenat avloppsvatten under tryck innan det skickas vidare till reningsverkets processer.

– Reningsverkets detaljplan är en egen process som vi håller på och arbetar med. Där har vi handlat upp en särskild utredning som ska titta på lukt och smittorisk, säger Cecilia Lindgard.

Pumpstationer ingår inte i den utredningen.

För kort planerat avstånd mellan pumpstationer och bostäder är också skäl för länsstyrelsen att upphäva detaljplaner. 50 meter krävdes bland annat i en detaljplan i Salems kommun som vann laga kraft 2017.

– Om det kan befaras att en detaljplan medför att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa med mera ska länsstyrelsen (enligt bestämmelserna i 12 kap PBL) upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen, skrev länsstyrelsen i Stockholm i sitt yttrande som ledde till att kommunen utökade avståndet.

Cecilia Lindgard säger att hon inte kan uttala sig om de svåra markförhållandena på det sanka området vid Hovdalavägen. Hon hänvisar till en teknisk utredning. Bedömningen enligt planbeskrivningen är att cirka 10 000 kubikmeter massor behövs för att göra området byggbart. Något som kommunen får bekosta och sedan måste försöka få tillbaka vid försäljning till exploatören.

Cecilia Lindgard har fått uppfattningen att kommunen är angelägen att bygga just här.

– Det är en politisk viljeinriktning, säger hon och hänvisar till den fördjupade översiktsplanen där området på båda sidor om Hovdalavägen är markerat för framtida bebyggelse.

– Det är det som jag har fått information om. En fördjupad översiktsplan är inte bindande, men en vision.

Men Paul Thurn är tydlig med att det inte ska byggas på andra sidan Hovdalavägen, trots att den fördjupade översiktsplanen säger så.

– Den sidan vid Hässleholmsgården ska vara orörd, säger han.

Han vill inte göra om Hovdalavägen till en smalare stadsgata och avvisar även det som står i planförslaget för Västra Hassellunden om att exploateringen där är ett led i en strategi att låta Garnisonen och staden växa samman.

– Det kommer inte att hända, säger han.

Istället är ambitionen att den fördjupade översiktsplanen ska aktualiseras och delvis ändras under mandatperioden.

Paul Thurn är däremot inte orolig för markförhållandena i Västra Hassellunden. Han litar på experterna som utrett frågan och överlämnar fortsättningen till kommunens tekniska förvaltning och exploatören.

– Möjligheterna skapar vi genom detaljplanen. Sedan lägger vi oss inte i, säger han.

Han säger att det generellt saknas tomter att bygga bostäder på i Hässleholm.

– Målet för oss är att kunna leverera så mycket detaljplaner som möjligt för att man ska kunna bygga bostäder och industrier i Hässleholm. Nu låg den här planen färdig i loppet och då vill vi få ut den, säger han.

Men SD har väl tidigare ansett att det planerades för mycket bostäder i Hässleholm och ni ville upphäva Sverigeförhandlingens krav?

– Sverigeförhandlingen handlade om lägenheter inne i stan. De ville tränga ihop allt där inne. Men folk vill ha tomter för att bygga bostäder, säger Paul Thurn.

Han har inte mycket att säga om pumpstationen på Västra Hassellunden.

– Jag förmodar att expertisen kollat upp det, säger han.

Ni politiker behöver väl också kunna lagar och regler?

– Plan- och bygglagen och miljöbalken kan vi inte på våra fingrar, säger han.

Inför risken att länsstyrelsen skulle kunna upphäva detaljplanen säger han att detaljplanen är långt ifrån klar.

– Den har en lång väg att gå, säger han.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens nya arbetsutskott består förutom ordförande Paul Thurn (SD) av förste vice ordförande Bo Persson (M) och andre vice ordförande Johan Lindman (S).

Frilagt har sökt Hässleholm Miljö angående pumpstationen.

Berit Önell

Läs mer:

2023-01-06 Bostäder vid Hovdalavägen i nytt planförslag

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se