torsjö live

Bostäder vid Hovdalavägen i nytt planförslag

Bostäder vid Hovdalavägen i nytt planförslag

Radhus, parhus och villor med upp till två våningar kan bli verklighet i det 52 000 kvadratmeter stora och sanka området Västra Hassellunden, tidigare även kallat Landhusen, vid Hovdalavägen. Den nya miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska vid sitt första sammanträde på tisdag besluta om förslaget till detaljplan ska ut på samråd. Exploateringen är en del i en strategi att låta staden och Garnisonsområdet växa samman. Ett förslag till nytt planprogram för Garnisonen, nu utan omstridda Sjörröds gård och Torshem, behandlas vid samma sammanträde.

Förslaget till detaljplan för området öster om Hovdalavägen kan bli klart för samråd inom kort. Bild ur planförslaget

Det omdiskuterade området vid Hovdalavägen, som ofta varit kraftigt översvämmat, är idag obebyggt och planlagt för handel och industri. Kommunen påbörjade redan 2018 förberedelser för byggnation och fyllde upp marken med massor från andra byggprojekt. Men de då tilltänkta exploatörerna drog sig ur.

Enligt den fördjupade översiktsplanen ska området utvecklas till “ny blandad stadsbebyggelse”. SD, numera kommunens ledande parti, ville tidigare lyfta ut området ur översiktsplanen, men har sedan accepterat en exploatering. Efter att Hässleholmsföretaget Skottenborg 2020 uttryckt intresse för att köpa området och bygga bostäder där prioriterades planarbetet upp igen. Skottenborg har även anmält intresse för att bygga bostäder på den andra sidan om Hovdalavägen, som också delvis kan exploateras trots att det området är avsatt som riksintresse för friluftsliv.

Enligt den fördjupade översiktsplanen ska Hovdalavägen smalnas av till en bostadsgata med trottoarer på båda sidor. Det nya bostadsområdet föreslås få in- och utfart från Hassellundsvägen. Gatan ska vara sju-tio meter bred för att ge plats för trädplantering och tillfällig parkering. En cykelbana föreslås längs Hovdalavägen. Det blir möjligt att sätta upp bullervall som i så fall ska ha integrerad växtlighet. På de mest bullerutsatta lägena ska minst hälften av bostadsrummen placeras mot tyst sida. En sänkning av hastigheten till 60 km i timmen skulle dock göra att en och en halvplanshus kan byggas utan bullerskydd.

Markområdet beskrivs i planförslaget som relativt sankt med högt grundvatten. Därför kan dagvattenanläggningen behöva tätas i bottnen. Två öppna dagvattendammar föreslås för att flöden av ytligt vatten som genereras inom planområdet ska kunna hanteras. Den fördröjningsvolym som behövs enligt planförslaget är drygt 1 000 kubikmeter. Två dammar på cirka 3 100 respektive 500 kvadratmeter behövs. För att klara skyfall behöver cirka 10 000 kvadratmeter naturmark dessutom vara nedsänkt. Även gatan bör vara nedsänkt. För att klara detta krävs ett ungefärligt tillskott av massor på cirka 10 000 kubikmeter.

En ny pumpstation för avlopp ska också byggas inom området. Planen bedöms enligt förslaget inte medföra betydande miljöpåverkan.

Det cirka 52 000 kvadratmeter stora området strax norr om Hassellunden är aktuell för bostadsbyggande igen. Foto: Lotta Persson

Planområdet ingår i Utvecklingsområde Garnisonen i den fördjupade översiktsplanen. Enligt förslaget till planprogram, som nu varit ute på remiss, ska det bli en stadsdel med blandad stadsbebyggelse där majoriteten består av bostäder och anknytningen till naturen bevaras. Men utbyggnaden ska ske etappvis “på mycket lång sikt” i fyra etapper, den sista om 20-30 år. Planprogrammet kan inte överklagas, men är inte heller juridiskt bindande. Det ska vara vägledande och underlätta det framtida planarbetet.

Garnisonsområdet, i princip det område som tidigare låg innanför stängslet kring P2-området, är cirka 100 hektar stort. Det omfattas av riksintresse för friluftsliv och här finns god tillgång till vandringsleder, motionsslingor och värdefulla natur- och kulturområden som Finjasjön, Hovdala, Mölleröds kungsgård och borgruin, Hässleholmsgården med mera.

En grönstruktur med ett sammanhängande huvudstråk inom området ska skapas enligt förslaget till planprogram. Men flera områden med höga naturvården påverkas negativt, bland annat en av två lokaler där den rödlistade gaddstekeln hittats vid inventering.

Hotade områden med naturvärden på Garnisonen är rödmarkerade. Bild ur förslaget till planprogram
Röd gata är huvudstråk, orange sekundära stråk och gula lokalgator. Bild ur förslaget till planprogram

En tydlig huvudgata ska binda samman hela Garnisonen och ha hög framkomlighet. Tätare bebyggelse med upp till tre och en halv våning kan tillåtas. Sekundära huvudgator har lite enklare gestaltning och upp till tre våningsplan. Lokalgator ska ha en intimare karaktär och lägre hastigheter med en eller två våningsplan på husen. Överallt i området ska det vara nära till så kallade platsbildningar för vila, rekreation, aktivitet och lek. Det kan vara parker, lekplatser, utegym, bollplaner med mera. Men tydligen inte gärna padelbanor. Sådana har nu byggts på idrottsplatsen från den militära tiden och får viss kritik i förslaget till planprogram.

– Ytterligare anläggningar som riskerar att förvanska kulturmiljövärdena ska undvikas, står det.

Hänsyn till kulturmiljön ska tas, men avvägningar göras mellan att förädla värdefulla byggnader och att ersätta dem med ny bebyggelse.

– Om byggnader inte kan få en ny lämplig användning som blir ett tillskott eller fungerar strukturellt och användningsmässigt integrerat med ny bebyggelsen så kan omvandlingsintresset vara överordnat det kulturhistoriska värdet, heter det i förslaget.

Berit Önell

Läs mer:

2020-06-12 Nytt förslag på bostäder vid Hovdalavägen

2022-09-02 Motionsspår och insekter i fara när Garnisonen byggs ut

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se