Gruppen-3a-328x120

FV försökte åter stoppa bostäder på Västra Hassellunden

FV försökte åter stoppa bostäder på Västra Hassellunden

– Direkt olämpligt för bostadsbebyggelse, skriver Folkets väls Jonas Klein i sin reservation till att detaljplaneförslaget för Västra Hassellunden i Hässleholm ska gå ut på samråd.

Majoriteten i miljö- och stadsbyggnadsnämnden sa dock ja vid sitt möte i förra veckan och lyssnade inte på hans argument. De handlar om att området vid Hovdalavägen är för låglänt, fuktigt och sättningsbenäget, att avloppspumpstationen planeras nära bostadshusen, vikten av en naturkorridor mellan staden och Finjasjön med mera.

Den politiska majoriteten vill ha bostäder på den låglänta ängen strax norr om Hassellunden. Foto: Lotta Persson
Jonas Klein (FV) reserverade sig mot beslutet. Foto: Bebelyn Placiente

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frilagt har tidigare berättat om exploateringen som enligt planförslaget är en del i en ifrågasatt strategi att låta staden och Garnisonsområdet växa samman. Området har ofta varit kraftigt översvämmat.

2018 började kommunen fylla upp det med massor från andra byggprojekt, men de exploatörer som då visat intresse drog sig ur. Detaljplanearbetet återupptogs när Hässleholmsföretaget Skottenborg, med ursprung i Göinge Bygg, kom in i bilden. En avsiktsförklaring om köp för bostadsbebyggelse tecknades. Den innebär en direktanvisning som kan strida mot kommunens riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, vilket även det tidigare projektet lär ha gjort. Enligt avtalet ska Skottenborg stå för resterande massbalansering inom området.

FV försökte redan 2016 stoppa detaljplanen för området, även kallat Landhusen. Även den här gången var partiet i underläge. Voteringen slutade 10-1.

Jonas Klein invänder främst på grund av att området är för blött.

– Det är inte klokt att, om man kan undvika det, bygga bostäder i områden som lämpar sig mycket bättre för amfibier och vadarfåglar än människor, skriver han.

Förslaget till detaljplan för området öster om Hovdalavägen ska gå ut på samråd. Bild ur planförslaget

Han påpekar att floran på platsen består av växtlighet som trivs i fuktig jord och att där i nuläget finns öppna vattenspeglar, att en stor apparat krävs för att hantera dagvattnet och att behovet av dränering är väldigt stort eftersom marken består av sättningsbenägen tjälfarlig silt. Han menar också att det vore rimligt att undersöka eventuella föroreningar i marken, trots att det gjordes 2016 och att riktvärdet för känslig markanvändning då underskreds.

– Men därefter har det dumpats tusentals kubikmeter med fyllnadsmassor. Vem vet vad som gömmer sig i dessa fyllnadsmassor?

Jonas Klein motiverar även sitt motstånd med nedfallande golfbollar, trafiken på Hovdalavägen och vikten av en naturkorridor mellan staden och Finjasjön.

Berit Önell

Läs mer:

2023-01-06 Bostäder vid Hovdalavägen i nytt planförslag

2023-01-11 Pumpstation för nära Västra Hassellundens bostäder

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se