torsjö live vers2

1 000-metersavstånd till reningsverk stryks

1 000-metersavstånd till reningsverk stryks

Det så kallade yttre skyddsavståndet på 600 – 1 000 meter kring reningsverket i Hässleholm stryks. Närheten till reningsverket blir därmed inget hinder för att bygga nya bostäder – samtidigt som ledande politiker fortfarande vill driva boende inom 300 meter från hus och hem. Luktutredningen, som säger att varken smittorisk eller lukt hindrar befintliga bostäder, används nu för att motivera nya bostadsområden inom 1 000 meter. Ändringen i förslaget till ny översiktsplan för kommunen utanför staden har nu antagits av kommunstyrelsen, men går vidare till kommunfullmäktige.

Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) yrkade förgäves att alla vindkraftsområden skulle strykas.

Bilden visar Hässleholms reningsverk.
Kommunstyrelsen vill inte längre ha några restriktioner för nybyggnad av bostäder vid reningsverket i Hässleholm. Foto: Berit Önell

En översiktsplan ska visa kommunens viljeinriktning och vision för kommande bebyggelseutveckling. Den är inte juridiskt bindande, men ligger till grund för lämplighetsbedömning av hur marken ska användas.

Den gällande översiktsplanen för Hässleholms kommun är daterad 2007. Arbetet med att ta fram en ny har pågått sedan 2017. Kommunen är nu ute i elfte timmen eftersom den gamla planen kommer att upphävas automatiskt om inte en ny, eller en så kallad planeringsstrategi, finns på plats senast i september 2024.

Förslaget till översiktsplan för perioden 2022-2040 har ställts ut för synpunkter flera gånger på grund av större ändringar. De synpunkter som kom in hösten 2021 ledde till ett nytt förslag där Nävlingeåsen ströks som utpekat område för vindkraft. Kommunen tog också ställning till att på sikt verka för att väg 117 dras utanför Bjärnum och Vittsjö och att nya tågstationer etableras i samtliga orter längs befintlig järnväg. Förra sommarens granskning ledde enbart till redaktionella ändringar.

Men efter valet lyfte ledande politiker i miljö- och stadsbyggnadsnämnden ut ärendet för ny politisk behandling. Under försommaren i år granskades ett nytt förslag. Där var de två återstående utpekade områdena för vindkraft, vid Emmaljunga, halverade och ytans avgränsning mer diffus.

Texten om skyddsavstånd till Hässleholms reningsverk var också uppdaterad för att det yttre skulle bli tydligare, liksom att enskilda bedömningar och utredningar ska göras inför varje ställningstagande om ny exploatering. Det är denna text som den nya majoriteten nu vill stryka helt. Politiska diskussioner har enligt tjänsteskrivelsen pågått, oklart var, men förslaget kom som ett ordförandeförslag från Lena Wallentheim (S) till kommunstyrelsens sammanträde i veckan.

Detta stycke stryks: ”Hässleholms avloppsreningsverk har ett yttre skyddsavstånd på 600-1000 meter. Inför varje ställningstagande om ny exploatering ska dock enskilda bedömningar och utredningar göras inom ramen för kommande planprocess eller i samband med nytt miljötillstånd för reningsverket.”

SD och FV protesterade mot ändringen. Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) reagerade också på att ingen information gått ut i förväg.

– När vi fick det här till oss så skulle det inte vara några ändringar. Vi är lite halvt besvikna, vi hade inte ens fått informationen innan. Vi hade till och med stämt av med miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande som sa att det inte skulle bli några ändringar, säger hon.

Bilden visar Hanna NIlsson.
Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

SD vill, liksom FV, ha kvar det yttre skyddsavståndet för att förhindra att nya bostäder byggs nära reningsverket.

S och M anser inte att det behövs.

– Vi tar bort den här punkten för att den fyller ingen funktion. Det finns en fördjupad översiktsplan som hanterar detta som vi har beslutat om innan, säger Joachim Fors (S).

– Vi har fått besked nu från tjänstemännen att de här riktlinjerna som Boverket hade tidigare grundar sig på en författning som är upphävd, säger kommunalrådet Lina Bengtsson (M).

Bilden visar Joachim Fors.
Joachim Fors (S).Foto: Urban Önell

Den fördjupade översiktplanen för Hässleholms stad gäller området söder om reningsverket där eventuella skyddsavstånd berör färre. Den hänvisar till riktlinjerna från 1995, som bara var rekommendationer och dessutom upphävdes innan den togs fram och även innan detaljplanen för reningsverket påbörjades för tolv år sedan.

Politikerna medger att ingenting ändrats från Boverkets sida.

– Men här har kommit in nya personer och så har man fått den här informationen plus den nya luktutredningen. Då har vi gjort den bedömningen att utifrån den informationen så behöver vi inte ha kvar den här skrivningen om skyddsavståndet, säger Lina Bengtsson.

Bilden visar Lina Bengtsson.
Kommunalrådet Lina Bengtsson (M). Foto: Urban Önell

Enligt den fördjupade översiktsplanen ska det vara ett påverkansområde 300 – 1000 meter från reningsverket på grund av risk för luktpåverkan och eventuellt buller. Nya detaljplaner för bostäder och personintensiv verksamhet ska prövas var för sig i sitt sammanhang, formuleringar som inte förpliktigar till någonting.

Vad värre är föreslås ett inre skyddsavstånd på 0 – 300 meter på grund av risk för förhöjd bakteriehalt, smittspridning, luktpåverkan och buller. Där ska inga bostäder eller annan känslig markanvändning tillåtas. Men avsteg görs för alla bostäder utom de två närmast reningsverket. Den nya översiktplanen har liknande skrivning i den delen.

Förslaget till detaljplan för reningsverket följer linjen att de två bostäderna ska bort. Men efter krav från länsstyrelsen beställdes en luktutredning som visar att smittorisken är obefintlig och att inte heller lukten gör det olämpligt att bo drygt 200 meter från reningsverkets processer. Dock bör åtgärder vidtas för att minimera tillfälliga luktstörningar från framförallt slamhanteringen. Planarbetet fortsätter dock som om ingenting hänt och politikerna vägrar lägga sig i.

Men nu visar det sig att alla de politiska partierna fått information om luktutredningen i den parlamentariska gruppen där alla har en företrädare. Dessutom har den diskuterats i kommunstyrelsen, men inte med anledning av de bostäder den gäller. Istället handlar det alltså om möjligheten att bygga nya bostäder inom 1 000 meter.

– Jag tycker att det här är jättekonstigt för enligt dem hade man kunnat stryka allt om reningsverket egentligen. Jag förstår inte varför man ska stryka bara den punkten, säger Hanna Nilsson.

– Den har ju delgetts till den parlamentariska gruppen så det är inget som är okänt för någon att det ser väldigt, väldigt bra ut. Man behövde aldrig gå ut till 1 000 meter om jag minns det rätt utan det var 200 meter eller 300 meter, säger Joachim Fors.

Men luktutredningen tar inte ställning till några skyddsavstånd, däremot säger den alltså att det inte är olämpligt att bo 200 meter från reningsverket.

Hanna Nilsson anser inte att översiktsplanen handlar om lukt.

– Det har absolut noll med lukt att göra utan det handlar om hur vi ska kunna få nytt miljötillstånd i framtiden om vi bygger för nära.

När ni diskuterade luktutredningen, kom inte frågan upp om det här 200 eller 300-metersavståndet skulle vara kvar?

– Nej, det diskuterades inte alls, säger Lina Bengtsson och får bråttom att gå vidare till nästa punkt.

S, M, L, V och MP ställde sig bakom den nya versionen av förslaget till översiktsplan.

Björn Widmark, FV:s ersättare i kommunstyrelsen, påminner i en protokollsanteckning om att 1 000 meters yttre skyddsavstånd tidigare förespråkats av Hässleholms vatten, länsstyrelsen, Rambölls utredning från 2014 som användes som underlag till den fördjupade översiktsplanen och även av M och L.

– Att frångå yttre riskområdet på 1 000 meter för ny bebyggelse av bostäder med mera kan enligt länsstyrelsen leda till krav på investeringar (miljardklassen) för reningsverket, exempelvis inbyggnad. Detta är oansvarigt, skriver han.

Bilden visar Björn Widmark.
Björn Widmark (FV). Foto: Urban Önell

SD fick ingen med sig på att alla vindkraftsområden skulle bort.

– Då är vi Skånes största kommun till ytan och har ingenstans där vi kan säga att här är det bästa stället att titta på hur det går att sätta vindkraftverk, säger Joachim Fors.

Han påpekar också att en sådan förändring hade lett till en ny remissrunda och ytterligare fördröjning och kostnader. En ny granskning ska kosta cirka 600 000 kronor.

– Vi vet ju att vi inte får någon majoritet för detta och vi vill inte dra ut på processen bara för sakens skull, säger Hanna Nilsson som dock förklarar att hon på annat sätt vill försöka se till att det inte blir några vindkraftsområden.

Berit Önell

Läs mer:

2022-05-02 Ändrat förslag till översiktsplan ställs ut

2023-06-10 Nya bud med nytt styre – översiktsplan dröjer

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se