torsjö live

Ingen sanering av tipp vid reningsverket – men detaljplanen kan ändras

Ingen sanering av tipp vid reningsverket – men detaljplanen kan ändras

Det behövs ingen sanering av området kring den gamla olagliga deponin vid Sötekärrsbäcken mittemot reningsverket i Hässleholm. Det är slutsatsen i markundersökningen som nyligen gjorts för reningsverkets detaljplaneprocess. Kommunens planchef Cecilia Lindgard säger att markutredningen inte påverkar planförslaget – vilket hon nu öppnar för att den tidigare luktundersökningen kan göra, trots att hon tidigare lämnat motsatt besked. Hon vill dock varken avslöja på vilket sätt eller om en förändring berör de två bostäder som hotas av expropriation och som var orsaken till att luktundersökningen beställdes. Detaljplanen, som pågått i tolv år, är än en gång försenad och kan tidigast ställas ut i februari.

Bilden visar en provgrop vid deponin.
En av provgroparna grävdes i kanten av deponin. Foto: Berit Önell

Enligt vittnen har både fenol och oljor tippats i stora mängder i deponin som troligen stängdes på 1970-talet. Det tydde också undersökningar av bäcken 2019 på. De visade att vattnet är gravt förorenat av ämnen som kan komma från påverkan av både deponi och avlopp. I sedimentet på bäckens botten fanns flera mycket giftiga ämnen såsom dioxiner och tungmetaller. Brunnen närmast tippen innehöll mycket höga uranhalter. PFAS fanns i både vatten och sediment i bäcken. Enligt dåvarande miljöchefen Sven-Inge Svensson visade undersökningarna av bäcken och brunnarna att föroreningarna spred sig från bäckens sediment till grundvattnet och Finjasjön. Men både dåvarande va-bolaget Hässleholms vatten och kommunens tekniska förvaltning vägrade ta ansvar för sanering.

Förslaget nu är att området ska planläggas som natur. Platsen där tippen legat är idag fullt synlig eftersom det finns sättningar där marken sjunkit ner. Men bara en av konsultfirman Thyréns provgropar grävdes i kanten av detta område, övriga spreds ut längre bort. Resultatet blev att deponins utbredning bedömdes som relativt liten. Groparna innehöll till stor del schaktmassor. På några ställen förekom även avfall i form av metall, glas, tjära, trä, tegel, skrot från fordon med mera. Som djupast fanns deponimassor ner till drygt 3,5 meters djup, ner till grundvattenytan. På enstaka platser visade jordprover föroreningshalter som överstiger riktvärdet för mindre känslig markanvändning. Det gäller kvicksilver i en punkt och zink i en annan.

Bilden visar en grop med en hund i.
Sättningarna har gjort stora gropar i marken.

Analyser av grund- och ytvatten visade låga föroreningshalter, vilket enligt konsultrapporten tyder på att spridningen av föroreningar via lakvatten från deponin är begränsad. Den spridning som finns sker västerut, mot sjön. Men i grundvattenprov vid reningsverket på andra sidan vägen, mitt för bäcken, uppmättes skyhög totalkvävehalt, 21 mg per liter, en nivå som kan förekomma i avloppsvatten. I bäckens ytvatten var totalfosforhalten hög vid samma tillfälle.

Luftmätningar visade att det inte sker någon produktion av deponigas som kan påverka människors hälsa eller miljön.

– Det finns inga skäl att utforma några skyddsåtgärder inom deponin baserat på den markanvändning som är aktuell idag, skriver konsulterna och ser inte heller något behov av skydd kopplat till reningsverkets verksamhet.

Bilden visar ett av grundvattenrören i skogen.
Skog med höga naturvärden röjdes för att grundvattenrör skulle kunna sättas ut för utredningen. Foto: Berit Önell

Om området utvecklas så att människor i högre grad vistas där kan ytterligare undersökningar behövas för att bedöma eventuella risker.

– Utredningen kommer inte att föranleda några ändringar av detaljplaneförslaget, säger Cecilia Lindgard.

Hon förklarar att planavdelningen nu ser över förslaget inför granskningsskedet då det ska ställas ut på nytt.

– Så som det ser ut just nu så hoppas vi på att kunna ha granskning under februari månad, om allting klaffar med de sista revideringarna som ska göras, säger hon.

Hon berättar att det har skett ändringar i planhandlingarna sedan förra utställningen, det så kallade samrådet, för två år sedan, men vilka de är vill hon inte avslöja.

– Ställningstagandet till vilka ändringar kommer vi att visa i granskningen. Det gör vi inte nu eftersom handlingarna inte är beslutade ännu. De är inte färdigställda.

Bilden visar kartan över planförslaget.
Så här såg förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm ut vid samrådet. Karta ur planförslaget

Kan det vara så att luktutredningen påverkar det nya förslaget?

– Det kan vara så att den påverkar. Vi sitter och jobbar med de sista handlingarna nu.

Luktutredningen togs fram för att bedöma bostäderna närmast reningsverket, påverkar den dem?

– Det kommer du att se det när det är officiell granskning, säger Cecilia Lindgard.

Men du har redan sagt att markutredningen inte påverkar, varför kan du inte säga något om luktutredningen då?

– Det är ju för att då innebär det att det är inga ändringar.

Detaljplanekartan på kommunens hemsida visar ett mindre planområde än det som var ute på samråd. Det har minskats både i söder, där en bostad nu hamnar utanför, och i norr där två mindre naturområden inte längre ingår. Men Cecilia Lindgard säger att kartan är schematisk.

– Den ska man inte se med någon exakthet, den anger inte på metern planområdets gräns. Men planområdet kan mycket väl ha ändrats från samrådet till nu. Den exakta utbredningen kommer under utskicket av granskningen.

Bilden visar kommunens detaljplanekarta.
Så här ser plankartan nu ut på kommunens hemsida. Planområdet har minskat både i söder och norr.

Både Cecilia Lindgard och bygglovschef Katarina Finyak, som vikarierade för henne under sommaren, sa i slutet på september att bostäderna inte skulle tas bort ur detaljplaneförslaget på grund av luktutredningen.

– Det finns ju en påverkan av lukt där och då har vi gjort bedömningen att det området ligger kvar, sa Katarina Finyak då, trots att luktutredningen kom till motsatt slutsats; lukthalterna är acceptabla för bostäder.

Linus Jepssons hus.
Linus Jepssons hus mellan reningsverket och Finjasjön hotas av inlösen.

Det kommunala va-bolaget Hässleholm Miljö instämmer i slutsatserna i markutredningen.

– Den är till för att utreda och översiktligt bedöma avfallet i deponin, bedöma risken för exponering av eventuella föroreningar och bedöma om deponin påverkar planområdet specifikt med avseende på miljö och hälsa. Vi finner ingen anledning att göra någon annan bedömning än det som framgår av rapportens slutsatser, skriver bolagets kommunikatör Anton Henryson.

Han avfärdar den höga kvävehalten och anser inte att provsvaret förklarar tidigare tillförsel av näringsämnen till Sötekärrsbäcken.

– Provtagning och analys är gjord med fokus på lakvatten för att undersöka påverkan från den nedlagda deponin. Totalkvävehalt är en parameter av många och kan inte ensamt härleda till avloppsvatten, då skulle fler av parametrarna som analyserats haft högre halter. Eller så skulle nästa provtagning också visat ett högre värde, vilket den inte gör. Och nej där finns ingen bräddpunkt vid den provtagningspunkten, skriver Anton Henryson.

Miljökontoret har fått utredningen för att bedöma om den föranleder någon tillsyn.

– I dagsläget ställs inga krav på ytterligare åtgärder eller undersökningar, heter det i yttrandet från miljöinspektör Åsa Bjerstedt som också instämmer i konsulternas bedömningar och avslutar ärendet.

Bilden visar Sötekärrsbäcken.
Det ser inte ut att bli någon sanering av den förorenade Sötekärrsbäcken nu heller.

Miljöchef Torbjörn Håkansson förklarar att deponin utifrån resultatet av utredningen inte kan prioriteras högre än annan pågående tillsyn.

– Vi har väldigt många bekräftat eller presumtivt förorenade områden, säger han.

Att en del arbete gjordes redan 2019 hjälper inte.

– Vi har inte bedömt det så, säger han.

Ett problem är också att det inte klarlagts vem som har ansvar för de föroreningar som påträffats.

– Om någon ska bygga får de hantera de massor som kommer upp, säger Torbjörn Håkansson.

Jan Tillgren vid sitt hus.
Jan Tillgren är liksom Linus Jepsson trött på kommunens agerande. Foto: Berit Önell

De berörda fastighetsägarna närmast reningsverket, Linus Jepsson och Jan Tillgren, känner sig än en gång lurade av kommunen och särskilt av Katarina Finyak och Cecilia Lindgard.

– Bägge två är lögnare, säger de.

– Hade vi vetat detta hade vi agerat annorlunda. Det här ger ekonomiska komplikationer. Nu förberedde vi ju inför utställningen av detaljplanen med ombud etcetera och det har kostat pengar för något som byggde på en lögn. Någon får ersätta våra omkostnader.

Berit Önell

Läs mer:

2019-05-29 Klarlagt att Sötekärrsbäckens föroreningar sprids – ingen naturlig förklaring till uran i brunn

2023-08-02 Kommunen hugger bort naturvärden

2023-09-20 Går emot konsulter: Hävdar stöd för inlösen av bostäder

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se