Gruppen-3a-328x120

16 LSS-boenden har bristande brandskydd

16 LSS-boenden har bristande brandskydd

Det är inte bara det uppsagda LSS-boendet på Stjärngatan i Tyringe som inte uppfyller brandskyddskraven. Ytterligare 15 gruppboenden i Hässleholms kommun har så allvarliga brister att räddningstjänsten överväger föreläggande eller förbud. Det som står näst i tur är Gökropsgatan i Hässleholm.

Bilden visar Gökropsgatans LSS-boende.
LSS-boendet på Gökropsgatan i Hässleholm står näst i tur för räddningstjänstens krav på åtgärder eller stängning. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hittills har ansvariga på kommunens omsorgsförvaltning och tekniska förvaltning efter räddningstjänstens inventering av verksamheterna bara fått protokoll från inspektionerna, inga beslut om krav på åtgärder. Räddningstjänsten informerade före jul vid ett möte med kommunen om att förbud övervägs för Stjärngatan i Tyringe och strax därefter kom information även om bland annat Gökropsgatan i Hässleholm.

– Det var väl nästa som var prio, säger Mathias Bjäreborn, enhetschef på kommunens tekniska förvaltning som ansvarar för hyreskontrakten och åtgärder på fastigheter som kommunen äger.

Det är det kommunala bostadsbolaget Hässlehem som äger några av LSS-boendena, bland annat Gökropsgatan.

– Hässlehem har uppdraget att ta fram en åtgärdsplan för det, säger Bjäreborn.

En del av boendena är privatägda. För dem tar kommunens förvaltare fram åtgärdsplaner som kostnadsberäknas.

– Vi brukar be hyresvärden rätta till bristerna och få kostnaden som ett hyrespåslag, säger Mathias Bjäreborn.

Beroende på beloppet kan boendet antingen åtgärdas eller sägas upp. Kontrakten är dock skrivna så att det är hyresgästen, det vill säga kommunen, som ska stå för kostnaden för anpassningar till den specifika verksamheten. Det gäller för de flesta av anmärkningarna i brandskyddet. På LSS-boenden förväntas omsorgstagarna inte kunna utrymma på egen hand. För vanliga lägenheter är kraven inte lika hårda och fönster i regel godkända som utrymningsväg.

Inga fler beslut utanför delegering

När det gällde Stjärngatan fattade tjänstemännen på omsorgsförvaltningen ett snabbt beslut om stängning efter informationen från räddningstjänsten, trots att sådana beslut enligt delegationsordningen ska fattas av politikerna i omsorgsnämnden. Det ska inte hända igen.

– Omsorgsförvaltningen kommer att, tillsammans med tekniska förvaltningen och fastighetsägarna, föra dialoger kring varje enskilt ärende/protokoll som kan inkomma. Efter det kommer omsorgsnämnden fatta beslut utifrån vad som framkommer i dialogerna, skriver Ulrika Bengtsson, vikarierande omsorgschef, i ett mejl till Frilagt.

Liksom Stjärngatan är Gökropsgatan ett LSS-boende i två våningar som funnits i cirka 30 år. Fem omsorgstagare bor här, tre på plan ett och två på plan två.

Underkända utrymningsvägar

Personalen uppger att de boende varken skulle klara att klättra ut på räddningstjänstens stegar från plan två eller klättra över balkongräcken på plan ett. Utrymningsvägarna är därför inte godkända. En allvarlig brist är att personalen ibland trots detta lämnar boende ensamma i byggnaden i upp till en timme då någon behöver hjälp till exempelvis vårdcentralen.

Dessutom saknas nödbelysning, ventilationsbrandskyddet är otillräckligt och dörrstängare saknas till alla dörrar som avgränsar brandceller. Automatiskt brandlarm finns men detektor saknas i kök, gemensamhetsutrymme och personalrum. Utrymningsövning är inte genomförd det senaste året.

Ytterligare två av de granskade LSS-boendena har samma problem med utrymningsvägar från lägenheter på plan två. Det är Sörliden i Tormestorp och Kollinge i Tyringe.

Torsgatan i Hässleholm har också två våningar, men enbart jourrum för sovande personal och andra personalutrymmen på plan två. Dock godkänns inte utrymning via korridor på plan ett, brandcellsindelningen är otillräcklig eller felaktig, dörrstängare saknas med mera.

Hantverksgatan i Vinslöv har tre plan, källaren inräknat. Endast personal har tillgång till källaren. På plan två finns idag en tillfällig gruppbostad och från årsskiftet planeras korttidsboende där, vilket gjorde att brandskyddet inte bedömdes där denna gång. Ändå blev kritiken hård. På plan ett saknas två oberoende utrymningsvägar. Dörr från gemensamt utrymme mot baksidan slår igen och låser sig, vilket innebär risk att personal som går ut med boende inte kan komma in igen för att utrymma fler. Lägenheterna är inte byggda som egna brandceller.

Altandörrar som inte går att öppna

Även de boenden som är i ett plan har enligt inspektionerna allvarliga brister. De flesta har utrymningsvägar genom altandörrar som inte går att öppna utifrån. Flera saknar detektorer till brandlarmen, vilket gör att personalen får gå runt och leta efter en brand. Ofta är ventilationen bristfällig ur brandskyddssynpunkt och dörrstängare saknas. På flera boenden är också personalen bristfälligt utbildad i brandskydd och det saknas dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete.

På Rymarksgatan i Bjärnum krävs nyckel för att öppna altandörrar inifrån och de boende har inga nycklar. På Pilvägen i Vittsjö är det tänkt att ett utrymningslakan ska användas för att få ut de boende vid en brand, något som omöjligt kan fungera om bara en anställd är i tjänst.

Övriga som fått kritik är Västanvägen i Vittsjö, Plommonstigen i Tormestorp, Vikings väg i Vinslöv, Backstugevägen i Hässleholm, Österåsgatan i Hässleholm, Nyckelvägen i Hässleholm, Bjärnumsgatan i Tyringe och Bredgatan i Hässleholm.

Sprinklers dämpar brand

Melissa Millbourn, chef för räddningstjänstens förebyggande arbete, berättar att man kommer att börja skicka ut besluten till kommunen inom de närmaste två veckorna.

Bilden visar Melissa Millbourn.
Melissa Millbourn, chef för räddningstjänstens förebyggande arbete. Foto: Berit Önell

I fem fall handlar det om byggnader i två plan där utrymningsvägarna är otillräckliga, liksom på Stjärngatan.

– Men vi har en del anmärkningar på utrymningsvägar även i enplanshus, kanske med altandörrar som inte går att öppna utifrån, säger Melissa Millbourn.

Hon förklarar att när husen byggdes var det ofta tillräckligt att ha en utrymningskorridor utanför lägenhetsdörren, även om det inte fanns sprinklers.

– I dagens byggregler är det ok att ha en utrymningskorridor tillsammans med gemensamt kök och allrum under förutsättning att boendet är sprinklat. Sprinklern behövs eftersom den dämpar en eventuell brand och därmed gör det möjligt för personalen att hjälpa de boende ut.

– Altandörrar i varje lägenhet kan vara ett lämpligt alternativ om det inte finns sprinklers, men det förutsätter att lägenheterna är i markplan samt att varje lägenhet är utformad som en egen brandcell, även ventilationstekniskt, säger hon.

Men altandörrarna ska alltså gå att öppna utifrån så att personalen den vägen kan hjälpa till med evakuering.

– De boende ska slippa utrymma genom en rökfylld korridor, säger Melissa Milbourn.

Hon förklarar att i tvåvåningshus för LSS-boende måste det också finnas en extra utrymningsväg på plan två, utöver den interna trappan. I de flesta fall, men inte alltid, handlar det om en utvändig trappa ner från varje lägenhets balkong. Detta stämmer inte med de uppgifter Frilagt fått tidigare.

– De måste kunna ta sig ner från plan två på något annat sätt än enbart med den interna trappan. Då kan det behövas en trappa från varje balkong eller någon annan utvändig lösning, säger Melissa Millbourn.

– Om det bara finns en intern trappa som kan användas för att utrymma personer från plan två och det sker en brand i exempelvis köket på plan ett, kommer personalen inte kunna hjälpa till att utrymma personerna på plan två eftersom den trappan då blir rökfylld, säger hon.

Lätt att byta lås på altandörrar

Hon konstaterar att de flesta LSS-boenden har lägenheter i markplan där det kan bli krav på utrymningsvägar genom att altandörrarna ska kunna öppnas utifrån. Där är det lätt att byta låsen.

– Det är en ganska enkel och billig lösning.

Förbud blir det i de flesta fall inte heller vid allvarligare brister.

– Förbud är ett kraftfullt verktyg och det använder vi enbart när det verkligen behövs, exempelvis när det är en överhängande fara för människors liv och hälsa, säger Melissa Millbourn.

Hon listar tre felkällor eller brister som är ganska generella. De allvarligaste bristerna handlar just om utrymningsvägar.

Brandceller är ett annat stort problem. Varje lägenhet ska vara en egen brandcell och branden ska inte kunna sprida sig genom ventilationssystemet.

Dörrstängare till varje lägenhet är också en viktig faktor i brandskyddet.

– Till exempel om det börjar brinna i köket. Då kan det vara en ensam personal som först ska lokalisera var det brinner, därefter hjälpa den boende i lägenheten där det brinner och sedan larma räddningstjänsten. Lägg därtill att personalen sedan ska springa och stänga alla dörrar till de andra lägenheterna så att inte röken sprider sig till dem.

Berit Önell

Läs mer:

2023-12-15 LSS-boende akutstängs efter brandinspektion – men inga beslut fattade

2023-12-21 Hade inte delegation att stänga LSS-boende

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se