torsjö live vers2

Höga PFAS-halter i Finjasjöns vatten – mer än dubbla gränsvärdet

Höga PFAS-halter i Finjasjöns vatten – mer än dubbla gränsvärdet

PFAS-prover från sex platser i Finjasjön visar i snitt drygt dubbelt så höga halter jämfört med gränsvärdet. Högst halter uppmättes i Sjörrödsviken med Maglekärrsbäcken där reningsverket har sin utsläppspunkt. Att reningsverket tillför PFAS har redan konstaterats. Även provpunkten vid sjöns utlopp i Almaån låg högt, vilket kan tyda på läckage från försvarets tidigare brandövningsplats, enligt konsultföretaget Calluna som gjort undersökningen. Även fisk ska undersökas för PFAS innan Hässleholms kommun i samråd med Livsmedelsverket bedömer behovet av lokala rekommendationer för hur mycket fisk från sjön man bör äta.

Bilden visar Sjörrödsviken.
PFAS-halterna var högst i Sjörrödsviken, vid Maglekärrsbäckens utlopp där reningsverket släpper ut sitt renade avloppsvatten i sjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det är halten av PFAS-ämnet PFOS som även ska mätas i fisken eftersom det för detta finns gränsvärden för både ytvatten och biota, levande organismer. Gränsvärdet, miljökvalitetsnormen, för PFOS i vatten är 0,65 ng per liter. Snittvärdet i Finjasjön var 1,35 ng per liter. I Sjörrödsviken uppmättes 1,7 ng per liter medan övriga provpunkter hade halter mellan 1,1 och 1,4.

Calluna skriver i sin rapport att statusen för biota är säkrare än för vatten och ska användas i första hand om värdena är olika. Men även halterna i vattnet är viktiga, trots att de egentligen ska mätas som årsmedelvärde.

– Ett gränsvärde som överskrids indikerar att det kan finnas en risk att halten är så hög att det leder till kronisk toxicitet hos känsliga organismer, skriver Calluna.

Bilden visar fisk från Finasjön.
PFOS-halten i fisk kommer enligt konsulterna att ge en säkrare bedömning av sjöns status än provsvaren från vattnet.

Sjörrödsviken hade vid provtagningen i april högst halter av de flesta av PFAS-ämnena, däribland summahalterna av PFAS4 och PFAS35. Näst högst halt av PFAS4 noterades vid Guldkusten och vid Almaåns utlopp.

Kommunen skriver i ett pressmeddelande att resultatet från fiskanalyserna ska inväntas innan ställningstagande tas kring eventuella vidare undersökningar eller behov av försiktighetsåtgärder.

– Vid en första bedömning visar provresultaten att det finns indikationer på att tillförsel av PFAS kommer från fler källor än via Maglekärrsbäcken. Det måste vi beakta när vi fortsätter vår identifiering av andra PFAS-källor, säger Torbjörn Håkansson, kommunens miljöchef, i pressmeddelandet.

Bilden visar Torbjörn Håkansson.
Torbjörn Håkansson, miljöchef på Hässleholms kommun. Foto: Urban Önell

Kommunen lyfter upp att Calluna jämfört de uppmätta halterna med det kommande gränsvärdet för dricksvatten, vilket knappast är relevant. Det ligger på 4 ng per liter för PFAS4, högre än medelvärdet för denna parameter på 3,3 i Finjasjövattnet som inte är dricksvattentäkt. I Sjörrödsviken överskreds dock även detta eftersom 4,1 ng PFAS4 per liter uppmättes.

Om dricksvattnet ska vara med i diskussionen kan också nämnas att Nävlinges kommunala vattentäkt har betydligt högre PFAS4-halt än Finjasjön, vid den senaste mätningen 11 ng per liter, alltså nära tre gånger gränsvärdet.

Calluna konstaterar att det inte är unikt för Finjasjön att gränsvärdet för PFOS överskrids. Samma problematik finns i många sjöar och vattendrag.

– För att komma till rätta med problematiken med PFAS krävs en allmän insats i hela samhället för att fasa ut kemikalierna, skriver Calluna och nämner stopp för produkter som innehåller PFAS, reningskrav på avloppsvatten, sanering av PFAS-förorenade områden och fortsatt övervakning och forskning.

Frilagt har sökt Torbjörn Håkansson och Mathias Jönsson, projektledare på tekniska förvaltningen med ansvar för Finjasjön.

Berit Önell

Läs mer:

2024-03-23 Kommunen vill dämpa oron – tar PFAS-prover men väntar med att varna

2024-04-19 Nya prover visar högre halter PFAS ut från reningsverket

2024-05-06 Högre PFAS-halt i nya prover på Nävlinges dricksvatten

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se