Gruppen-3a-328x120

Köpet av Brännmästaren överklagat

Köpet av Brännmästaren överklagat

De klagande hävdar att kommunens köp av den tidigare postterminalen skett till överpris och därför är olagligt. Foto: Urban Önell

Två personer har nu överklagat kommunfullmäktiges beslut att köpa fastigheten Brännmästaren 7 för 29,5 miljoner kronor, i praktiken en kostnad på 30,4 miljoner kronor. Båda hävdar att köpeskillingen är ett överpris och att köpet därför är olagligt, något som kommunjuristen också förgäves varnade för.

Båda de klagande är bosatta i Hässleholms kommun, vilket i ett fall av detta slag räcker för att ha rätt att överklaga genom så kallad laglighetsprövning. Förvaltningsrätten bedömer då om beslutet är lagligt, men inte dess lämplighet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De klagande hänvisar till att kommunen beställde två utförliga värderingar inför köpet av den tidigare postterminalen och att dessa visade ett värde på 14 respektive 18 miljoner kronor.

– Alltså är köpeskillingen ungefär dubbelt så hög som ett genomsnitt av värderingarna, skriver en av de klagande som också refererar till Frilagts intervju med Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt som säger att ett sådant beslut inte är förenligt med kommunallagen.

Klaganden förklarar att beslutet strider mot kommunallagens 2 kap 8 § om att en kommun inte har rätt att stödja enskilda näringsidkare, exempelvis genom att köpa till överpris: “Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det”.

Klaganden menar också att politikerna medvetet fattat beslut om att betala överpris för fastigheten och uttryckt sig i media som att de inte bryr sig om ifall beslutet är lagligt eller ej.

En av de klagande citerar kommunjurist Magnus Gjerstads bedömning att det är ”stor risk” att köpet är olagligt, något som inte hindrade politikernas beslut. Foto: Lotta Persson

Den andre klagande citerar hela kommunjurist Magnus Gjerstads utlåtande om lagligheten och hänvisar till kommunallagens 2 kap 1 § om att kommunen enbart får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse. Kommunjuristen slår fast att en kommun enligt praxis inte får lämna understöd åt enskilda kommunmedlemmar utan stöd i författning. Att understödja enskilda betraktas nämligen inte som “angelägenhet av allmänt intresse”.

– Köp av fastighet till ett pris överstigande marknadsvärdet anses i praxis vara ett exempel på ett sådant stöd till enskild och alltså olagligt, skrev Magnus Gjerstad.

Hans slutsats är att det föreligger en stor risk att ett beslut att köpa fastigheten för den föreslagna köpeskillingen efter överklagande av domstol skulle förklaras strida mot kommunallagen och upphävas. Han konstaterar att kommunen genom värderingarna är medveten om att experter på området anser köpeskillingen vara för hög och någon utredning som visar att den bedömningen skulle vara felaktig eller osannolik har inte presenterats.

Den klagande tar också upp att ett köp av fastigheten har diskuterats under föregående mandatperiod med ett liknande upplägg och samma köpeskilling.

– Något köp blev då inte av och således kan inte detta anföras som underlag för ett marknadsvärde på 30 miljoner kronor.

Den klagande anser att kommunen i första hand borde köpa fastigheten genom normalt anbudsförfarande på den öppna marknaden för att få ett korrekt marknadsvärde.

– I andra hand måste kommunen omförhandla köpeskillingen så att den överensstämmer med utförda värderingar.

Den klagande begär att beslutet inhiberas i avvaktan på slutligt avgörande. Ett villkor för köpet enligt köpeavtalet är dock att fullmäktiges beslut vinner laga kraft, så köpet lär i vilket fall inte blir gällande innan överklagandena är avgjorda.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-16 Olagligt att köpa postterminalen till överpris

2020-10-19 Återremiss för postterminalen

2021-02-12 Stor risk att köp av postterminalen är olagligt

2021-02-17 Inte rädda för olagligt köp av Brännmästaren

2021-03-04 Bjöd 26,8 miljoner för Brännmästaren 2018

2021-03-29 Köpet av Brännmästaren klubbat

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se