torsjö live vers2

Yttrande kräver 1000 meters skyddsavstånd

Yttrande kräver 1000 meters skyddsavstånd

Ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter kring reningsverket är ett krav i många av de cirka 50 yttranden som kommit in till kommunen angående förslaget till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. Bland dem finns länsstyrelsens yttrande som till och med uppmanar kommunen att se över om det finns anledning att upphäva befintliga ej genomförda detaljplaner inom området, särskilt för Hassellunden och Sjörröd.

Skyddsavstånd kring reningsverket togs upp i många av yttrandena om kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. Foto: Berit Önell
Skyddsavstånd kring reningsverket togs upp i många av yttrandena om kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. Foto: Berit Önell

Kommunens förslag innehåller bara ett inre skyddsavstånd om 300 meter från reningsverket till övrig bebyggelse på grund av risk för lukt och smittspridning. Bortom det ska ny bebyggelse prövas i varje enskilt fall med hänsyn till lukt och buller. Kommunen hänvisar till en utredning av Ramböll som dock rekommenderar ett avstånd på 1 000 meter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi ser ingen anledning till att frångå Rambölls bedömning, skriver länsstyrelsen i sitt yttrande och betonar att kommunen i så fall bör motivera det utifrån plan- och bygglagen samt utreda vilka möjliga konsekvenser det kan få.

Länsstyrelsen påpekar att reningsverket är ett samhällsviktigt allmänt intresse och har ett miljötillstånd som är en stark rättighet som efterföljande planering måste inrätta sig efter.

Negativ påverkan från reningsverket ifråga om markens lämplighet behöver också utredas närmare, enligt länsstyrelsen. Det gäller främst Björklunda, Garnisonen och området mellan Hovdalavägen och Garnisonen samt utredningsområdena vid Hovdalavägen, på golfbanan och bakom Garnisonen.

– Då en invånare fick riva sitt hus på grund av avståndet till reningsverket så bör ni stå fast vid att avståndet ska vara 1 000 meter, skriver en kommuninvånare.

De enda politiska partier som uttalar sig i fråga om skyddsavståndet är Folkets väl och Sverigedemokraterna som förespråkar 1 000 meter och Kristdemokraterna som anser att 300 meter räcker.

Kommunala reningsverksbolaget Hässleholms vatten har redan en policy med 300 meter inre skyddsavstånd och 1 000 meter yttre. Bolagets ordförande Karl-Axel Axelsson (C )är positiv till länsstyrelsens stöd i frågan.

– Vi har tagit till oss en del internationell forskning och ingenstans har vi hittat något annat mått än 1 000 meter. Därför kan vi inte säga något annat, vi kan inte själva hitta på en kompromiss, säger han.

De 300 meterna är dock inte grundade i någon forskning.

– Där har vi själva bedömt vad vi tycker är nära. Det betyder att inom 300 meter ska vi vid störningar erbjuda inköp. De som vill bo kvar där ska få göra det. Vi tvingar inte bort någon, säger han.

Han anser inte att det går att ifrågasätta Rambölls utredning på grund av att vindriktningarna inte är klarlagda.

– Det spelar egentligen inte någon roll hur det blåser i en speciell situation, om det exempelvis på grund av klimatpåverkan eller oväder blir problem, säger han.

Han anser att skyddsavståndet också gagnar allmänheten ekonomiskt eftersom det så kallade va-kollektivet får stå för kostnaderna om närboende kräver åtgärder på grund av störningar.

Det föreslagna naturområdet av riksintresset för friluftsliv som regeringen är på väg att besluta om kring Hovdala-Finjasjön nämns också i flera yttranden. Kommunen vill inte godta området, som berör ett stort område runt hela Finjasjön, hela Hovdalaområdet och söderut till Lunnahöja, österut över Göingeåsen, norrut över Garnisonen och Hässleholmsgården upp till järnvägen och västerut till Mjölkalånga. Det berör  delvis befintlig och planerad bebyggelse och kommunen vänder sig särskilt emot att det omfattar Garnisonen och reningsverksområdet.

Länsstyrelsen anser att de värden som finns gör de föreslagna avgränsningarna av området befogade. I beskrivningen betonas bebyggelseexploatering som en åtgärd som påtagligt kan skada områdets värden. Avgränsningarna är dock enbart vägledande och bedömningar ska göras utifrån varje åtgärds påverkan på de riksintressanta värdena.

Hesslegårdens golfklubb vänder sig emot planerna på bostäder inom nuvarande golfbanan. En ny motsvarande golfbana skulle kosta mellan 30 och 40 miljoner att anlägga.

Nattviolen som nu blommar intill cykelvägen kan försvinna om byggplanerna blir verklighet. Foto: Privat
Nattviolen som nu blommar intill cykelvägen kan försvinna om byggplanerna blir verklighet. Foto: Privat

Boende i norra delen av Sjörrödsområdet vill värna gång- och cykelbanan till Hässleholmsgården. Vid cykelbanan blommar nu en fridlyst orkidé, nattviol, i stort antal. Även på norra sidan Garnisonsvägen finns nattvioler. Båda platserna är enligt planförslaget blandad stadsbebyggelse alternativt utredning om sådan.

Den borgerliga alliansen, det vill säga Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, vill att kommunen värnar näringslivet mer och låter bli att göra om Läreda industriområde till handelsområde.  Istället vill de ha handel och lätt industri i området. En skrivelse med namnunderskrifter från företagare i verkar för samma mål. Paroc skriver att en flytt av företaget varken är tekniskt eller ekonomiskt möjlig.

Några yttranden berör förslaget att bygga ut bostadsområdet på Björklunda.

– Det förvånar mig att kommunen vill gå på och bygga ytterligare på denna vattensjuka mark, skriver en invånare.

Lantbrukaren Lars Larsson, som arrenderar mark i området, betonar vikten av att bevara jordbruks- och betesmark. Länsstyrelsen instämmer i detta.

Larsson föreslår tillsammans med Mats-Ola Persson och Mårten Nobin att en station för höghastighetståg placeras norr om staden, att en stor solcellspark anläggs på Hässleholm Nord och att där ordnas laddningsstationer för elbilar som kan hyras ut till resenärer som kommer med tåget och vill åka vidare med bil.

Kommunens tidigare näringslivschef PO Johansson föreslår en bredare undergång under järnvägen, snarare som ett torg, med uppgång vid kulturhuset, efter modell från Katrineholm.

Trafikverket påminner om nya regler för bullerbegränsning, vilket länsstyrelsen och miljönämnden också tar upp i sina yttranden.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

16/6 Kontroversiella förslag i fördjupad plan
19/6 Miljönämnden vände om skyddsavstånden
24/6 Bengt Andersson för yttre skyddsavstånd

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se