torsjö live vers2

Kommunens ekonomi oroar revisorerna

Kommunens ekonomi oroar revisorerna

Kommunens revisorer är oroade över det ekonomiska läge som redovisas i delårsrapporten för tiden fram till den 31 augusti.

– Utvecklingen är i ett långsiktigt perspektiv ohållbar. Kraftfulla åtgärder behöver vidtas, skriver revisorerna nu efter en översiktlig granskning av delårsrapporten.

Årets resultat beräknas till minus 15 miljoner kronor, vilket ät 27 miljoner sämre än 2014.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Den snabba resultatförsämringen samt nämndernas oförmåga att sänka kostnaderna är högst oroande, skriver revisorerna.

Bland det mest allvarliga anser revisorerna är att nettokostnaderna ökar mer än skatteintäkterna, en trend som pågått under några år. Enligt prognosen blir årets skatteintäkter 16,8 miljoner mindre än budgeterat. Kostnaderna ökar med drygt 81 miljoner kronor.

– Det ser inte bra ut, delårsrapporten är en fingervisning om vart vi är på väg, säger Emil Nilsson (C ), ordförande i revisionen.

När det gäller skatteintäkterna konstaterar han dock att de kan hinna ändras före årsskiftet.

– Skatteprognoser spelar in där, det kan fortfarande justeras, säger han.

Nämndernas beräknade minus ligger på 62,8 miljoner kronor.

Revisorerna konstaterar att kommunen de närmaste tre åren också måste betala 49,1 miljoner kronor för att uppfylla det så kallade balanskravet.

– Här krävs åtgärder på något vis. Men jag kan inte som revisor säga vad eller hur det ska göras, säger Emil Nilsson.

Inget av kommunfullmäktiges två beslutade finansiella mål uppfylls, varken målet om god kostnadskontroll eller att alla investeringar ska vara självfinansierade.

Årets investeringar beräknas till hela 259,8 miljoner kronor, vilket dock är lägre än budgeterat. Kommunens låneskuld uppgår till 454 miljoner kronor, en ökning med 214,6 miljoner kronor sedan samma tidpunkt för ett år sedan. Då är inte bolagens låneskuld inräknad.

Delårsrapporten uppfyller inte Rådet för kommunal redovisnings rekommendation om en samlad redovisning av bolagens och kommunens ekonomi, men revisorerna väljer att godkänna att någon sådan inte finns eftersom bolagens ekonomiska utfall ändå redovisas tydligt var för sig.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) säger i en kommentar till Frilagt om revisorernas granskning att hela verksamheten i kommunen måste ses över.

– Ekonomikontoret håller på att utarbeta ett förslag, förklarar hon.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
8/6 Kommunstyrelsens budget röstades ner
26/8 S tackade nej till koalition med alliansen
4/10 Allvarligt ekonomiskt läge för kommunen

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se