torsjö live

Inget stopp för jordbruk på Hovdalafältet Men ny utredning tack vare Per-Åke Purk (V)

Inget stopp för jordbruk på Hovdalafältet Men ny utredning tack vare Per-Åke Purk (V)

Det blev nej till Finjasjögruppens förslag att stoppa jordbruket och gödslingen på Hovdalafältet. Men nu ska det utredas om jordbruket påverkar sjön – igen. Foto: Berit Önell

Tekniska nämnden sa nej till Finjasjögruppens förslag att stoppa jordbruket på Hovdalafältet för att minska näringsläckaget till Finjasjön. S, C och MP ansåg det inte bevisat att jordbruket påverkar sjön.

Men Per-Åke Purk (V) röstade emot sin rödgröna grupp och därmed fick Ernst Herslow (FV) igenom sin kompromiss  – att det ska utredas om jordbruket påverkar sjön. Den frågan borde redan vara utredd eller under utredning efter kommunfullmäktiges ja i januari till SD:s motion om att utreda påverkan från jordbruk kontra en våtmark i området. Men tekniska nämnden som fick uppdraget att göra den utredningen tvådde sina händer med motiveringen att det kommunala bolaget Hibab äger marken.

Pumpstationerna trycker ut vattnet från dräneringen av Hovdalas åkrar i åarna och vidare ut i sjön.

Hovdalafältets näringstillförsel till åarna och Finjasjön kom i fokus efter förra vårens fiskdöd i ett dräneringsdike med förbindelse till Tormestorpsån. Enligt miljöchef Sven-Inge Svensson fanns inget tvivel om att fisken dött av syrebrist till följd av näringstillförsel från åkrarna. Frilagt avslöjade i samband med det att stora volymer näringsrikt vatten från dräneringssystemet pumpades ut i åarna och ut i sjön. När pumparna går för fullt under våren tillför de två som tillhör Hibab 6,1 kubikmeter i minuten. Inga provtagningar görs nedströms pumparna.

Tekniska nämnden hade inte samma uppfattning som sitt arbetsutskott om Finjasjögruppens åtgärdspaket för att motverka problemen med ”ohämmad tillväxt av alger” i sjön. Vissa ledamöter i arbetsutskottet hade dessutom ändrat sig mellan mötena.

Arbetsutskottet sa ja till alla Finjasjögruppens förslag med ett tillägg från andre vice ordförande Lars Olsson (C ) om att med prioritet tillsätta medel för att undersöka reningsverkets påverkan på Finjasjön. Övriga åtgärder gällde bland annat att göra betesmark, som inte tillförs extern gödsel, av den brukade jordbruksmarken vid Hovdala där, enligt gruppen, dräneringar och utläckage påverkar sjön genom utflödena Tormestorpsån och Hovdalaån.

I nämnden ville Lars Olsson och hans rödgröna kamrater Benny Pettersson (S) och Ronny Ebbesson (MP) stryka punkten om att göra om Hovdalafältets jordbruksmark till betesmark.

– Det är inte påvisat att detta marginella åkerbruk, i förhållande till annan jordbruksmark, har en avgörande inverkan på Finjasjön. Det är även inte påvisat att Hovdalafältet är övergödslat, vilket i sig skulle kunna vara en del i orsakssammanhanget, skriver de.

De menar också att om åtgärden är en del i ambitionen att låta Hovdalafältet bli våtmark är det en fråga om markutnyttjande, som behandlas i ett annat förslag.

Under diskussionen i nämnden föreslog Ernst Herslow en kompromiss.

Beslutet blev nu istället att utreda om brukad jordbruksmark på Hovdalafältet påverkar sjön genom konstgödning, naturlig gödning, dräneringar och utläckage.

Purk övertygad om att sjön påverkas

Anledningen till åtgärdspaketet är ”ohämmad tillväxt av alger” i Finjasjön. Bilden togs på måndagen vid Guldkusten.

Per-Åke Purk röstade alltså ovanligt nog med FV, SD och den borgerliga alliansen och avgjorde frågan.

– Ja och det står jag för, säger han till Frilagt.

Han konstaterar att ledamöterna i den rödgröna gruppen inte var riktigt överens.

– Jag höll fast vid vad jag tyckte och röstade för det. Vi måste kunna ta olika ställning. Jag är inte ute efter att peka ut jordbruket, men vi måste ta ett helhetsgrepp för sjön och då ingår det, säger han.

Själv är han övertygad om att näringsläckage från jordbruket påverkar sjön.

– Absolut, säger han.

Värdet av jordbruket tycker han inte kan vara avgörande.

– Det Hibab får in i arrendeavgifter är inte värt det, säger han.

De två lantbrukarna som arrenderar cirka 40 hektar var betalar sammanlagt 42 000 kronor per år.

Snabb och billig åtgärd att stänga pumparna

Per-Åke Purk menar också att det skulle vara en snabb åtgärd att stänga av dräneringspumparna.

– Det skulle vara en billig, lätt och snabb åtgärd som troligen också skulle ge ett omedelbart resultat, säger han.

Per-Åke Purk (V). Foto: Urban Önell

Han berättar att det blev ”lite tjafs” på tekniska nämndens möte.

– Lars Olsson menade att det inte fanns några bevis för att jordbruksmarken påverkar sjön. Han menade att jordbruket utpekades som en bov när det stod överst bland förslagen. Så tolkade inte jag det. Jag tycker personligen att alla åtgärder är lika viktiga att titta på, vi kan inte utesluta något, säger Per-Åke Purk.

Han berättar också att Ernst Herslows förslag först gällde en utredning av alla marker runt Finjasjön, men det fick han inte stöd för.

Per-Åke Purk säger att han under många år har kämpat för att förutsättningarna för en våtmark i området ska undersökas.

– Tidigare har också diskuterats att återställa Hovdalaån meandrande. Det kittlade mitt naturintresse. Den biologiska mångfalden skulle också öka betydligt med en våtmark, säger han.

Han är lite undrande inför behandlingen av motionen om våtmarken.

– Tekniska nämnden gjorde det lätt för sig genom att skicka den vidare. Men bollen måste ligga någonstans. Den borde ha gått tillbaka till kommunledningen, säger han.

Fullmäktiges ordförande kritisk

Douglas Roth (M) är kritisk till handläggningen och menar att tekniska nämnden och Hibab gemensamt kunde ha utrett frågan om våtmark på Hovdalafältet . Foto: Urban Önell

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) är kritisk till hur motionen hanterats. Han har inte sett till den sedan den lämnade fullmäktigesalen den 30 januari.

– De har väl inga telefoner på tekniska förvaltningen så att de kan ringa till kommunledningskontoret och fråga hur de ska göra, säger han.

Han tycker att invändningen om att Hibab äger marken borde ha kommit fram redan under beredningen av ärendet inför fullmäktige i januari.

– Tekniska nämnden måste ha fått handlingarna. Om de hade haft synpunkter kunde kommunstyrelsen ha justerat före beslutet i kommunfullmäktige. I det här fallet borde fullmäktige riktat beslutet till bolaget gemensamt med tekniska nämnden, säger han.

Kommunstyrelsen kunde också ha fått uppdraget att handlägga motionen och i sin tur utse den eller de som skulle utreda saken.

I vilket fall menar Douglas Roth att de olika kommunala förvaltningarna och bolagen måste kunna samarbeta.

– Det här bör utredas på en gång så att det blir en samlad bedömning. Det hade väl varit lätt att ta kontakt med Hibab och bett dem hjälpa till, de vill säkert vara med och titta på olika driftsformer för marken, säger han.

Douglas Roth ser tekniska nämndens agerande som ”formalism ut i fingerspetsarna”.

– Det är inte särskilt vackert, säger han.

Lösningen nu menar han bör vara att kommunstyrelsen på nytt bereder ärendet inför fullmäktige.

– Det behöver bara anmälas till fullmäktige för att riktas även till Hibab, i sak är det ju samma beslut, säger han.

Fullmäktige kan däremot inte ta initiativ till att spåra ärendets handläggning i det här skedet.

– Nej, det ska beredas innan det kommer till fullmäktige. Men vi förutsätter att man följer de beslut som kommunfullmäktige fattat. Om inte är det en allvarlig sak, säger han.

Berit Önell

Åtgärdsförslaget

Finjasjögruppens förslag innehåller tre delar: fortsatt reduktionsfiske, åtgärder i sjöns tillflöden och fortsatt utredning.

Bland åtgärderna för att minska fosfortillförseln via tillflödena från Tormestorpsån och Hovdalaån finns också bland annat att förhindra urlakning från två gamla tippar vid järnvägen i Tormestorp och att kontakta Höörs kommun för att minska utsläppen i Tormestorpsån från reningsverket i Tjörnarp.

 

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2016-03-15 Näring från Hovdalas åkrar pumpas ut i åarna

2016-04-02 Våtmark på Hovdala blir politisk fråga

2017-01-30 Ska utreda våtmarker på Hovdalas åkrar

2017-03-15 Kan inte utreda våtmark på Hovdala

2017-08-08 Finjasjögruppen vill stoppa jordbruk vid Hovdala, gräva bort tippar och förbättra reningsverket i Tjörnarp

2017-08-16 Beslut att prioritera undersökning av reningsverkets påverkan på Finjasjön 

 

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se