torsjö live

Vill ge bygglov trots att brist på p-platser kan bryta mot lagen

Vill ge bygglov trots att brist på p-platser kan bryta mot lagen

Det finns inte tillräckligt med lämpligt utrymme för parkeringsplatser i närheten av tomten på Norra Stationsområdet där det kommunala bolaget Hibab planerar kontorslokaler åt Skånetrafiken. Enligt tjänstemännen strider det mot lagens krav och beslutsförslaget blev därför att ansökan om bygglov skulle avslås. Men politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott säger ja.

– Vi bryter inte mot lagen. Det finns tillräckligt med parkeringsplatser runt om för att täcka allas behov, säger ordförande Kenny Hansson (M).

Den drygt 1 000 kvadratmeter stora byggnaden, hus M4, ska enligt bygglovsansökan placeras där det idag finns parkeringsplatser på fastigheten Verkstaden 9 vid Norra Stationsgatan. Någon ersättningsyta för dessa planeras inte, dock är 20 parkeringsplatser för Hibabs egna behov inritade.

Så här kan det nya huset på Norra Station komma att se ut. Bild ur Swecos underlag

Huset ska inrymma 300 kontorsarbetsplatser och bolaget konstaterar själv i ett yttrande att det inte finns tillräcklig yta på fastigheten för att uppfylla den generella parkeringsfaktor på 0,7 parkeringsplatser per anställd som är framtagen för Hässleholms innerstad.

Men Skånetrafikens kontor kommer enligt Hibab inte att öka trafikbelastningen i området eftersom personalen har direktiv om att resa kollektivt till arbetet. I anställningen ingår pendlarkort. Skånetrafiken har bett om att få hyra tre parkeringsplatser för tjänstefordon.

Verksamheten finns redan idag i Hässleholm på Andra Avenyen. Den nya byggnaden innebär en viss utökning, men är också första etappen av två där den kommande innebär ännu fler kontorsrum i två byggnader på en fastighet intill. Om dessa byggs och Skånetrafiken flyttar dit ska M4 hyras ut till andra företag.

Det första huset till Skånetrafiken planeras där det idag är parkeringsplatser, mellan två befintliga byggnader. Foto ur Swecos underlag

Hibabs vd Kent Johannesson hänvisar i yttrandet till formgivningstävlingen för Norra Station 2001-2002 och detaljplanearbetet därefter. Hibab avkrävdes då en redovisning av hur trafikstrukturen skulle anordnas. Via konsulten Sydväst genomfördes ett program för utemiljö och trafik 2003. I detta ingår ett parkeringsdäck på tre-fem våningar ovan jord på nuvarande parkeringsplats norr om Resecentrum. Hibab ansökte i oktober 2019 om planbesked för att bygga ett parkeringsdäck och på det sättet utöka antalet parkeringsplatser.

Enligt utredningen tillåts ett fåtal parkeringsplatser inne på gårdarna på Norra Station. Sydväst konstaterar också att delar av området saknar tillräckligt med parkeringsplatser på tomtmark, vilket gör att ett underjordiskt parkeringsgarage med nedfart från Magasinsgatan rekommenderas. Det skandalomsusade garaget byggdes av Kunskapsporten, stod klart 2014 och köptes sedan av kommunen, trots att avtalet ifrågasattes av revisorerna.

Tekniska nämnden har nyligen beslutat att be kommunstyrelsen om en miljon kronor för att anlägga en tillfällig parkeringsplats med belysning på grusplanen vid det nedbrunna godsmagasinet vid Netto. Anledningen är just att flertalet av parkeringsplatserna vid Norra Station blir otillgängliga på grund av Hibabs nybyggnation. Byggnaderna Hjortskan, Gula villan och resterna av godsmagasinet måste rivas snarast för att parkeringsplatsen ska bli klar innan byggnationen på Norra Station väntas starta efter sommaren.

Tekniska nämnden vill riva Hjortskan till höger och Gula villan samt resterna av godsmagasinet för att kunna hjälpa Hibab med en tillfällig parkeringsplats för en miljon kronor. Foto: Berit Önell

Benny Petersson (S) reserverade sig mot beslutet. Han ville istället att kommunen skulle köpa fastigheten Brännmästaren 7 vid Magasinsgatan där postterminalen tidigare låg. Där skulle ett stort antal parkeringsplatser kunna skapas långsiktigt och kommunen skulle dessutom få rådighet över marken för att enklare kunna förlänga Magasinsgatans sträckning mot Viaduktsgatan. Även Ernst Herslow (FV) reserverade sig eftersom han inte anser att Gula villan ska rivas. Totalt 2,25 miljoner kronor äskas för att riva byggnader under 2020.

Mark- och exploateringschef Karl Lahtela på tekniska förvaltningen har i ett yttrande poängterat att parkeringsplatserna vid Netto blir tillfälliga.

– På sikt behöver området användas för dagvattenhantering i samband med utbyggnaden av Norden och Västra centrum. Det krävs av Hibab att hitta en långsiktig lösning på egen fastighet eller annan plats, skriver han.

Bygglovshandläggaren hänvisar till plan och bygglagen, PBL, som säger att en förutsättning för bygglov är att en tomt ska anordnas så att det på eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. Behovet av utrymme för både kort- och långtidsparkering ska i första hand tillgodoses av fastighetsägaren.

– Att denna princip upprätthålls är viktigt framförallt med hänsyn till dem som bor och driver verksamhet på och i närheten av fastigheten samt med hänsyn till trafiksäkerheten på angränsande gator och vägar, skriver bygglovshandläggaren som därför ville säga nej till bygglov.

Men miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott med Kenny Hansson (M), Paul Thurn (SD) och Lars Olsson (C ) var eniga om att föreslå nämnden att bevilja bygglov.

– Au gör bedömningen att det finns tillräckliga parkeringsplatser i närområdet idag samt att det i samband med byggnationen möjliggörs för parkeringsplatser vid Netto, förklarar Kenny Hansson.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, ser inga problem med parkeringssituationen kring de planerade nya byggnaderna på Norra Station. Foto: Berit Önell

Kenny Hansson ser Hibabs ansökan om detaljplaneändring för parkeringsdäck som en långsiktig lösning. Han uppfattar inte den framtida utökningen med ytterligare två kontorsbyggnader som ett problem.

Att det är kommunen och inte fastighetsägaren Hibab som äger marken vid Netto, liksom det befintliga parkeringshuset, avfärdar han också.

– Kommunen är ju ensam ägare i Hibab, påpekar han.

Parkeringsfaktorn räknar han inte med utan hänvisar till att kommunen saknar både parkeringsnorm, parkeringsstrategi och parkeringsplan.

Han anser att kommunen uppfyller PBL, men menar att det borde vara skillnad på bedömningen av behovet av parkeringsplatser för bostäder respektive kontor.

– Därför är det positivt att PBL nu ska ses över, säger han.

Men han vill inte uttryckligen säga att han tycker att lagen ska ändras i denna del.

– All lagstiftning som inte har någon verklighetsförankring bör ses över, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2020-02-22 Vill bygga tre hus till Skånetrafiken

2020-02-25 Klart för bygge på Norra Station

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se