logga-ligg-tjock

Vill ge reningsverk utan funktion i Röke mer tid

Vill ge reningsverk utan funktion i Röke mer tid

Avloppsvattnet släpps rätt ut i grundvattnet, men Hässleholms vatten kan få längre tid på sig att bygga ett nytt reningsverk i Röke, till den 1 oktober 2021. Det föreslår politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Reningsverket i Röke är ett av flera som enligt miljökontoret är i mycket dåligt skick. Reningsverket i Mölleröd utanför Verum bedömdes mest akut på grund av utsläpp i Vieån där det finns flera rödlistade arter. Där fördröjdes processen av att Hässleholms vatten överklagade till mark- och miljödomstolen, men ett nytt reningsverk har invigts i sommar.

I praktiken förekommer nästan ingen rening alls vid reningsverket i Röke och underhållet är eftersatt. Det dömdes ut redan i april 2018 då miljöinspektörerna konstaterade att anläggningen inte klarade kraven för normal skyddsnivå. Kontrollprogram och åtgärdsplan som därefter krävdes in underkändes och bolaget fick förlängd tid till den 14 juni 2019. Tre dagar senare gjordes ett oanmält tillsynsbesök då inspektörerna inte observerade några som helst förbättringar på anläggningen.

När miljöinspektörerna besökte reningsverket i Röke våren 2018 kunde de inte urskilja de tre dammarna eftersom nivån på vatten och slam var högre än vallarna mellan dammarna. Foto: Miljökontoret

Den 20 november 2019 beslöt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att vid vite på 600 000 kronor förbjuda Hässleholms vatten att använda reningsverket i Röke från och med den 31 maj 2021.

I juni i år begärde Hässleholms vatten anstånd till den 27 november 2021. Vd Liselotte Stålhandske förklarade i sin ansökan att bolaget inte fått skälig tid för att hinna utreda och färdigställa ett nytt reningsverk. Hon ansåg att det bör vara två år efter delgivning av förbudet.

Miljökontoret menade att två år för hela projektet skulle vara fullt normalt, men ansåg att rapporten i april 2018 var tydlig nog. I föreläggandet den 25 maj 2018 står det uttryckligen att anläggningen inte är godtagbar.

– Anläggningen bedöms inte klara av normal skyddsnivå då avloppsreningen inte genomgår någon betydelsefull rening innan det når grundvattnet, står det bland annat där.

Slutsatsen blir att Hässleholms vatten fått tre år på sig från informationen om att anläggningen underkändes tills att förbudet skulle träda i kraft.

Bolaget hävdar i en komplettering till miljökontoret att man inte insett att det behövde byggas en helt ny anläggning förrän beslutet kom i november 2019. Enligt sin egen redovisning påbörjade bolaget inte heller någon utredning om nybyggnation förrän i december 2019 då en upphandling sattes igång. Miljökontoret fick dock inte någon förfrågan om renovering av den äldre infiltrationen förrän i juni i år. Då förklarade miljökontoret för både Hässleholms vatten och den upphandlade konsultfirman Tyréns att infiltrationen måste höjas om den ska användas eftersom den ligger nere i grundvattnet.

Miljökontoret går ändå med på uppskov eftersom Hässleholms vatten i relativt god tid informerat om att de inte kommer att hinna färdigställa en ny reningsanläggning innan förbudet träder i kraft. Skälig tid bedöms dock till den 1 oktober 2021.

Även reningsverken i Hörja och Västra Torup har bedömts vara utan funktion. De har i vitesförelägganden på 600 000 kronor vardera förbjudits, om inte omfattande åtgärder vidtas, från och med den 31 maj 2022 respektive samma datum 2023.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar den 23 september om reningsverket i Röke.

Berit Önell

Läs mer:

2019-11-05 Miljökontoret vill stänga små reningsverk i dåligt skick

2019-11-07 Enighet om vitesförelägganden mot reningsverk

2019-11-11 Vill höja va-avgiften för att kunna följa lagen

2019-11-14 Stålhandske ”De små reningsverken har prioriterats ner”

2019-11-23 Hässleholms vatten hittade inte till sina reningsverk

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se