torsjö live vers2

Fyra anställda träffade covidsmittad på jobbet

Fyra anställda träffade covidsmittad på jobbet

Den smittade anställda som beordrades arbeta på Högalids gruppboende träffade fyra kollegor som därmed exponerades för covid-19. Foto: Berit Önell

Fyra anställda inom kommunens LSS-gruppboenden och hemtjänst utsattes för smittorisk när en kollega som testats positivt för covid-19 beordrades att arbeta. Personalen från de båda verksamheterna delar omklädningsrum på Högalid i Hässleholm. Åtminstone den ena av de anställda på LSS-boendet arbetade i ett par timmar tillsammans med den smittade. Det framgår av enhetschefernas anmälan om allvarliga tillbud på arbetsplatsen till Arbetsmiljöverket som nu kräver utredning.

Region Skånes smittskyddsläkare har beslutat att inte lämna ärendet vidare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Om det blir någon polisanmälan är oklart.

Frilagts avslöjande om händelsen har uppmärksammats i såväl lokala medier som på riksnivå.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Hemtjänstens anmälan till Arbetsmiljöverket den 6 november om att personal exponerats för covid-19 är kortfattad och talar inte om hur många personer som berördes.

– Personal på LSS-boende som byter om där vi byter om berättar för personal att man är positiv för covid-19. Det finns olika verksamheter i fastigheten och två av dessa delar omklädningsrum och klädförråd, skriver enhetschef Anna Karin Ågren.

Enligt anmälan har händelsen inträffat den 30 oktober. Det är även datumet för LSS-verksamhetens anmälan. Men den smittade personen fick sitt positiva covidtest redan den 29 oktober då hon befann sig på arbetsplatsen. Det var ett led i smittspårning och hon hade inga symptom. Hon beordrades att arbeta kvar, men slapp natten som skulle ha ingått i arbetspasset. Under kvällen blev hon uppringd i hemmet och beordrad att arbeta tidigt nästa morgon, trots att hon då hade fått symptom. Hon gick till jobbet och var kvar några timmar innan hon fick gå hem på grund av att hon inte mådde bra.

Den anställda berättade i omklädningsrummet att covidtestet var positivt, men att chefen gett order om fortsatt arbete. Omklädningsrummet är gemensamt för gruppboendena och hemtjänsten.

LSS-verksamhetens anmälan kom på grund av tekniska problem till Arbetsmiljöverket först i måndags. Av den framgår att de utsatta medarbetarna testats negativt för covid-19.

Denna anmälan är rörigt skriven och består delvis av en anställds berättelse, trots att det är enhetschefen som står som anmälare.

Fick inte veta att kollegan var smittad

Den anställda uppger att den smittade kollegan inte berättade hur det låg till förrän efter ett par timmars arbete och inte använde skyddsutrustning när de befann sig i gemensamma utrymmen. De ska ha befunnit sig i anslutning till köket som är gemensamt för de två gruppboendena. På det ena boendet var samtliga sex vårdtagare smittade. Dessa var den smittade ensam ansvarig för.

Som det ser ut i anmälan var en annan exponerad person tveksam till vilken skyddsutrustning den smittade använde vid kontakten. Det framgår dock att den smittade själv sagt att full skyddsutrustning användes.

Anmälan nämner inte att chefen beordrade

Inte någon av anmälningarna nämner uttryckligen att det var en chef som beordrade den smittade att arbeta. Tvärtom ger gruppboendenas enhetschef Johan Stensson intryck av att det handlar om den smittades agerande: “…den aktuella händelsen med att en medarbetare som (namnet maskat) möter, var kvar på arbetsplatsen trots bekräftad Covid-19”. Dessutom står det i anmälan att den vikarierande enhetschefen förgäves försökte nå den smittade på arbetsplatsen.

Johan Stensson vägrar prata med Frilagt. Han hänvisar till sin överordnade, verksamhetschef Caroliina Hejdenberg Lind.

Hon säger att en utredning om vad som faktiskt hänt fortfarande pågår på omsorgsförvaltningens personalavdelning, med stöd av kommunens centrala HR-avdelning.

– Det är vår interna utredning. Utifrån den gör vi ett ställningstagande om hur vi ska gå vidare, säger hon.

Hon tror att det främst gäller ett eventuellt arbetsrättsligt beslut. Polisanmälan för brott mot smittskyddslagen har hon fått veta är Region Skånes smittskydds ansvar.

Mer utförlig intern tillbudsrapport

Hon lovar att hjälpa Frilagt att få ut anmälan som är skickad till Arbetsmiljöverket, men vi får istället en intern tillbudsrapport som är mer utförlig angående den ena medarbetaren. Bland annat uppger medarbetaren att många kände till att kollegan var smittad – till och med sjuksköterskan.

– Enligt lagen är detta ett allvarligt brott. Enligt mig, är den här situationen en helt absurd handling. Jag fick inga som helst valmöjligheter. Kände mig inslängd i en vansinnig, oroväckande och farlig situation. Och totalt grundlurad och blåst kände jag, skriver personen.

Det finns också ett förslag till åtgärd.

– Att denna människa som orsakat denna kaos och tagit det här patetiska, absurda beslutet får lära sig en enorm läxa, skriver medarbetaren och kräver också en personlig ursäkt för den skada det innebar för hen under arbetspasset.

Arbetsmiljöverket kräver redovisning

Arbetsmiljöverket har begärt att kommunen ska utreda vilka faktorer som låg bakom de anmälda händelserna och genomföra de åtgärder som behövs för att förhindra liknande händelser i framtiden. De åtgärder som vidtagits eller planeras ska redovisas i utredningarna. Den första utredningen ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket före den 27 november.

Birgitta Ljungbeck, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, berättar att hon fått besked från smittskyddsläkarna att de inte går vidare till IVO.

– De sa att de inte gör det om det bara är en gång. Om det händer igen kan det bli något annat. Men de har försäkrat sig om att vi vidtagit åtgärder för att det inte ska hända igen, att vi inte hamnar i samma dilemma med bemanningen, säger hon.

Olika verksamheter ska nu hjälpa varandra mer för att lösa bemanningsproblem. Birgitta Ljungbeck tror också att alla nu är medvetna om att smittskyddslagen förbjuder smittade att arbeta. Hon ser inget behov av särskilt utbildning om dessa frågor.

– Jag har väl tydligt deklarerat vad smittskyddslagen säger. Det är vår skyldighet att ha koll på lagarna. Rutinen var också från början att smittad personal går hem, säger hon.

Smittskyddsläkaren vill inte svara Frilagt

Frilagt har sökt Region Skånes biträdande smittskyddsläkare Mattias Waldeck som tidigare uttalat sig i Norra Skåne om att det inte “i nuläget” skulle vara aktuellt med polisanmälan i ärendet. Han vill dock mejla till Frilagt och svarar vagt och mycket kortfattat på våra frågor.

Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare, vill inte prata med Frilagt. Foto: Bengt Flemark/Region Skåne

På frågan om varför ärendet inte går vidare till IVO svarar han bara att smittskyddsläkaren i första hand ska påtala brister i smittskyddet för den verksamhet som kan vidta åtgärder.

– Om smittskyddsläkaren finner att bristerna trots det finns kvar ska tillsynsmyndighet (IVO) informeras, förklarar han.

Hur han kom fram till det i detta fall svarar han inte på.

När det gäller polisanmälan hävdar han att det inte är smittskyddsläkarens uppgift. Ingen kan heller bli dömd för brott mot smittskyddslagen.

– Det är annan lagstiftning, utifrån brottsbalken, som kommer in om ens agerande vållat skada eller sjukdom hos någon annan. Mig veterligen är det den enskilde som då gör polisanmälan, skriver han.

Skada eller sjukdom krävs dock inte för att någon ska kunna bli dömd. Att inte vidta rimliga åtgärder för att motverka smittspridning kan exempelvis leda till åtal för framkallande av fara för annan. En anställd inom hemtjänsten i Örebro län har nyligen åtalats för framkallande av fara för annan efter att ha gått och jobbat med konstaterad covid-19. Straffet kan bli upp till två års fängelse.

Frilagt har förgäves begärt att få del av smittskyddsläkarnas skriftliga beslut i ärendet, på nytt bett om en telefonintervju och även skickat följdfrågor per mejl till Mattias Waldeck via Region Skånes pressjour eftersom vi inte tillåts kontakta honom direkt.

Berit Önell

Läs mer:

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se