torsjö live vers2

Gränsstenen erkänd som fornlämning – flyttad 30 meter

Gränsstenen erkänd som fornlämning – flyttad 30 meter

Det 42 ton tunga flyttblocket, gränsmärket på Bredanäshult, flyttades på onsdagen till säkert avstånd från Hässlehems nybygge. Henrik Andersson, projektledare, berättar om lyftet. Foto: Berit Önell

Den historiska gränsstenen som kom i vägen för Hässlehems husbygge på Garnisonen är nu erkänd som fornlämning, men flyttades på onsdagen cirka 30 meter efter tillstånd från länsstyrelsen. Stenen, kallad gränsmärket på Bredanäshult, ligger fortfarande längs den gamla gränsen mellan Mölleröds kungsgård och hemmanet Sjörröd som även var gräns mellan Finja och Stoby socknar enligt kartan från 1780-talet.

Frilagt berättade i januari om gränsmärket bakom P2 Museum vid Kompanivägen och om kommunens misstag att ge startbesked innan bygglovet vunnit laga kraft, två avslöjanden som ledde till att byggarbetena tillfälligt stoppades.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunens stadsbyggnadskontor påstod att gränsmärket inte hade något bevarandevärde. Den frågan avgörs dock av länsstyrelsen. Detaljplanens plankarta har visserligen inget skydd för stenen, men nämner att den är registrerad som fornminne. Det var när planen antogs inte utrett om den skulle bedömas som fornlämning, vilket ger ett starkare skydd. Därför måste den som vill göra något som påverkar stenen först ha samråd med länsstyrelsen.

Rickard Lindberg, arkeolog och antikvarie på länsstyrelsen, ansåg att kommunen i bygglovet borde ha tagit höjd för ett bevarande av stenen. Han har nu beslutat att gränsmärket är en fornlämning som också registrerats hos Riksantikvarieämbetet. Han skriver i sitt beslut att ge Hässlehem tillstånd till flytten, det vill säga ingrepp i fornlämning: “Länsstyrelsen konstaterar att gränsmärket uppfyller samtliga fornlämningsrekvisit”.

Han konstaterar att flytten visserligen innebär en förvanskning av det kulturhistoriska sammanhang som stenen är en del av, det vill säga den äldre gränsen. Fornlämningen är dock inte av sådan betydelse att den ska hindra husbygget. Hässlehems förslag att sätta upp en informationsskylt som berättar om historiken mildrar också den negativa effekten av flytten: “Länsstyrelsen menar att det därför även efter flytten går att uppleva och förstå det kulturhistoriska sammanhanget som gränsmärket är en del av”.

Villkor för att Hässlehem skulle få flytta stenen var att försiktighetsåtgärder vidtogs för att den inte skulle skadas. Länsstyrelsen vill också ha fotografier som visar att den är oskadd efter flytten.

Länsstyrelsen godkände dock inte den nya placering som Hässlehem först föreslog.

– De ville att den skulle ligga i den gamla gränsen, berättar Henrik Andersson, projektledare på Hässlehem.

Den nya platsen ligger cirka 30 meter åt nordöst.

Henrik Andersson berättar att flytten av det 42 ton tunga flyttblocket genomfördes utan problem.

– Det gick smidigare än väntat, säger han.

Stenen flyttades med lyftkran efter att bandstroppar lagts under den. Lyftet tog cirka 20 minuter.

– Den var hyfsat plan under så att man fick grepp och då går det ju lättare, förklarar Henrik Andersson.

Flyttblocket är cirka fyra gånger två meter stort och cirka 1,6 meter högt när det grävts upp. Översidan är plan.

Henrik Andersson berättar att texten till informationsskylten ska utformas med hjälp av lokalhistorikern Stig Persson som berättat om gränsmärket, som även kallades Hall, i sin bok Människor och torp i Sjörröd och Mölleröd. Belysning ska också sättas upp.

– Då blir det inte bara en sten. Även om gränsmärket inte har betydelse nu så är det en lite rolig detalj, säger Henrik Andersson.

Om det inte hade fått flyttas hade det blivit problem att bygga femvåningshuset. Ena hörnan på femvåningshuset hade också kommit så nära stenen att en lägenhet hade fått den på sin uteplats.

Nybygget kommer nära radhusen. Men ett av de sex stora träd som Hässlehem fått tillstånd att fälla kommer att stå kvar. Foto: Berit Önell

De boende i radhusen på andra sidan cykelvägen förlorade i domstolen och fick inte ha kvar sin skogsdunge. De befarade att de istället skulle tvingas titta rätt in i femvåningshusets vägg. Nu har de haft möte med Hässlehem som lovat att plantera viss växtlighet mot deras fastigheter. Ett av de sex stora träd som Hässlehem fått tillstånd att fälla bevaras också. Enligt Henrik Andersson är det däremot inte aktuellt att flytta cykelvägen mellan fastigheterna för att få mer plats till trädplantering. Anledningen är att den på sikt troligen ska kopplas ihop med en ny cykelväg.

Berit Önell

Läs mer:

2022-01-14 Gav startbesked till Hässlehem utan att vänta på domstolen

2022-01-15 Hässlehem har redan fällt träd för sitt bygge

2022-01-17 Hässlehem pausade arbetena – fornlämning i fara

2022-01-22 Bygget fortsatt pausat – samråd om fornminne

2022-01-26 Hässlehem återupptar markarbeten

2022-02-02 Hässlehems grannar fick inte prövningstillstånd

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se