torsjö live vers2

Finjasjögruppen vill rädda sjön – och lägga ner sig själv

Finjasjögruppen vill rädda sjön – och lägga ner sig själv

Kommunens Finjasjöarbetsgrupp vill lägga ner sig själv, men lämnar efter sig en lista med radikala förslag för att rädda sjön. Motverka utsläpp av orenat avloppsvatten vid driftstörningar i reningsverk och pumpstationer, påbörja omprövning av Hässleholms reningsverks miljötillstånd, stoppa jordbruk på kommunägd mark nära sjön, anlägg våtmarker och restaurera Magle våtmark är några av åtgärderna som föreslås. För detta krävs ingen Finjasjögrupp, däremot mer personal på både tekniska förvaltningen och miljö- och stadsbyggnadsavdelningen som måste utöka tillsynen. Under tisdagen ska politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott ta ställning till förslagen.

Algblomningarna färgar ofta vattnet vid Björkviken grönt. Foto: Urban Önell

Finjasjöarbetsgruppen bildades 2013 med uppdraget att “upprätta förslag till både kort- och långsiktiga lösningar som bidrar till att bibehålla och öka vattenkvaliteten i Finjasjön”. I gruppen ingår tjänstemän från tekniska förvaltningen, miljöavdelningen, fiskevårdsföreningen, fiskevårdsområdet, de kommunala bolagen Hibab och Hässleholm Miljö, konsulterna som sköter vattenprovtagningen i sjön och ordföranden i tekniska nämnden, för närvarande Torsten Nilsson (M). De anser nu att de gjort sitt. Nästa steg görs bäst genom att tillsätta en budget och arbeta efter åtgärdslistan som också har en prioriteringsordning. För att göra detta behövs ekonomiska medel.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Gruppen föreslår att arbetet startar med ett så kallat uppströmsarbete för att minska tillförsel av näringsämnen till sjön innan man går vidare med en eventuell behandling av bottensedimenten. Sedimentbehandling med aluminium är en kontroversiell metod som länsstyrelsen utreder för Finjasjöns räkning. Gruppens råd är att avvakta med en sådan behandling för att alla frågetecken ska kunna redas ut och fosfortillförseln minska.

– Politiskt borde det även sättas en realistisk målbild för Finjasjön, inte minst för att ge en riktning att ta sikte på i åtgärdsarbetet, skriver handläggaren Mathias Jönsson som lett gruppen och arbetar 20 procent på tekniska förvaltningen med strand- och vattenvård.

Tjänsten för strand- och vattenvård föreslås öka till heltid. Dagens budget räcker, förutom 20 procents tjänst, bara till reduktionsfisket, provtagningarna och sommardämmet i Almaån.

Gruppen föreslår också att ett beslut om åtgärder från 2017 dras tillbaka eftersom det aldrig tillsatts resurser för att arbeta med dem. De åtgärder som inte har utförts finns med på den nya listan, dock skarpare formulerade. Det gäller bland annat utredning av reningsverkets och jordbrukets påverkan på sjöns vattenkvalitet. Nu krävs inte någon utredning utan förslagen är att minska påverkan från både reningsverk och jordbruk.

Utsläpp av orenat avloppsvatten från reningsverk och pumpstationer vid driftstörningar ska motverkas, enligt Finjasjöarbetsgruppens åtgärdslista.

I förslaget ingår även ett mer aktivt arbete med övriga sjöar och vattendrag i kommunen. Gruppen betonar att kommunen är skyldig att arbeta med detta enligt både EU:s vattendirektiv, Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen. Målet är att uppnå god ekologisk och kemisk status till 2030.

– Kommunen måste också ta sitt ansvar för Finjasjöns påverkan nedströms något som lätt kommer i skymundan i diskussionen kring Finjasjön. För att skapa medvetenhet kring detta är tanken att länsstyrelsen bjuds in för att informera mer kring detta för politikerna och ledande i berörda förvaltningar och kommunala bolag, skriver Mathias Jönsson.

Han slår fast att målet för Finjasjön måste vara att få ner näringstillförseln till en nivå så att en balans i sjöekosystemet kan infinna sig och att sjön därmed kan sköta sig själv på naturlig väg. Då kan den “konstgjorda andning” som idag görs genom reduktionsfisket på sikt upphöra.

Målet är att få en sådan balans i sjöekosystemet att den ”konstgjorda andning” som reduktionsfisket är kan upphöra. Foto: Lotta Persson

Om inget aktivt görs kommer miljömålen inte att nås och sjöns vattenkvalitet kommer successivt att försämras.

Kommunen föreslås att åter gå med i Helgeåns vattenråd som man lämnade 2019. Anledningen var främst kostnaden, men miljöavdelningen uttalade också att vattenrådet inte hade något berättigande. Nu anser Finjasjöarbetsgruppen att ett medlemskap skapar stora möjligheter till bidrag för olika åtgärder och undersökningar. Det är också ett sätt att visa att kommunen tar ansvar nedströms Finjasjön.

Kostnaderna för de högst prioriterade åtgärdsförslagen är låga, förutom för reningsverkets miljötillstånd. Vad det kostar är okänt. Annars är den stora kostnaden en eventuell sedimentbehandling av Finjasjöns bottnar som beräknas kosta cirka 30 miljonmer kronor.

Torsten Nilsson säger till Frilagt att han inte varit med på gruppens möten när förslagen tagits fram.

Tekniska nämndens Torsten Nilsson (M) var inte med på mötena när förslagen togs fram. Foto: Exakta Creative

– Det är ett tjänstemannaförslag, egentligen en önskelista, säger han.

Men han instämmer i att gruppen inte kommer längre.

– I så fall får politiken bestämma, säger han.

Han betonar att varken gruppen eller tekniska nämnden har någon budget för förslagen och att de därför bör gå vidare till budgetberedningen.

– Kanske man kan pröva några av de mindre åtgärderna. Det där med aluminiumbehandling kommer rätt långt ner på listan och med hög kostnad. Enligt vad experterna säger måste den kanske upprepas vart tionde år. Om den kostar 30 miljoner blir det tre miljoner om året, säger han.

– Vi får se om vi får pengar, säger han.

Frilagt har sökt Mathias Jönsson.

Berit Önell

Förslag på åtgärder:
Prio 1 (kostnad max 1,4 miljoner kronor):
-Aktivt uppströmsarbete för att identifiera föroreningspunktkällor under två år. Bland annat behöver gamla muddermassor, som spridits ut på marker som avvattnas till sjön, undersökas då det finns risk att dessa läcker stora mängder fosfor till sjön. Även påverkan från jordbruksmark och från Tjörnarps och Sösdala reningsverk ingår.

-Tillsätt resurser på tekniska förvaltningen för att kunna fördjupa strand och vattenvårdsarbete.

-Ökad tillsyn för inventering av dagvattenanläggningar till sjön, utreda dess påverkan samt ökad tillsyn på enskilda avlopp.

-Upphöra med att bruka kommunal jordbruksmark i anslutning till sjön och Tormestorpsån.

-Vassklippning.

-Medlemskap i Helgeåns vattenråd.

-Positiv och upplysande information kring sjön via skyltar vid sjön och på kommunens hemsida.

-Information och tillsyn jordbruk. Exempelvis om att höstplöjd åkermark ger större risk för näringsläckage genom ytavrinning.

-Åtgärder för att förebygga bräddning av avloppsvatten från pumpstationer och reningsverk.

-Uppvakta Höörs kommun om Tjörnarps reningsverk.

-Kartläggning av våtmarkslägen.

-Fortsatt reduktionsfiske.

-Påbörja omprövning av reningsverkets miljötillstånd. Nytt tillstånd kommer bland annat att medföra förbättrad rening och minskade utsläppsvärden.

Läs mer:

2021-06-08 Alger stoppar fiske i Finjasjön

2022-06-10 Rädda Finjasjön kan kosta över 100 miljoner

2022-06-13 Ny utredning om aluminium i Finjasjön upphandlad

2022-09-24 Plötslig fågeldöd och algblomning i Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se