torsjö live vers2

Olagligt massupplag kan få bygglov i efterhand

Olagligt massupplag kan få bygglov i efterhand

Upplaget för bearbetning av schaktmassor bakom reningsverket i Hässleholm har varit igång utan bygglov under lång tid. Imorgon, onsdag, får politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ansökan på sitt bord. Men verksamheten har inte stoppats i väntan på beslut, trots att anläggningen tills dess rimligen bör klassas som svartbygge. Enligt kommunens bygglovschef Katarina Finyak är bygglovet och tillsynsärendet två helt olika saker och berör till och med olika områden. Men det stämmer inte med bygglovsansökan.

Utfyllnaden av ravinen och uppbyggnaden av upplagsplatsen fortsätter, trots att politikerna ännu inte fattat beslut om varken bygglov eller marklov. Bild från den 7 november 2022.

Frilagt berättade i april om den illegala hanteringen som nyligen ledde till att det kommunala bolaget Hässleholm Miljö dömdes till företagsbot för otillåten miljöverksamhet. Brottet bestod i att verksamheten inte anmälts och godkänts av miljökontoret som lagen kräver. Tvärtom hade bolaget fört miljöinspektörerna bakom ljuset genom att inte ge korrekt information om verksamheten. Kommunens miljöavdelning godkände sedan anmälan som överklagades och nu vunnit laga kraft efter att länsstyrelsen gett kommunen rätt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Dessutom finns alltså ett tillsynsärende om olovligt byggande eftersom en varaktig anläggning av det här slaget kräver bygglov. Stadsbyggnadskontoret arbetar dock inte aktivt med tillsyn, vilket Frilagt också tidigare berättat. Det som istället hänt är att bolaget uppmanats att söka bygglov och också gjort det. Ansökan är daterad den 29 augusti. Om inte förr, så borde det vid den tidpunkten stått klart för Hässleholm Miljö att verksamheten inte får bedrivas utan bygglov.

– Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsnämnden gett startbesked, står det dessutom i beslutsförslaget.

Upplaget såg ut att vara i bruk den 3 november.
Lastbilarna har fortsatt att köra till och från upplaget, trots att bygglov för anläggningen saknats. Bild från den 29 augusti.

Politikerna föreslås nu besluta om både bygglov och marklov. Bolaget har visserligen inte ansökt om marklov, men det krävs om utbyggnaden av upplagsplatsen ska fortsätta. Den växer fram i den naturliga ravin som började fyllas ut redan 2015. Frilagts första avslöjande handlade om den olagliga hanteringen av förorenad järnvägsmakadam som Trafikverket skänkt. Sådana massor ligger fortfarande kvar. Vilka massor som de senaste åren använts för fortsatt utbyggnad har inte undersökts. Klart är att det innehållit diverse byggavfall, trasiga avloppsrör med mera.

Nu försäkrar Hässleholm Miljö enligt en komplettering till bygglovsansökan att endast provtagna och rena massor ska användas för iordningställande av upplagsplanen som ska bli 15 000 kvadratmeter stor. Det handlar om överskottsmassor från ledningsarbeten som ska sorteras och siktas innan de återanvänds i va- eller anläggningsarbeten. Även inköpta massor och rör- och rördelar ska lagras.

En bullervall ska byggas för att minska risken för störningar. Den är dock enligt ritningarna inte placerad så att de närmaste bostäderna väster, söder och sydväst om upplaget skyddas. Bullermätningar redovisas inte heller, trots att närboende uppgett att den redan pågående verksamheten orsakar bullerstörningar. Uppskattad produktionsmängd är 400 ton per dag och cirka 40 lastbilar per dag ska trafikera den lilla vägen från Hovdalavägen in till upplaget. Fast egentligen finns inte vägen eftersom den upphävdes i en lantmäteriförrättning för några år sedan.

Katarina Finyak svarar inte när Frilagt ringer, men hävdar i mejl att de fastigheter och den lokalisering som berör det sökta bygglovet för upplag vad hon sett inte är samma område som omfattas av tillsynsärendet på fastigheten. Men enligt både Hässleholm Miljös ansökan om bygglov och tjänsteskrivelsen inför onsdagens beslut är det precis samma område och det berör samma fyra fastigheter. En av dem är Hässleholm 89:15 där reningsverket också ligger. Katarina Finyak skriver att tillsynsärendet gäller denna fastighet.

Bygglovschef Katarina Finyak.

– Det som först och främst kommer att utredas i tillsynsärendet är huruvida den anmälda åtgärden på Hässleholm 89:15 ingår i tidigare lov för fastigheten och om den är bygglovs- eller anmälningspliktig enligt plan- och bygglagen, skriver hon.

Sedan hävdar hon att det finns tre tillsynsärenden på fastigheterna och att ett av dem rör schaktmassor på Hässleholm 89:15. Hon vägrar konsekvent att svara på frågan om varför verksamheten inte stoppats i väntan på bygglovet.

Under tiden fortsätter lastbilarna att köra till och från upplaget och utfyllnaden av ravinen fortgår.

Även Hässleholm Miljö verkar försöka dribbla bort frågan.

– Vi har fört ihop grushögarna som har mellanlagrats enligt miljötillståndet. Det är det som du sett/hört om nu. Bygglovet vi väntar på är för att bygga en yta för rörupplag och grusupplag, skriver Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef och kommunikationsansvarig på bolaget, i sms till Frilagt.

– Den åtgärden kräver inte bygglov/marklov, svarar hon sedan när Frilagt undrar vad hon menar.

Grushögarna ligger dock på anläggningen som olovligen byggts utan bygglov i ravinen som fyllts ut utan marklov. Varken det ena eller det andra får enligt beslutsförslaget göras innan startbesked beviljats.

Upplaget ligger i det område bakom reningsverket där Trafikverket har sin “korridor” för utbyggnad av stambanorna. Enligt tjänsteskrivelsen är upplaget dock inte av den karaktären att det förhindrar en eventuell utbyggnad av fler spår. Både markutfyllnaden och upplaget uppges kunna tas bort ifall det skulle bli aktuellt med fler järnvägsspår. Trafikverket varnar också i sitt remissvar för att upplaget i framtiden eventuellt kan komma i konflikt med lokaliseringen av nya stambanor.

Upplaget ligger mellan reningsverkets vassbäddar och järnvägen. Bild från december 2021. I mitten på bilden syns ett galler till ett siktverk.

Stadsbyggnadsavdelningen påpekar i ett särskilt yttrande att man inom det pågående detaljplanearbetet för reningsverket diskuterar att ett större område kan behöva utgå för att inte komma i konflikt med riksintresset för järnväg. Enligt planförslaget är området korsprickad mark där enbart komplementbyggnader får placeras. Förslaget är dock inget juridiskt bindande dokument, även om det indikerar ett ställningstagande.

Stadsbyggnadsavdelningen lyfter också fram naturvärdena inom det berörda området, framförallt rullstensåsen i norra hörnet där ettt flertal gamla och grova bokar växer. Bokbacken är avsatt som orörd natur i kommunens skogsbruksplan. Avsikten är enligt handlingarna att denna del ska få utvecklas fritt.

Berit Önell

Läs mer:

2015-05-26 Arsenik läcker ut från massor vid reningsverket

2015-07-23 Hässleholms vatten tvingas ta bort massor

2022-04-03 Illegal hantering av massor vid reningsverket

2022-08-30 Företagsbot för olaglig hantering av massor vid reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se