torsjö live vers2

Privat brygga vid Finjasjön ingen rättighet

Privat brygga vid Finjasjön ingen rättighet

Nej till en privat brygga vid Finjasjön innebär inte en oproportionerlig inskränkning i markägarens rättigheter. Det anser mark- och miljödomstolen och avslår en markägares överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut om strandskyddsdispens.

Bilden visar bryggan i Finjasjön och en flotte intill.
Strandskyddet väger tyngre än markägarens enskilda intresse av en brygga, säger mark- och miljödomstolen. Liksom länsstyrelsen går domstolen därmed emot kommunen som ville ge dispens. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Frilagt har tidigare berättat om den tolv meter långa och två meter breda bryggan som under lång tid låg i Finjasjön norr om Ormanäs utan dispens. Kommunen fick våren 2021 in två anmälningar om strandskyddsbrott. Både en privatperson och en tjänsteman från länsstyrelsen anmälde bryggan och ett antal andra otillåtna åtgärder såsom avverkning och ”ockupation” av strandskyddad mark genom gräsklippning, utplacering av trädgårdsmöbler med mera.

Istället för att utreda tillsynsärendet gav kommunen markägaren dispens från strandskyddet för bryggan. Motiveringen var tunn: ”Dispensen behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet”. Länsstyrelsen beslöt snabbt om överprövning, men sedan har ärendet dragit ut på tiden.

– En brygga måste förvisso för sin funktion ligga vid vatten, konstaterar länsstyrelsen i sitt beslut att upphäva dispensen i februari i år.

Länsstyrelsen betonar att utrymmet för dispens är mycket litet samt att bedömningen ska vara särskilt restriktiv i områden som är av särskild betydelse för friluftsliv och naturvård. Platsen för bryggan vid Ormanäs ingår i riksintresse för friluftsliv och strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. I närheten finns Östra Finjasjöstranden med en detaljplan som har avsatta vattenområden där bryggor får anordnas. Det är enligt länsstyrelsen ett skäl till att det inte behövs en brygga till. Myndigheten förklarar dock inte varför en annan privat brygga 2021 fick dispens vid Ormanäs, ännu närmare detta område.

Stadsbyggnadskontoret håller med markägaren om att bryggan inte skulle innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av området och inte heller i väsentlig omfattning förändra förutsättningarna för djur- och växtliv. Men detta är inte utrett och länsstyrelsen påpekar att flytbryggor generellt har en negativ påverkan i grunda vatten genom skuggeffekten.

Markägaren överklagade till mark- och miljödomstolen som fattade beslut för en månad sedan. Domstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning och avfärdar markägarens argument om att ett nej till hans brygga skulle strida mot proportionalitetsprincipen i grundlagen. Markägaren menar att det innebär en för stor inskränkning i den enskildes äganderätt.

Mark- och miljödomstolen instämmer visserligen i att en avvägning ska göras mellan allmänna och enskilda intressen. Men det hjälper inte.

– Vid avvägningen ska de intressen som bär upp strandskyddet tillmätas mycket stor vikt, skriver domstolen som konstaterar att bryggan är ett enskilt intresse även om den är tillgänglig för allmänheten.

– Det enskilda intresset i att ha tillgång till en brygga i detta fall kan inte väga tyngre än de allmänna intressen som strandskyddet ska skydda.

Markägaren lyckas inte heller beveka domstolen genom sitt förslag att sätta upp en skylt som talar om att alla är välkomna att använda bryggan.

Länsstyrelsen betonade i sitt beslut att det är kommunens ansvar att se till att det följs. Bryggan är nu borttagen, men den som kommer på stigen kan fortfarande få uppfattningen att man är inne på en privat tomt.

Berit Önell

Bilden visar strandområdet.
Bryggan är borta men strandområdet ser fortfarande ockuperat ut.

Läs mer:

2021-08-05 Anmäld för strandskyddsbrott fick dispens av kommunen

2021-08-19 Privat brygga på kommunens mark godkänd av länsstyrelsen

2022-03-10 Försvarar bristande tillsyn av strandskydd

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se