Gruppen-3a-328x120

Mer arsenikläckage kan ge hårdare straff

Mer arsenikläckage kan ge hårdare straff

Miljöinspektör Per Fribing har inte för avsikt att kräva att de förorenade järnvägsmassorna bakom reningsverket i Hässleholm flyttas eller täcks förrän efter semestrarna. Men miljöåklagare Lars Magnusson i Malmö förklarar att om miljökonsekvenserna av läckande arsenik blir värre på grund av dröjsmål ökar straffvärdet vid en eventuell dom för miljöbrott. Dessutom kan det innebära ytterligare ett brott: ”underlåtenhet att avvärja allmän fara”.

Miljöåklagaren Lars Magnusson tittade på Frilagts uppgifter om de förorenade massorna redan i maj, men något formellt ärende har ännu inte inletts.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

-Ur min synvinkel är det inte bråttom, men det är det för miljöns skull. Om arsenik urlakas sprider det sig först i markskiktet och sedan ner i grundvattnet, säger han.

Underlåtenhet också ett brott

Han förklarar att de eventuella brotten, miljöbrott och otillåten miljöverksamhet, är begångna redan tidigare, men att även ett annat brott kan komma ifråga om åtgärderna dröjer för länge.

– Det kan bli aktuellt med brottsbalkens underlåtenhet att avvärja allmän fara, förklarar han.

Dessutom ökar straffvärdet för miljöbrottet om senfärdigheten får konsekvenser som sjukdom eller miljöskada. Miljöbrott kan ge dagsböter eller fängelse upp till två år. Om brottet är grovt går straffskalan upp till sex års fängelse.

Högen med järnvägsmakadam ligger kvar bakom reningsverket. Foto: Berit Önell/arkiv
Högen med järnvägsmakadam ligger kvar bakom reningsverket. Foto: Berit Önell/arkiv

Frilagt avslöjade i slutet på maj att järnvägsmassorna som används till anläggningsarbeten bakom reningsverket innehåller betydligt mer tungmetaller, främst arsenik, än vad Trafikverket redovisat. Halterna var så höga att Trafikverket borde ha skickat massorna direkt till deponi. Miljöchef Sven-Inge Svensson krävde därför att Hässleholms vatten skulle ta fler prover på massorna. Dessa prover visade ännu högre halter av arsenik.

Länsstyrelsen uppmanade vid ett möte den 23 juni miljökontoret att åtalsanmäla kommunala bolaget Hässleholms vatten för miljöbrott på grund av felaktig hantering av förorenade massor och Trafikverket för felaktig miljöinformation och bristfällig egenkontroll.

Dessutom skulle miljökontoret förelägga Hässleholms vatten om försiktighetsåtgärder, återställningsåtgärder och utökad kontroll. Enligt länsstyrelsen måste massorna antingen grävas bort eller täckas för att förhindra fortsatt lakning av tungmetaller till Maglekärrsbäcken.

Låga kvicksilverhalter

Men hittills har inte mycket hänt. Henrik Brink, Hässleholms vattens vd, skrev brev till Trafikverket och påtalade verkets ansvar innan han gick på semester. Trafikverkets distriktschef Rickard Rosenlund tog därefter kontakt med Brink.

Först i slutet på förra veckan fick miljökontoret provsvaren från Hässleholms vatten. Då ingick även resultaten för kvicksilvermätningen som tog längre tid än övriga prover. Kvicksilverhalterna var låga.

Vad händer nu?

– Det kommer att bli ett beslut. Men massorna har legat där länge redan. Jag vill ha Trafikverkets svar på mitt föreläggande först, det kan ha kommit hit massor från något annat av Trafikverkets mellanlager, säger Per Fribing.

I föreläggandet kräver han besked om vad som hände med övriga järnvägsmassor som lades i tillfälliga upplag i Hässleholms kommun efter spårbytet på Skånebanan sommaren 2011. Trafikverket har tid på sig att svara till den 17 juli.

Inget brev än

Men brevet, som skickades för mer än en månad sedan, har aldrig nått fram dit det ska, till Rickard Rosenlund. Den 25 juni bad han därför Frilagt att förmedla hans mejladress till miljökontoret i Hässleholm. Nästan två veckor senare har han fortfarande inte fått något brev.

– Jag förstår inte riktigt retoriken från miljökontoret. Vad har de andra massorna med det här upplaget att göra? Inget av dem ska ha så här höga värden och den redovisningen har kommunen fått, säger han.

Per Fribing berättar att han nu jobbar två veckor till före semestern och att han efter semestrarna ska diskutera problemet med miljöchefen.

Skyldighet att agera

Länsstyrelsens jurist Margareta Svenning betonar att miljönämnden i Hässleholm har tillsynsansvaret över reningsverket och har en skyldighet enligt miljöbalken att agera om det finns misstanke om miljöbrott.

– Det är inte valfritt. Miljökontoret ska anmäla, men sedan får polis och åklagare utreda, säger hon.

Hon förklarar att länsstyrelsen i princip inte kan ingripa eftersom den inte har det operativa tillsynsansvaret.

– Men om inget händer kan vi teoretiskt också polisanmäla, säger hon.

Hon ser det som självklart att de förorenade massorna snarast måste undersökas ytterligare, bland annat när det gäller lakningsegenskaper, och därefter täckas eller flyttas.

– Jag utgår ifrån att miljönämnden skrider till verket nu och tar in expertis för att göra de undersökningar som behövs, säger hon.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
26/5 Arsenik läcker ut från massor vid reningsverket
26/5 Funderar på att följa upp hanteringen
26/5 Muntligt avtal med trafikverket
26/5 Riksrevisionen kräver åtgärder
29/5 Trafikverkets miljöchef vill inte kannas vid massorna
29/5 Miljökontoret kräver provtagning av järnvägsmakadam
25/6 Ännu högre halter arsenik i nya prover
2/7 Järnvägsmassor ska flyttas eller täckas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se