torsjö live vers2

Ännu högre halter arsenik i nya prover

Ännu högre halter arsenik i nya prover

Arsenikhalten i järnvägsmassorna som Hässleholms vatten vill använda till en skyddsvall mot översvämningar från Finjasjön är ännu högre än Frilagts prover visade. Vattenbolagets preliminära analyssvar visar högre halter än Trafikverkets även för andra tungmetaller. Det tyder på att Trafikverket inte har levererat de massor de uppgett. Rättsliga processer kan bli följden, både mot Hässleholms vatten och mot Trafikverket.

Frilagt avslöjade i slutet på maj genom egna provtagningar att järnvägsmassorna är mer förorenade än Trafikverket uppgett. Materialets utseende skapar också misstankar om att det kan handla om andra massor än de Trafikverket redovisat. Merparten består av större stenar och det finns ett stort antal gummiplattor trots att materialet ska ha genomgått siktning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Ännu högre arsenikvärden har nu uppmätts i upplaget av järnvägsmakadam bakom  reningsverket. Foto: Berit Önell
Ännu högre arsenikvärden har nu uppmätts i upplaget av järnvägsmakadam bakom reningsverket. Foto: Berit Önell

Med anledning av Frilagts uppgifter förelade miljökontoret Hässleholms vatten att ta prover på järnvägsmassorna som dels lagts upp bakom reningsverket för att senare användas till skyddsvallen och dels använts till att förstärka en väg och fylla ut en naturlig ravin. Även andra fyllnadsmassor på platsen skulle provtas.

Hässleholms vatten har nu fått de preliminära provsvaren från två provpunkter, utom när det gäller kvicksilver där analyserna tar något längre tid.

– Båda provpunkterna visar rätt stor avvikelse mot Trafikverkets prover. Vi har tagit dem från två olika delar av högen och rätt ytligt, berättar Henrik Brink, vd för Hässleholms vatten.

Han har redan skickat ett brev till Trafikverket med information om resultaten.

– Jag påpekade att vi förväntar oss att de tar sitt ansvar i detta, säger Brink.

Miljökontoret har också förelagt Trafikverket att svara på var järnvägsmassorna tog vägen från alla de tillfälliga upplag som anmäldes till kommunen i samband med spårbytet mellan Hässleholm och Klippan sommaren 2011. Det är därifrån Trafikverket uppgett att massorna kommit.

På frågan vad som händer nu har Henrik Brink inte mycket svar.

– Nu direkt gör vi ingenting, säger han.

Men borde inte massorna skickas till deponi så att inte mer tungmetaller läcker ut i mark och vatten?

– De har legat i naturen i många år redan. Det är nog bättre att inte röra runt i dem, om vi gör det kan det bli värre.

Hur då?

– Jag vet inte, men det är nog bättre att inte röra dem. Vi får ha kontakt med miljökontoret, de har bara fått muntlig information än så länge, säger Brink.

Han hoppas hinna prata med miljökontoret under fredagen som är hans sista arbetsdag före semestern.

– Om jag får kvicksilverhalterna skickar jag över provsvaren till dem, säger han.

Miljöinspektör Per Fribing, som ansvarar för tillsynen över Hässleholms vatten, fick muntlig information om provsvaren av Henrik Brink vid tisdagens möte med länsstyrelsen om föroreningar i Sötekärrsbäcken och dagvattendammarna vid reningsverket.

Miljöchef Sven-Inge Svensson och länsstyrelsens miljödirektör Annelie Johansson fick informationen samtidigt.

Annelie Johansson säger till Frilagt att hon förutsätter att provresultaten leder till en rättslig process, i första hand mot Hässleholms vatten som har ansvaret. Hässleholms vatten kan alltså åtalas för miljöbrott, men kan i sin tur gå vidare civilrättsligt och ställa krav på Trafikverket. Miljökontoret är tillsynsmyndighet, men ska återkoppla till länsstyrelsen.

Per Fribing är dock inte heller inställd på snabba åtgärder för att stoppa läckaget av föroreningar från massorna.

– Jag får se provresultatet först. Men Hässleholms vatten har tid på sig att svara på föreläggandet fram till den 17 juli, sedan ska det kommenteras och utvärderas, säger han.

Han bekräftar dock att miljökontoret kommer att driva ärendet vidare rättsligt.

– Ja, det är troligt att det kommer att bli så, säger han.

Han hoppas att provsvaren snart kommer till miljökontoret.

– Det är nog på gång. Jag kommer att ta det här med Sven-Inge Svensson så snart jag fått provresultaten, säger Fribing.

Proverna i de andra fyllnadsmassorna, som kommer från va-byte på garnisonsområdet och från grävarbetena för Sydvästlänken, visade inte på några föroreningar.

Berit Önell

Så här såg provsvaren ut

Frilagt har tittat på Hässleholms vattens provsvar. De visade bland annat höga halter av arsenik, bly, koppar, krom, nickel och zink.

Arsenikvärdena var 32 respektive 35 milligram per kilo. Trafikverket uppgav att de massor som lämnades till anläggningsarbeten hade halter under Naturvårdsverkets riktlinjer för ringa risk, RR, det vill säga under 10. Trafikverkets redovisning hänvisade dock till andra riktvärden när det gällde vilka massor som dömdes ut och skickades till deponi. Då användes MKM, det vill säga mindre känslig markanvändning, och där var gränsen 25. I vilket fall borde massorna bakom reningsverket i Hässleholm ha skickats till deponi istället för till anläggningsarbete. Frilagts provsvar visade 28 mg arsenik per kg.

För bly är gränsen för ringa risk 20. De nya proverna visade 33 respektive 34.

För koppar är gränsen för ringa risk 40. Proverna visade 120 respektive 170.

För krom är gränsen för ringa risk 40. Proverna visade 35 respektive 65.

För nickel är gränsen för ringa risk 35. Proverna visade 24 respektive 39.

För zink är gränsen för ringa risk 120, vilket var exakt vad proverna visade.

Läs tidigare artiklar i ämnet:
26/5 Arsenik läcker ut från massor vid reningsverket
26/5 Funderar på att följa upp hanteringen
26/5 Muntligt avtal med trafikverket
26/5 Riksrevisionen kräver åtgärder
29/5 Trafikverkets miljöchef vill inte kannas vid massorna
29/5 Miljökontoret kräver provtagning av järnvägsmakadam

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se