Gruppen-3a-328x120

Kommunen vill reglera mer väg vid Sjörröds gård än Barnekow

Kommunen vill reglera mer väg vid Sjörröds gård än Barnekow

Kommunen vill lösa in hela vägsamfälligheten vid Sjörröds gård och överföra den blå och gröna biten till en av kommunens fastigheter, den röda till Sjörröds gårds ägare Barnekow och den gula till lantbrukaren Bjerkemo.

Kommunen har begärt att hela vägsamfälligheten vid Sjörröds gård ska lösas in, inklusive en del som inte ingår i Barnekows ansökan till Lantmäteriet och som fungerar som enda utfart från fyra fastigheter. Det framgår av ett mejl från kommunens exploateringsavdelning efter Lantmäteriets sammanträde den 18 december. Före sammanträdet välkomnade Lantmäteriet både politiker och tjänstemän på kommunen att närvara vid sammanträdet. Men ingen kom, mer än Ernst Herslow (FV), vars medverkan ifrågasatts eftersom han inte officiellt utsetts till kommunens företrädare vid tillfället.

– Vi har haft kontakt med Lantmäteriet vid flera tillfällen före mötet och prioriterade därmed andra ärenden framför detta möte, förklarar planchef Gertrud Richter.

Planchef Gertrud Richter. Foto: Lotta Persson

Sjörröds gårds ägare Johan Barnekow har ansökt om att den bit av den medeltida vägen s:24 som går över hans ägor tas bort. Enligt ett utkast till detaljplan vill han bygga flerfamiljshus över en del av vägen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De närmast berörda grannarna har protesterat för att vägbiten är enda utfart från en fastighet, för att vägen utgör kulturhistoria och för att den ligger inom riksintresseområde för friluftsliv och också används flitigt av allmänheten på väg ut i naturen.

Hela projektet är omdebatterat och efter valet finns inte längre politisk majoritet för att exploatera Sjörröds gård. Projektet ingår dock i den likaså omtvistade fördjupade översiktsplanen som antogs i juni 2018, men överklagats av åtta personer och fortfarande ligger hos förvaltningsrätten.

Men det statliga Lantmäteriet, som handlägger ärendet, verkar inte ha haft kännedom om detta före mötet den 18 december.

– Inför sammanträdet hade jag inte helt klart för mig hur politiskt infekterad frågan om exploatering på Sjörröd är. Jag måste nu fundera på om och i så fall hur mycket det påverkar min värdebedömning, skriver lantmätaren Joakim Olsson i sitt svar på exploateringsavdelningens mejl.

En så kallad volymskiss från det pågående detaljplanearbetet för Sjörröds gård visar förslaget till placering av husen, tvärs över den gamla vägen. Illustration: Uulas arkitekter

Exploateringsingenjör Karl Lahtela har då beklagat att ingen representant från exploateringsavdelningen hade möjlighet att närvara vid sammanträdet. Mark- och exploateringschef Jakob Ruter har bett honom att skicka kommunens yttranden per mejl.

Exploateringsavdelningen yrkar att hela vägsamfälligheten ska lösas in och regleras till tre olika fastigheter. Men Joakim Olsson är skeptiskt till hela yrkandet, förutom en liten bit väg på kommunägd mark utanför Barnekows ansökan. Skälet är på Barnekows mark att frågan om exploatering är politiskt infekterad och på resterande del av kommunens mark att han anser det tveksamt om regleringen går att genomföra.

– Alla åtgärder måste medföra en vinst och fördelarna med denna åtgärd är inte lika självklara, skriver han.

Han konstaterar att de berörda fastigheternas rätt till utfart i så fall måste säkras, enklast med gemensamhetsanläggning, vilket kommunen inte vill, eller servitut.

– Att ta bort en rätt till utfart (samfälligheten) och ersätta med andra (servitut) torde inte skapa någon större marknadsvärdeökning på kommunens fastighet eller stora fördelar i övrigt, skriver han.

Exploateringsavdelningen vill också att en del av vägen ska överföras till lantbrukaren Carl-Gustav Bjerkemos ena fastighet. Men det säger Joakim Olsson nej till eftersom det i så fall krävs en ansökan från den som skulle ha nytta av åtgärden.

Kommunens exploateringsavdelning fick en formell kallelse till förrättningen, till skillnad från de flesta av de cirka 175 delägarna i samfälligheten. De flesta kallas endast genom en kungörelse i Norra Skåne. Kommunen ska då få separat kallelse om den är berörd, vilket är fallet här eftersom kommunen äger en av fastigheterna i vägsamfälligheten.

Dessutom fick dåvarande byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret kopior.

– Representant från byggnadsnämnden får gärna närvara på sammanträdet i fall det uppkommer frågor kring den fördjupande översiktsplanen eller det pågående detaljplanearbetet, skriver lantmätaren Annika Selander, tidigare handläggare i ärendet, till byggnadsnämnden den 30 november.

Malin Backman, stadsbyggnadskontorets handläggare för planarbetet på Sjörröds gård, fick samtidigt liknande information.

– Om någon från nämnden eller stadsbyggnadskontoret vill närvara hade det varit bra i de fall det kommer frågor rörande arbetet med planer för området.

I mejlet till byggnadsnämnden förklarar Annika Selander att Lantmäteriet bedömt att formellt samråd med byggnadsnämnden inte behövs. Hon nämner att det finns en fördjupad översiktsplan som överklagats och att detaljplanearbetet legat vilande, men att stadsbyggnadskontoret har för avsikt att återuppta det.

– Utanför planlagt område ska en fastighetsbildningsåtgärd inte motverka en framtida planläggning, föranleda olämplig bebyggelse eller försvåra områdets ändamålsenliga användning. Lantmäterimyndigheten bedömer att fastighetsreglering av den samfällda vägen Hässleholm s:24 till omkringliggande fastighet Hässleholm 89:87 inte strider mot ovanstående. Är byggnadsnämnden av annan åsikt så kontakta undertecknad, skriver hon.

Varken Gertrud Richter eller Malin Backman svarar på Frilagts fråga om deras eventuella synpunkter.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnads-nämnden. Foto: Lotta Persson

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens (tidigare byggnadsnämndens) ordförande Kenny Hansson (M) sa till Frilagt dagen före Lantmäteriets sammanträde att han inte ansåg att han hade möjlighet att vara med eftersom han inte blivit kallad. Men det stämmer alltså inte eftersom Lantmäteriet särskilt välkomnat politiker från byggnadsnämnden. Han hävdade också att kommunen inte är sakägare, vilket inte heller stämmer.

– Jag har inte fått något brev, någon kallelse eller information om detta mer än det jag fått höra från sakägare och från media, förklarar han nu i sms till Frilagt.

Han berättar att varken han eller någon annan politiker i nämnden kan läsa den mejl som går till byggnadsnämndens mejladress.

– Den går till förvaltningen för registrering och fördelning, förklarar han.

Enligt Kenny Hansson bör mejlet ha gått till byggchef Robert Samuelsson som har delegation på denna typ av ärenden. Samuelsson meddelar dock att den inte kommit till honom, troligen eftersom den inte gällde ett formellt samråd. Istället har den skickats för kännedom till Gertrud Richter och Eva Nilsdotter, chef för det kommunala lantmäteriet.

Kenny Hansson har därmed inte heller fått vetskap om möjligheten att yttra sig om eventuell annan åsikt om förrättningen.

– Nämnden har inte tagit ställning rörande detta då det pågår en prövning av detaljplan. Enskilda ledamöter och partier kan ha en annan uppfattning, bland andra vi, men nämnden som beslutande organ har inte tagit ställning, skriver han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-09-18 Sjörröds gård högsta prioritet på ny kommunkarta

2018-12-12 Byggnadsnämnden fattade beslut som ska rivas upp efter nyår

2018-12-17 Lantmäteriet håller förrättning om borttagande av väg vid Sjörröds gård

2018-12-19 Beslut om väg på Sjörröds gård dröjer

2018-12-28 Herslow representerade inte kommunen inför Lantmäteriet

2019-01-09 Planprogram för Sjörröds gård revs upp

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se