Gruppen-3a-328x120

Skarp revisorskritik mot dyra vindskydd

Skarp revisorskritik mot dyra vindskydd

Hanteringen av de arkitektritade vindskydden vid trädhuset på Hovdala får hård kritik av revisorerna. Foto: Berit Önell

De arkitektritade vindskydden på Hovdala uppfördes helt och hållet utan styrning. Det anser revisorerna som nu granskat projektet och uttalar skarp kritik mot tre kommunala nämnder, bland annat för att det inte gått att utreda hur mycket vindskydden faktiskt kostat.

Frilagt avslöjade i somras att det aldrig funnits någon budget för vindskydden som inte upphandlades och som betalades på löpande räkning. När pengarna tog slut kunde bara två av tre planerade vindskydd invigas. Sparbanksstiftelsen gick in med bidrag för att rädda det tredje.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunens egna politiskt tillsatta revisorer har anlitat revisionsfirman Ernst & Young för att granska uppförandet av vindskydden. De är överens om att kommunen brutit mot upphandlingslagstiftningen, ignorerat reglerna i kommunens projekthandbok och accepterat att kostnaderna inte går att fastställa. Genomförandet bedöms som “undermåligt”.

– Vi har under granskningen funnit att den generella kunskapen om projektstyrning är bristfällig, vilket stämmer väl överens med iakttagelser vi gjort vid tidigare granskningar. Detta är ytterst oroväckande, skriver kommunens revisorer.

Pengarna tog slut. Men det tredje vindskyddet, Ronja, som är dubbelt så stort som de andra vindskydden, kunde byggas efter bidrag från Sparbanksstiftelsen. Foto: Berit Önell

Granskningen konstaterar att kommunen 2015 fattade beslut om att bygga en rastplats av enkel karaktär. Hur detta ledde fram till de arkitektritade vindskydd som stod klara 2019 är oklart.

Inget beslut fattades om att ändra inriktning och därmed har ingen ansvarig formellt utsetts för projektledning, budget och uppföljning.

– Istället har enskilda tjänstemän tillåtits utforma projektet i egen regi utan något krav på budget, ekonomisk uppföljning eller dokumentation kring beslut i processen. Detta är anmärkningsvärt och visar på brister i hur bland annat ansvarsfördelning, beslutsfattande och uppföljning av projekt hanteras i kommunen, skriver Ernst & Young.

Kommunekologen Lars-Erik Williams på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och Bjarne Öhrling på kommunstyrelsens tillväxtavdelning har hållit i det mesta av projektet, med viss hjälp av Henrik Samevik på dåvarande fritidskontoret. Dessutom har det så kallade natur- och friluftsrådet haft visst ansvar, oklart vilket.

Enligt revisorerna saknade projektet helt och hållet styrning. Men Lars-Erik Williams, till vänster, och Bjarne Öhrling var informellt de som höll i arbetet med vindskydden på lägerplatsen ”Mellan skymning och gryning”.

En av de allvarliga bristerna är att det inte gått att klarlägga projektets totala kostnad eftersom det inte bokförts så att det går att särskilja. Därmed har inte god redovisningssed följts.

– I kombination med att det inte funnits någon budget för projektet har ekonomisk uppföljning i praktiken blivit omöjlig. Det är en anmärkningsvärd brist eftersom det försvårar allmänhetens insyn och uppföljning av projektet, skriver revisorerna.

Kostnaderna har bokförts på projektet Hovdala vandringscentrum. Det fick från början 350 000 kronor i budget. Fakturorna uppgår totalt till en summa av drygt 2,3 miljoner kronor.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har redovisat kostnader på totalt 943 000 kronor för vindskydden. Utöver den summan har även fritidskontoret haft kostnader som revisorerna inte kunnat få ut information om. När Frilagt tidigare begärde ut uppgifterna landade de på cirka 220 000 kronor för löner och material, vilket skulle ge en totalkostnad för vindskydden på cirka 1,16 miljoner kronor.

– Generellt handlar god ekonomisk hushållning om att kommunen ska hushålla med sina tilldelade resurser. I detta specifika fallet bedömer vi att projektet inte har bedrivits på ett ekonomiskt tillfredställande sätt, skriver revisorerna.

Någon upphandling blev det inte heller, enligt uppgift för att inga anbud kom in. En stor upphandling är inte heller nödvändig om projektet delas upp på flera delar. De delar vars värde översteg 100 000 kronor kunde direktupphandlas om villkoren i lagen om offentlig upphandling uppfylldes. Kommunen skulle då ha antecknat skälen för direktupphandling och det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet skulle efter utvärdering ha antagits.

Delar av projektet skulle dessutom enligt kommunens inköps- och upphandlingspolicy ha konkurrensutsatts eftersom de kostade över 25 000 kronor. Exempel på detta är plåtslageriet som kostade över 90 000 kronor. Om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor ska detta dokumenteras på särskild blankett på upphandlingsenheten, vilket inte heller gjorts för konsulterna som kostade över 385 000 kronor och arkitekten som fakturerade över 145 000 kronor.

Anledningen till att det inte gjordes någon anbudsförfrågan om arkitekter uppges vara att Karin Hvid Rydell på Mem Arkitekter i Malmö ansågs lämplig, bland annat för att hon tidigare har arbetat för kommunen och har god kännedom om Hovdalaområdet.

Revisorerna rekommenderar nu kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa att lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlings- och inköpspolicy följs, att alla projekt följer projekthandboken, att alla projekt bedrivs utifrån en budget med tillhörande uppföljning, att organ som natur- och friluftsrådet har tydliga ramar för bland annat budget, ansvar och befogenheter samt att projekt får egna kostnadsställen i bokföringen.

Senast den 6 mars ska nämnderna svara skriftligt på revisorernas kritik.

Berit Önell

Läs mer:

2019-08-05 Vindskydden vid trädhuset blev för dyra

2019-08-07 Stopp för det tredje vindskyddet vid trädhuset

2019-08-16 Banken sponsrar det tredje vindskyddet

2019-12-14 Tredje vindskyddet vid trädhuset klart Fjärde på gång

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se