torsjö live vers2

Exploateringen av Björklunda på fullmäktiges bord

Exploateringen av Björklunda på fullmäktiges bord

Förslaget till detaljplan för Björklunda ska nu behandlas av fullmäktige. Det gula är nya bostäder, det röda skola.

Kommunfullmäktige ska vid måndagskvällens sammanträde ta ställning till den kontroversiella detaljplanen för Björklundaområdet i sydöstra Hässleholm. Utbyggnaden av 300 bostäder har ifrågasatts av många skäl. Det är jordbruksmark och de höga grundvattennivåerna gav problem redan när den första etappen byggdes 2006. Nu måste marken höjas, upp till två meter på vissa delar, till stora kostnader för att det inte ska bli problem med översvämningar på den låglänta marken som dessutom ligger nära reningsverket och Magle våtmark. Ett öppet dagvattendike genom området är enligt miljökonsekvensbeskrivningen en hälsofara och måste kulverteras.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) anser att det finns lämpligare platser att bygga på, men hävdar att politikerna inte kunde stoppa projektet efter att tjänstemännen vårvintern 2018 satt igång en markanvisningstävling för området och flera byggföretag vísat intresse. Folkets väls Ermst Herslow försökte i april samma år stoppa markanvisningstävlingen innan den var avslutad genom ett initiativärende i tekniska nämnden, men fick enbart stöd av SD.

Både M och L har tidigare varit motståndare till exploateringen. Det var tydligt i partiernas yttranden över förslaget till fördjupad översiktsplan 2018. När planen antogs av fullmäktige i juni 2018 accepterade de en utbyggnad, men ville sätta den långt ner på prioriteringslistan, efter Norden Paradiset och Åhusfältet. Ingen av dessa detaljplaner är ännu klar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

SD avstod från att delta i beslutet när miljö- och stadsbyggnadsnämnden behandlade frågan om detaljplanen för Björklunda skulle gå vidare till utställning i februari 2019. Men sedan dess har partiet alltså tagit ställning mot utbyggnaden.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 september i år sa alla partier utom FV och SD ja till att föreslå att fullmäktige antar detaljplanen.

– Sverigedemokraterna tycker att det är ett oansvarigt hanterande av skattebetalarnas resurser att påbörja ytterligare byggnation på Björklunda. Detta på grund av de otroligt dåliga markförhållandena i området, skrev SD då bland annat i en reservation.

FV påminde i sin reservation om att både länsstyrelsen och Hässleholms vatten varit kritiska till utbyggnaden på grund av att området är jordbruksmark, låglänt och ligger nära reningsverket.

Björklundas åkrar och betesmarker föreslås bebyggas med drygt 300 bostäder. Foto: Lotta Persson

Det befintliga villaområdet följer inte den gällande detaljplanen från 1981 och även den delen föreslås bekräftas i den nya planen.

Ett förslag till den nya etappen var på samråd redan 2009 och mötte även då protester. De mest låglänta delarna har sedan dess tagits bort, men bebyggelsen omfattar fortfarande cirka 17 hektar. Den kvarvarande betesmarken delas av den nya infartsgatan som föreslås bli en förlängning av Österåsgatan och ansluta till Södra Kringelvägen. Eventuellt kan en tunnel byggas för att betesdjuren ska få en säker passage.

Handlingarna tar upp att den låglänta marken ökar risken för problem med översvämningar vid skyfall.

Enligt en utredning som refereras i planbeskrivningen bör Maglekärrsbäcken inte belastas med ytterligare dagvatten från Björklunda, istället måste fördröjning ske i befintliga dagvattendammar och på låglänta ytor. De nya kvarteren ska därför delas upp i flera avrinningsområden genom höjdsättning. De högsta nivåerna ligger i västra delen och vattnet leds till de befintliga dammarna i sydöstra delen och vidare till Maglekärrsbäcken och Finjasjön.

Det stora dagvattendiket i den norra delen av området ska kulverteras eftersom det enligt miljökonsekvensbeskrivningen utgör en hälsofara. Det finns risk för lukt och smittspridning på grund av att det regelbundet sker bräddningar med avloppsvatten.

Berit Önell

Läs mer:

2018-04-29 Ville avbryta markanvisningstävling för Björklunda

2018-06-24 Vinnarna som får bygga på Björklunda är klara – men varken detaljplan eller fördjupad översiktsplan

2019-02-28 Förra veckans beslut hävt Detaljplan för Björklunda ställs ut

2019-03-01 Kritik mot alliansens agerande kring exploateringen av Björklunda

2019-06-20 Kontroversiella planer prioriteras trots stora sparkravEU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se