torsjö live vers2

Extremt dåligt siktdjup i Finjasjön

Extremt dåligt siktdjup i Finjasjön

Siktdjupet har varit extremt dåligt i Finjasjön i höst. Bild från Sjörrödsområdet den 17 oktober. Foto: Linus Jepsson

Algblomningen pågår fortfarande i Finjasjön, trots att det är långt in på hösten. Siktdjupet har varit 50-60 cm under flera veckor i september och oktober.

– Det är extremt dåligt, ungefär som situationen var innan restaureringen började, säger algexperten Heléne Annadotter på Regito som tidigare skötte provtagningarna i sjön på kommunens uppdrag.

Vattenkvaliteten borde dessutom ha påverkats till det bättre av att vattennivån i år för första gången kunde hållas uppe en månad längre genom dämmet i Almaån.

Förslag på åtgärder ska ges när det fyraåriga forskningsprojektet om Finjasjön inom kort avslutas.

Finjasjön hade mer algblomningar än vanligt den gångna sommaren och de har fortsatt under hösten med flera olika sorters alger. Dessutom har obehaglig lukt känts från vattnet till och från. Döda fiskar och fåglar har hittats längs stränderna. I augusti fick Mats Bengtsson, som sköter kommunens vårdfiske i sjön, cirka 30 kilo död fisk i sina nät i Sjörrödsviken där algblomningen är värst.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
När fiskaren Mats Bengtsson skulle ta upp näten i Sjörrödsviken den 7 augusti hittade han 30 kilo död fisk. Foto: Linus Jepsson

Analysföretaget Calluna, som från och med i år provtar i Finjasjön, uppmätte låga siktdjup under en stor del av sommaren, men något bättre i vecka 34, den 23 augusti då det var 0,64 meter. Vecka 35, den 31 augusti var siktdjupet åter sämre med bara 0,5 meter. Enligt rapporten för vecka 36 uppmättes 0,52 meter och vecka 37 var det 0,65.

– Med tanke på algblomningen som fortfarande pågår så är det nog inte konstigt med siktdjupet. Sedan är algblomningen, som vi tidigare har pratat om, särdeles besvärlig i år, skrev miljökontorets tillsynschef Carina Westerlund i ett mejl till Frilagt den 16 september.

Calluna talar inte med journalister så Frilagt ber Regito om en kommentar.

– Det är väldigt ovanligt med så dåligt siktdjup som 50 cm två veckor i rad så här års. 0,65 är också lite, säger Heléne Annadotter.

Siktdjupet har inte varit så dåligt sedan början på 1990-talet då restaureringen av sjön inleddes.

– Väldigt ovanligt, säger Heléne Annadotter på Regito om det dåliga siktdjupet. Foto: Johan Forssblad

Vecka 38 förbättrades siktdjupet till 0,7. Därefter försämrades det igen och var vecka 39, den 29 september nere på 0,65 meter, Calluna rapporterade algblomning i vattenmassan vid djuphålan och strimmor med ytansamling av cyanobakterier. Ett antal “bollar” noterades också i vattnet och har skickats för artbestämning. Svar har inte kommit ännu.

Vecka 40 minskade siktdjupet ytterligare, till 0,6 meter. Calluna rapporterade fortsatt algblomning den 8 oktober.

I rapporten nämns också att vattennivån vid bron över Tormestorpsån i båthamnen ökat med åtta cm sedan veckan före, vilket bör vara en effekt av både dämmet och att det regnat mycket. Risken finns därför att Finjasjön svämmar över tidigare än vanligt.

Möte i Finjasjöarbetsgruppen

Finjasjöarbetsgruppen, en partssammansatt grupp som håller i åtgärderna för att restaurera sjön och leds av kommunens tekniska förvaltning, har trots läget inte haft något sammanträde på länge. Den 29 september var första gången sedan Calluna tog över provtagningarna den 1 januari. Therese Olsson från Calluna redogjorde enligt minnesanteckningarna för aktuell sjöstatus och provtagningen hittills i år.

Minnesanteckningarna sammanfattade kort: “Det har varit långvariga algförekomster och med flera olika arter”.

Gunnar Swärd informerade också vid mötet om att dämmet i Almaån i år skulle tas upp den 30 september. Det är första året det enligt en dom i mark- och miljööverdomstolen är tillåtet att ha dämmet i efter den 31 augusti.

Sjön står ovanligt högt för årstiden och snart ligger vandringsleden under vatten. Bild från idag. Foto: Linus Jepsson
Fortfarande på lördagen, den 23 oktober, var det gott om alger i vattenmassan. Foto: Linus Jepsson

Mats Bengtsson rapporterade om vårdfisket och problemen på försommaren med påväxt av kiselalger på näten. Trots det var fångsten hittills i år 44 ton, vilket motsavarar förra årets fångst vid samma tidpunkt.

På mötet deltog också Liselotte Stålhandske och Cornelia Ljungerud från Hässleholms vatten, Ida Grimlund från miljökontoret, Mathias Jönsson från tekniska förvaltningen, som ska ta över som sammankallande när Gunnar Swärdh går i pension i december, Bengt Andreasson från kultur- och fritidsförvaltningen, som ansvarar för de kommunala badplatserna, och Gunnar Persson från Finjasjöns fiskevårdsområde.

Ida Grimlund informerade om Finjasjöprojektet som länsstyrelsen och miljökontoret driver med stöd av bland andra Havs- och vattenmyndigheten. Arbetsgruppen fick veta att en slutrapport med förslag på åtgärder ska vara klar inom kort.

Gunnar Persson påminde om tekniska nämndens beslut 2017 om åtgärder för Finjasjön efter arbetsgruppens förslag. Minnesanteckningarna säger: “Det kan vara lämpligt att vi uppdaterar oss på dessa och synkar dem med de kommande förslag som kommer att presenteras i den nya utredningen”.

Två delrapporter med åtgärdsförslag

Kristian Wennberg, chef för länsstyrelsens vattenenhet och medlem i Finjasjöprojektet, bekräftar att konsultfirman Ekologigruppen arbetar för fullt med slutrapporten. Den väntas bli klart före årsskiftet. Men innan dess kommer två delrapporter. Det är en översiktlig kartering över näringsläckage från åkrar, framförallt i området kring Tormestorpsån, och en redovisning av läckage från sediment i sjön.

– Det kommer att finnas förslag på åtgärder på lite olika nivå, säger Kristian Wennberg.

Delrapporterna bör enligt Wennberg vara klara om cirka två veckor. Han förklarar att de kommer att skickas ut med en kort sammanfattning och slutsats.

Kristian Wennberg, vattendirektör på länsstyrelsen, säger att två delrapporter i Finjasjöprojektet ska vara klara om cirka två veckor. Foto: Berit Önell

– Genom delrapporterna kan de här frågorna diskuteras och kanske få lite mer spridning i media än om allt presenteras på en gång, säger han.

Den större slutrapporten kommer att göras offentlig vid en hearing eller liknande.

Kristian Wennberg har inte hört något om läget i Finjasjön sedan i augusti då han konsulterades efter att Mats Bengtsson hittat död fisk i näten. Men han säger att gruppen diskuterat mycket om åtgärder på reningsverken och känner också till att länsstyrelsen överväger att ta över tillsynen för reningsverken i Hässleholms kommun. Underhållet är eftersatt sedan lång tid och reningsverken är utslitna, vilket Hässleholm Miljös vd Sven Carlsson bekräftat i intervju med Frilagt nyligen.

Tills nu har dock ansvariga inför media och allmänhet gett en förskönad bild. Liselotte Stålhandske, tidigare vd för Hässleholms vatten och en av ledamöterna i projektgruppen, skrev exempelvis om Hässleholms reningsverk i mejl till Frilagt den 26 januari 2018: “Reningsverket fungerar perfekt med mycket fina utsläppsresultat”. Det var en del av hennes svar på Frilagts frågor om varför tekniska nämndens beslut om att utreda reningsverkets påverkan på Finjasjön inte verkställdes.

Håller inte med om mörkning

Kristian Wennberg håller inte med om att Hässleholms vatten skulle ha mörkat behoven av åtgärder i reningsverken.

– De har varit helt öppna med mätdata och vi har diskuterat åtgärder. Det har aldrig varit några svårigheter, säger han.

Han tror inte heller att det är för sent att rädda Finjasjön.

– Men vi ska sätta in rätt åtgärder som är mest effektiva, säger han.

Han vill inte i förväg avslöja vilka åtgärder projektets slutrapport kommer att föreslå.

– Vi tittar på alla källor, säger han, men nämner miljökvalitetsnormerna som nu är lagstadgade.

Skarpa krav kan komma

Dessa säger att Sveriges vattenförekomster ska uppnå god status, vilket bland annat betyder att fosforhalten i Finjasjön måste ner betydligt.

– Enligt miljökvalitetsnormerna ska bästa möjliga teknik användas. Det är skarpa krav, man kan inte säga att det är för dyrt, förklarar Kristian Wennberg.

Fosforhalterna i Finjasjön måste minska betydligt om miljökvalitetsnormerna ska följas. Bild från Sjörröd den 7 september. Foto: Linus Jepsson

Projektgruppen består delvis av samma personer från kommunen och Hässleholms vatten som Finjasjöarbetsgruppen. Tidigare miljöchefen Sven-Inge Svensson, som tidigare ledde projektet, är med som rådgivare. För länsstyrelsen deltar även limnologen Thomas Lakowitz som är sammankallande.

Frilagt har sökt Liselotte Stålhandske.

Berit Önell

Läs mer:

2017-08-16 Beslut att prioritera undersökning av reningsverkets påverkan på Finjasjön

2018-01-31 Utredning om reningsverkets påverkan på Finjasjön dröjer

2018-07-10 Beslut om pengar till forskning om Finjasjön

2021-08-12 Fick 30 kilo död fisk i näten i Finjasjön

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se