torsjö live vers2

Länsstyrelsen hotar riva upp reningsverkets detaljplan

Länsstyrelsen hotar riva upp reningsverkets detaljplan

Marken är inte lämplig för reningsverket i Hässleholm, åtminstone inte som det ser ut i förslaget till detaljplan. Det konstaterar länsstyrelsen som därför hotar med att riva upp planen om kommunen antar den. Det handlar främst om att järnvägen, som är ett riksintresse, krockar med reningsverkets behov. Men även risk för översvämning, oklarheterna kring luktpåverkan med mera gör att förslaget underkänns. Den presenterade luktutredningen döms ut eftersom den grundas på data för vassbäddarna som bryter mot reningsverkets miljötillstånd. Det kommer att lukta mindre vid bostäderna om tillståndet följs.

Kommunen arbetar nu med att se över planförslaget utifrån länsstyrelsens och andras yttranden.

Bilden visar ritning från granskningsförslaget.
Länsstyrelsen underkänner förslaget till detaljplan för reningsverket. Ritning ur granskningsförslaget

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Trafikverket har både i samrådet 2021 och nu i det så kallade granskningsskedet underkänt planförslaget på grund av att det låser upp mark för nära järnvägen. Tidigare gällde det krav på utrymme för höghastighetsbanan, nu en utökning av stambanan med två nya spår. Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget inte anpassats tillräckligt i förhållande till järnvägen sedan samrådet. Kommunen får rådet att avvakta med detaljpanen tills lokaliseringsutredningen för de nya järnvägsspåren är klar.

Dessutom finns annat i planförslaget som kan påverka järnvägen. Där det står naturområde i planförslaget ges rätt att bygga anläggningar för omhändertagande av dagvatten, till exempel dammar eller våtmarker som enligt länsstyrelsen kan påverka järnvägens stabilitet, elsäkerhet, signalsystem med mera. Beteckningen odling och djurhållning möjliggör ekonomibyggnader, försäljning, djursjukhus, kennel, stuteri, djurpensionat med mera.

– Detta är verksamheter som inte är lämpliga nära en järnväg med farligt gods och kan medföra restriktioner för utnyttjandet av järnvägen, skriver länsstyrelsen.

Verksamheterna kan dessutom påverka riksintresse för friluftsliv.

En föreslagen vall vid upplaget för schaktmassor bedöms inte heller lämplig så nära spåren som 18 meter och kan öka översvämningsrisken.

Bilden visar järnvägsspår.
Stambanan ska byggas ut med två nya spår mellan Hässleholm och Lund. Att planlägga mark för annan verksamhet för nära spåren är så olämpligt att länsstyrelsen kan riva upp detaljplanen för reningsverket om kommunen antar det aktuella förslaget.

Det finns fem grunder där länsstyrelsen ska överpröva en kommuns detaljplan. Tre av dessa är aktuella för reningsverket i Hässleholm. Länsstyrelsen skriver uttryckligen att planen kan komma att kallas in för överprövning på grund av riksintresse för järnväg.

– Länsstyrelsen menar att planhandlingarna inte visar att markens lämplighet för föreslagen bebyggelse säkerställts, skriver enhetschef Hanne Romanus i granskningsyttrandet.

Men dessutom påtalar länsstyrelsen brister på grunderna strandskydd och risk för människors hälsa på grund av luktpåverkan, farligt gods på järnvägen och översvämning. Mot bakgrund av dessa skriver länsstyrelsen att planen inte kan antas utan kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet.

Luktutredningen gjordes för att bedöma lukt- och smittorisk för de två närmaste bostäderna som kommunen vill expropriera. När den presenterades för ett år sedan visade den att lukthalterna är acceptabla för bostäder och att smittorisken är försumbar. Ändå blev kommunens slutsats att bostäderna måste bort på grund av luktpåverkan eftersom det finns risk för tillfälliga störningar, främst från slamhanteringen. I höstas uppdagades att reningsverket under lång tid i strid med miljötillståndet lagt orötat slam, som luktar mer, på de öppna vassbäddarna.

Luktutredningen baserades på detta felaktiga underlag och därför kan länsstyrelsen inte bedöma påverkan på människors hälsa av lukt.

– Länsstyrelsen bedömer att om Hässleholm kommun följer det tillstånd reningsverket erhållit så bör störningarna från lukt ligga på en lägre nivå än vad framgår av luktutredningen, står det dock i yttrandet.

Bilden visar en del av reningsverksområdet.
Södra stambanan går strax bakom reningsverkets slamvassbäddar, längst bort till vänster på bilden. Här syns fortfarande resterna av översvämningen som slog hårt mot reningsverket. Slamlagret i mitten verkar ha stått under vatten och en del av vägen innanför vallen har kollapsat.

Liksom konsulterna som gjorde luktutredningen påpekar länsstyrelsen att tillfälliga luktstörningar kan uppstå.

– Vid driftstörningar är det alltid en risk för att lukt kan uppstå men det bör verksamheten redan i dag i sin riskbedömning ha åtgärder för att minimera.

Länsstyrelsen dömer inte ut bostäderna utan påminner till och med om att reningsverkets omgivningspåverkan på befintliga bostäder ska hanteras oavsett om de planläggs som natur enligt förslaget eller inte planläggs alls.

– Om skyddsåtgärder bedöms nödvändiga ska dessa säkerställas på plankarta och villkoras eller vidtas innan detaljplan går till antagande, skriver myndigheten.

Generellt strandskydd kommer att gälla med 100 meter runt Finjasjön i nordväst och runt Maglekärrsbäcken i södra plangränsen. Detta måste redovisas i planhandlingarna.

Årets stora översvämning har också påmint om att vatten måste pumpas ut från reningsverksområdet för att skydda det vid höga flöden. Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget förutsätter sådana skyddsåtgärder som innebär markavvattning, vilket kräver tillstånd från länsstyrelsen.

– För att säkerställa att planen är genomförbar behöver prövningen ske innan detaljplanen antas, skriver länsstyrelsen.

Yttrandet uttrycker även oro för fridlysta arter.

– Ingen inventering har gjorts av de ytor där planen möjliggör ändrad markanvändning, vilket är en brist, skriver länsstyrelsen.

Särskilt gäller det drygt två hektar skog i område A2 som enligt planen kan användas för reningsfunktioner och komplementbyggnader.

– Kommunen behöver säkerställa att skogspartiet inte är en livsmiljö för fridlysta arter, exempelvis för fladdermöss, skogsödla eller övervintringsplatser för groddjur, och i annat fall pröva artskydd genom dispens eller samråd. I nuläget är det inte säkerställt att den delen av planen är genomförbar, skriver länsstyrelsen.

Kommunen måste säkerställa att det inte bor fridlysta djur, såsom fladdermöss i det två hektar stora skogsparti som föreslås för reningsfunktioner och komplementbyggnader. På bilden en långörad fladdermus, Plecotus auritus.

Myndigheten varnar också för att anlägga byggnader eller vägar i våtmarker, något som är förbjudet utan artskyddsdispens. Artskyddet sätts inte ur spel genom en detaljplan utan gäller alltid.

I södra delen av planområdet finns naturvärden och delar av en nyckelbiotop som skulle kunna påverkas negativt av en planerade verksamheten. Skogsstyrelsen, som delgett ett yttrande genom länsstyrelsen, vill uppmärksamma att naturvärden som är knutna till våtmarksområdet skulle kunna påverkas negativt om ett läckage uppstår.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens chef Sandra Gustafsson berättar att arbete pågår med att se över planförslaget.

– Vi kommer att behöva beakta synpunkter från länsstyrelsen och Trafikverket så att vi vet hur vi ska hantera planen vidare. Vi håller på att titta på det, säger hon.

Är ni förvånade att ni får samma kritik som 2021?

– Det kan jag inte uttala mig om. Jag har inte koll på alla yttranden sedan tidigare.

Tror du att ni kommer att behöva ändra planförslaget för järnvägen eller kommer ni att vänta på Trafikverkets utredningar?

– Exakt hur det blir har vi inte landat i, säger Sandra Gustafsson.

Bilden visar Sandra Gustafsson.
Sandra Gustafsson, förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Foto: Berit Önell

Måste ni göra om luktundersökningen?

– Det är bland annat det vi tittar på hur vi ska hantera.

Berit Önell

Läs mer:

2023-12-13 Hässleholm Miljö medger brott mot miljötillståndet

2024-01-05 Fortsatta anspråk på två bostäder i nytt planförslag för reningsverket

2024-01-31 Bostäder vid reningsverket ska bort – detaljplan ställs ut

2024-03-05 Trafikverket vill pausa planförslag för reningsverket – igen

2024-03-07 Planchefen om nya tågspår: ”Har haft dialoger med Trafikverket”

2024-03-12 Kräver tillståndsprövning för ändrad slamhantering på reningsverket

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se