torsjö live

Nu krävs åtgärder på fler dåliga reningsverk

Nu krävs åtgärder på fler dåliga reningsverk

Avloppsdammarna i Attarp har varken hägnats in eller skyltats trots att en man höll på att drunkna här 2016. Slamhanteringen är också undermålig. Nu kräver miljöinspektörerna att Hässleholms vatten vidtar åtgärder. Foto: Berit Önell

De mindre reningsverken inom Hässleholms kommun har stora brister. I Attarp har inga åtgärder vidtagits, trots att en anställd på Trafikverket var nära att drunkna där 2016 eftersom avloppsdammarna var helt dolda av tät växtlighet. Miljökontoret påpekade i december 2017 behovet av inhägnad och skyltning, ändå hände ingenting. I Verum uppfylls inte kraven på fosforrening i avloppsanläggningen som ligger nära Vieån med flera rödlistade arter, bland annat utter.

Nyligen dömdes tre små reningsanläggningar ut helt och förbjöds av miljö- och stadsbyggnadsnämnden vid vite på cirka 600 000 kronor per anläggning. En fjärde anläggning stoppas efter dom i mark- och miljödomstolen. Men det finns fler undermåliga avloppsanläggningar som kommunens miljöinspektörer granskat.

Frilagt berättade 2016 om mannen som sjönk ner till brösthöjd i avloppsslammet i en öppen infiltrationsdamm i Attarp. I samband med det uppdagades att ingen miljötillsyn skett på anläggningen på nio år och inte heller på övriga små reningsverk. Nu har alla inspekterats och de som inte åtgärdats efter påpekande i första tillsynsrapporten får föreläggande, i värsta fall med hot om vite.

Trots det allvarliga tillbudet i Attarp har kommunens va-bolag Hässleholms vatten inte vidtagit några som helst åtgärder. I april i år gjordes ett nytt tillsynsbesök då det konstaterades att slamhanteringen inte var godtagbar. Biodammarna var fulla med flytslam och växtlighet. Det fanns också tecken på att slam hade tagit sig från dammarna ut på översilningsytorna. Dammarna har inte tät botten. De har aldrig tömts på slam och det finns ingen rutin för skötseln av dem. När anläggningen togs i bruk i slutet på 1990-talet anslöts 15 fastigheter.

Här släpps avlopp från Attarps by ut. Foto: Berit Önell

Kommunalt avlopp planeras i Attarp, men tidigast 2038. Därför kräver miljöinspektörerna nu åtgärder i ett föreläggande: inhägnad, tydlig varningsskylt, fungerande slamavskiljning och en egenkontroll med rutiner för driftskontroll, provtagning, skötsel och riskbedömning. Allt ska vara klart senast den 20 september 2020.

I Verum kräver miljöinspektörerna en riskbedömning av anläggningens påverkan på omgivande miljö som utgör riksintresse för naturvård. Avloppsanläggningen ligger inom Natura 2000-område. Hässleholms vatten måste också senast den 1 oktober 2020 redovisa förslag på hur anläggningen ska klara kraven på hög skyddsnivå för miljöskydd.

Verums reningsverk, som byggdes 1985, ligger inom ett område med hög skyddsnivå, men är inte konstruerat för att klara det. Risken är enligt miljöavdelningen stor för påverkan på skyddsvärt vatten. Inga synliga tecken fanns dock på bristfällig funktion.

– Inget underhåll har gjorts under de år anläggningen varit i drift, skriver miljöavdelningen.

Ingen riskbedömning har heller gjorts, trots att infiltrationen ligger på jordbruksmark där tunga fordon kontinuerligt orsakar belastning på infiltrationen.

Vid den förra inspektionen, i januari 2017, noterades att i genomsnitt 36 personer var anslutna till anläggningen som renar avlopssvatten från Verums by. Miljökontoret bedömde därför att belastningen på anläggningen var mycket låg. Men det visade sig vara felaktiga uppgifter, I själva verket är cirka 100 personer anslutna, vilket istället betyder en hög belastning.

Berit Önell

Läs mer:

2016-09-23 Man nära drunkna i dold avloppsdamm

2016-09-23 Miljöinspektion i Attarp efter nio år

2019-11-05 Miljökontoret vill stänga små reningsverk i dåligt skick

2019-11-11 Vill höja va-avgiften för att kunna följa lagen

2019-11-14 De små reningsverken har prioriterats ner

2019-11-23 Hässleholms vatten hittade inte till sina reningsverk

2019-11-26 Spariver märks inte i kommunala bolags framtidsplaner

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se