torsjö live vers2

JO-kritik mot Lars Johnsson (M): Agerade i strid med grundlagen

JO-kritik mot Lars Johnsson (M): Agerade i strid med grundlagen

Kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars Johnsson (M) får kritik av JO för att han stämde möte med en enskild om dennes överklagande av ett kommunalt beslut.

– Han har agerat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i regeringsformen, skriver JO.

Frilagt var i juli 2022 först med att berätta om händelsen. Överklagandet gällde kommunens beslut att köpa äldreboendet Björksäter, ett köp som inte blev av eftersom domstolsprocessen drog ut på tiden. När Lars Johnsson i maj 2022 fick veta att säljaren var på väg att dra sig ur kontaktade han den klagande, Martin Persson, för ett enskilt möte som hölls i stadshuset.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).
Lars Johnsson (M) har enligt JO agerat i strid med grundlagen. Foto: Urban Önell

Enligt Martin Persson uppmanade Lars Johnsson honom att dra tillbaka överklagandet. Det förnekade Lars Johnsson som förklarade att syftet med mötet enbart var att lämna information som han fått av säljaren.

JO konstaterar att utredningen inte ger något entydligt svar på vad som sades vid mötet. Men det står klart att Lars Johnsson berättade att säljaren inte ville gå vidare med affären om inte kommunfullmäktiges beslut vann laga kraft senast vid en viss tidpunkt. Det räcker för JO.

– MP hade överklagat fullmäktiges beslut och yrkat att köpet skulle upphävas. Jag har därför svårt att förstå varför LJ ville förmedla den tillkommande informationen från säljaren, om syftet inte var att MP skulle förmås att återkalla överklagandet. Under alla förhållanden var omständigheterna sådana att det fanns en uppenbar risk för att LJ:s agerande kunde uppfattas på det sättet, skriver JO Per Lennerbrant.

Han citerar tidigare JO-beslut och kommentarer och konstaterar att bestämmelserna i grundlagen – regeringsformen – inte bara omfattar hur en sak faktiskt handlagts och vilka verkliga skäl som ligger bakom. Även hur en myndighets eller tjänstemans agerande uppfattats är av betydelse.

– Redan risken för att andra kan uppfatta att saklighet och opartiskhet inte iakttas är tillräckligt för att hindra ett visst agerande, skriver han.

Han understryker vikten av att företrädare för det allmänna respekterar den lagstadgade rätt som en kommunmedlem har att få lagligheten av ett kommunalt beslut prövat av domstol.

– JO har därför uttalat att en företrädare för en kommunal eller statlig myndighet allmänt sett bör vara mycket återhållsam med att ta kontakt med en enskild som är part i ett ärende där det allmänna, till exempel en kommun, har intresse av utgången.

– Det får överhuvudtaget inte förekomma något som kan uppfattas som påtryckningar. Redan att väcka frågan om den enskilde vill överväga att återkalla ett överklagande, utan att den enskilde gett anledning till det, måste anses olämpligt, skriver han.

JO avfärdar Lars Johnssons uppgift om att han agerade som ledamot i kommunfullmäktige, vilket hade inneburit att han inte stod under JO:s tillsyn. Som ordförande i kommunstyrelsen kan han däremot granskas. Han ingår då i gruppen “tjänstemän och andra befattningshavare vid kommunala myndigheter” som grundlagens bestämmelse om saklighet och opartiskhet i offentlig förvaltning gäller. Kommunfullmäktige godkände köpet av fastigheten på förslag från kommunstyrelsen.

– Hans agerande har en så tydlig koppling till rollen som ordförande i kommunstyrelsen att jag inte ser några hinder mot att jag granskar hans agerande i det här fallet, skriver JO.

Martin Persson är nöjd med beslutet.

Bilden visar Martin Persson.
Martin Persson blev bjuden till möte med Lars Johnsson som ville diskutera hans överklagande.

– Jag är tacksam att JO ville ta upp det. Det var så anmärkningsvärt från första dagen. Avsikten var inget annat än att jag skulle ta tillbaka överklagandet. Om han bara ville informera kunde han ha ringt eller skrivit. Skönt att JO förstått att det ligger till på det sättet som jag lagt fram. Det är också en markering om att det inte går att bete sig hur som helst mot enskilda bara för att man har en viss position som politiker eller tjänsteman.

– Märkligt att en juridiskt skolad person agerar på det här sättet och sedan inte står för det, säger han.

Lars Johnsson är advokat och har idag politiska uppdrag som bland annat riksdagsman och ledamot i konstitutionsutskottet som granskar att regeringen följer reglerna. Frilagt har förgäves sökt honom för en kommentar.

Berit Önell

Läs mer:

2022-07-08 Lars Johnsson (M) ville få Martin att dra tillbaka överklagande

2022-11-01 JO utreder Lars Johnsson (M) – vill ha svar av kommunstyrelsen

2022-12-19 JO-yttrande: Lars Johnsson (M) agerade inte som privatperson

2023-02-16 Yttrande till JO: Johnsson måste ha agerat som kommunstyrelsens ordförande

2023-05-31 Lars Johnsson (M) medverkar inte i yttrande till JO

2023-10-04 Lars Johnsson (M) angriper Frilagt i svar till JO

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se