torsjö live vers2

Länsstyrelsen tillåter kommunens köp av skog på Göingeåsen Betyder inte ja till exploatering

Länsstyrelsen tillåter kommunens köp av skog på Göingeåsen Betyder inte ja till exploatering

Här har kommunen pekat ut ett framtida bostadsområde. Bokskogen är skyddsvärd bland annat på grund av den naturliga blandningen av äldre och yngre träd. Nu får kommunen köpa marken efter att länsstyrelsen har beviljat förvärvstillstånd. Foto: Berit Önell

Kommunen får tillstånd att köpa gården med åkrar och skog på Göingeåsen med syfte att bygga bostäder i den skyddsvärda skogen. Men exploateringen kan stoppas om länsstyrelsen bedömer att den är olämplig på grund av naturvärdena. Dessutom ligger den inom det omstridda 1 000-metersavståndet från reningsverket där det helst inte ska byggas bostäder.

– Om någon del av fastigheten ingår i översiktsplanens utbyggnadsområde får vi inte neka förvärvstillstånd. Men i nästa steg kommer det att krävas detaljplaner och då finns risk att de inte blir beviljade, säger Marie Jeppsson, enhetschef på länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

I den biotopskyddade delen av skogen finns naturliga källsprång.

Frilagt har tidigare berättat om kommunens planer på att köpa den stora gården för att komma åt de cirka sju hektar som i översiktsplanen från 2007 ligger inom det större område som pekats ut som utbyggnadsriktning för bostäder. Göiongebygdens biologiska förening protesterade kraftigt mot planförslaget innan det antogs, men planen är nu aktualiserad.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Skogen ligger som en kil mellan två fastigheter som kommunen redan äger och är delvis biotopskyddad. Den delen, cirka 2,1 hektar, får alltså inte exploateras, men enligt Skogsstyrelsen kan även en utbyggnad i närheten skada naturvärdena.

Tekniska nämnden beslöt före jul att köpa gården, men det är länsstyrelsen som beslutar om förvärvstillstånd när en juridisk person som en kommun eller ett företag önskar köpa jord- och skogsbruksmark av en privat säljare. Enligt jordförvärvslagen krävs ett ändamål för att köp ska tillåtas, exempelvis exploatering som är beslutad i plan eller formellt naturskydd.

Gården består av fem fastigheter på totalt cirka 39 hektar. Fastigheterna hänger ihop i en så kallad gemensam ägovidd. På sikt är avsikten att stycka av marken och sälja vidare det mesta utom det aktuella skogsskiftet.

Köpeskillingen för gården är 4,7 miljoner kronor. Genom att den understiger fem miljoner kronor kunde tekniska nämnden fatta beslutet utan att låta det gå vidare till kommunstyrelsen eller fullmäktige. Nämnden var dock oenig och köpet gick igenom med en rösts övervikt.

Det kantiga gula området i högra delen av kartan är det utpekade området för framtida bostadsbebyggelse i översiktsplanen. Det orange området är den fastighet kommunen nu får köpa. Ett problem är dock att den ligger inom det omstridda 1 000-metersavståndet från reningsverket.

Anledningen till splittringen var främst att det mesta av fastigheten som kommunen ville komma över för bostadsexploatering ligger inom 1 000 meter från reningsverket, det så kallade påverkansområdet. Där har både länsstyrelsen och ledande kommunpolitiker tidigare sagt att det inte ska planeras för nya bostäder. Det är mer oklart i det förslag till fördjupad översiktsplan som nu är tillgängligt för synpunkter, men intentionen är ändå att begränsa nybyggnation inom 1 000 meter.

Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att kommunen inte kan förvägras tillstånd för förvärv som till någon del behövs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Kommunens andra skäl, att kommunen planerar att bredda Norra Byvägen intill själva gården och behöver ta en del mark i anspråk för det har därför ingen betydelse.

Marie Jeppsson berättar att det hade räckt att kommunen pekat ut marken som utredningsområde för att förvärvstillstånd skulle ges.

– Det är inte giltigt för oss, men gäller enligt jordförvärvslagen. Ett sådant fall har prövats i domstol och det höll inte, förklarar hon.

En översiktsplan är inte heller juridiskt bindande. Det är däremot en detaljplan och alla detaljplaner granskas av länsstyrelsen innan de fastställs. Marie Jeppsson säger att naturvärdena kommer att vägas in i den granskningen.

Om det blir aktuellt att bebygga krävs också samråd med länsstyrelsen på grund av flera nyckelbiotoper inom eller på gränsen till kommunens föreslagna utbyggnadsområde.

Kommunen fick nyligen avslag på en annan ansökan om förvärvstillstånd av mark på Göingeåsen. Den låg dock inte inom utbyggnadsområdet. Att de två fastigheterna gränsade till området var inte skäl nog till att få förvärvstillstånd, inte heller att kommunen hävdade att natur- och friluftsvärden skulle värnas.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

20171017 Kommunen vill köpa naturområde på Göingeåsen

20171018 Enighet om förslag till markköp på Göingeåsen

20171030 Kommunen förbereder för exploatering av skyddsvärd natur på Göingeåsen

20171102 Kommunekologen hoppas det inte blir bostäder på Göingeåsen

20171126 Länsstyrelsen stoppar kommunens köp av skog på Göingeåsen

20171218 Kommunen vill köpa hel gård för att kunna bygga bostäder på Göingeåsen

20171219 Köpet av gården nära att stoppas på grund av närheten till reningsverket

20171219 Hade missat att marken på Göingeåsen låg inom 1 000 meter från reningsverket

20171220 Kommunen har inte gett upp om att köpa skog trots länsstyrelsens nej

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se