torsjö live vers2

Sösdala simhall återöppnad av digitalt fullmäktige

Sösdala simhall återöppnad av digitalt fullmäktige

Sösdala simhall öppnar igen. Det beslöt kommunfullmäktige överraskande, trots att det inte ingick i alliansens budget. Foto: Lotta Persson

Sösdala simhall ska renoveras för 22 miljoner kronor och öppnas igen. Det beslöt kommunfullmäktige efter förslag från Sverigedemokraterna när budgeten för 2021 med flerårsplan för 2022-2023 klubbades på måndagskvällen. Den styrande kärnalliansen fick i övrigt igenom sin budget och reserverade sig mot SD:s tilläggsyrkanden.

Fullmäktige var fulltaligt för första gången sedan pandemin bröt ut, men de flesta av ledamöterna deltog digitalt. Det var premiär för denna nyordning och tekniken fungerade nästan hela tiden.

I september ändrades kommunfullmäktiges arbetsordning så att distansdeltagande blev möjligt. Dessförinnan måste sammanträdena hållas på plats i röda salongen. I början av pandemin kom de flesta av partierna överens om att frivilligt minska antalet ledamöter från 61 till 35. Men Folkets väl gick inte med på det eftersom partiet skulle missgynnas av begränsningen och föreslog istället 61 ledamöter utspridda i salongen utan närvaro av ersättare som inte tjänstgör och med allmänhet och media på läktaren. När det inte gick igenom fortsatte FV att närvara med sina fyra ledamöter, vilket alltså gav partiet större andel än valresultatet tillät.

De flesta av fullmäktiges ledamöter deltog digitalt. Foto: Urban Önell

Inför budgetsammanträdet förbereddes för ett delvis digitalt deltagande så att alla 61 ledamöter skulle kunna rösta för att proportionaliten mellan partierna skulle bli rätt. Fullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) konstaterade före sammanträdet att voteringsresultatet annars hade kunnat påverkas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bara presidiets fem personer, ett tiotal ledamöter och ett par tekniker var på plats i kulturhuset under sammanträdet som startade klockan 13 på måndagen. Majoriteten av ledamöterna fanns istället med digitalt från sina hem, från sin partilokal eller från stadshuset. Mestadels både syntes och hördes de via bildskärmar och högtalare i röda salongen. Douglas Roth bad någon ta bort politiska symboler ur bilden, men accepterade adventsstjärnor.

Tanken var att mötet skulle hållas kortare än vanligt, också det för att minska smittorisken. Men det blev livlig debatt utifrån de sex olika budgetförslagen och Douglas Roth kunde inte avsluta som planerat klockan 19 utan först ett par timmar senare.

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) ledde sammanträdet för första gången sedan pandemin bröt ut. Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) fick igenom sin budget, men med två tillägg som han och de andra i alliansen reserverade sig emot.

Coronapandemin var ett återkommande tema i gruppledarnas inledande presentationer. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) förklarade att alliansens budget på grund av pandemin i första hand skulle ses som en ettårsbudget.

– Nu är rätt tid att ta av det som vi samlat i ladorna, sa han angående att alliansen tömmer hela den så kallade resultatutjämningsreserven på 106 miljoner kronor.

Därmed blir det inte någon höjning av skatten från dagens 21,20. Budgeten innehåller inte heller direkta sparkrav. Det som fanns i förslaget, att dra ned 1,2 miljoner kronor på SFI-undervisningen, strök Lars Johnsson redan innan debatten börjat. Den berörda nämnden, den nya arbetsmarknadsnämnden, åläggs inte heller att spara beloppet på annat sätt.

Lars Johnsson hade uppenbart tagit intryck av övriga partiers budgetförslag. I sina justeringar och tillägg strök han exploateringen av Björklundaområdet och fastigheten Turbinen vid skolan i Tyringe ur budgeten. Men inte för gott.

– Björklundas detaljplan är överklagad och vi vill avvakta tills den vunnit laga kraft. Angående Tyringe är vårt intryck att det finns ett stort politiskt motstånd. Därför vill vi inte forcera där utan först ha en djupare dialog med övriga partier, sa han.

Han lade också till att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på eventuellt tillskott för framtida lokalisering av ungdomsverksamhet.

SD-kommunalrådet Hanna Nilsson kritiserade de partier som inte varit intresserade av en gemensam budget detta speciella år.

– Vi tror att folk är är trötta på politiska stridigheter och vi ville gå i täten för breda överenskommelser, sa hon.

Hon presenterade nu istället några tillägg till alliansens budgetförslag.

– I läget som det är nu är vi det största partiet men utan något som helst inflytande. Vi kommer att rösta på alliansens budget med ett antal ändringspunkter, förklarade hon.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) fick igenom en återöppning av Sösdala simhall. Foto: Urban Önell

Två av dem strök hon senare – Björklunda och Turbinen – eftersom Lars Johnsson strukit dem. Fyra återstod: att de 24 miljoner kronor som kommunen får i statligt äldromsorgsstöd nästa år skulle användas till en engångsersättning till omsorgspersonal för uppoffringar under pandemin, att 1 392 000 kronor ska avsättas till ersättning för obekväm arbetstid i omsorgen 2022, att kommunen ska renovera och öppna Sösdala simhall och att kommunen ska äska statligt stöd för “invandringsrelaterade kostnader” med totalt 216,3 miljoner kronor under de kommande tre åren.

Efter mer än sju timmars debatt stod voteringen mellan alliansens budget och Socialdemokraternas och Vänsterns budget. Omröstningen slutade 33-17 till allliansens fördel. Elva ledamöter avstod från att rösta.

I separata voteringar om vart och ett av SD:s tillägg stod allianspartierna M, KD och L med sina 17 mandat ensamma i att säga nej till att öppna Sösdala simhall igen, med röstsiffrorna 38-17, och att avsätta extra pengar till obekväm arbetstid i omsorgen, med 40-17. Sex respektive fyra ledamöter avstod från att rösta.

De 16 SD-ledamöterna röstade ensamma för 24 miljoner kronor i engångsersättning till omsorgspersonalen och för att äska statliga pengar för invandringskostnader. Båda dessa voteringar slutade 41-16 med fyra ledamöter som avstod.

Tio miljoner kronor avsätts nästa år till renovering av Sösdala simhall. 2022 finns tolv miljoner till ändamålet. Till driftskostnader avsätts 250 000 kronor 2021 och lika mycket 2022. Från finansförvaltningen tas 750 000 kronor 2022 och 1,5 miljon 2023.

SD som röstade med alliansen när Sösdala simhall stängdes avgjorde nu att den kan öppnas igen. S, V, MP och C ville också öppna, men hade ingen möjlighet att få igenom sina budgetar.

FV gick på alliansens linje om att inte öppna Sösdala simhall på nytt.

– Vi har haft med den i vår budget tidigare, men nu har det gått så lång tid. I det budgetläge vi nu är får vi leva med att den är stängd, sa Björn Widmark (FV).

Det blev också en hel del debatt om övriga simhallar i kommunen. Flera partier ville renovera och behålla alla simhallar. SD höll fast vid sitt tidigare ställningstagande om att ha kvar Qpoolen även efter att ett nytt badhus byggts i Hässleholm.

C ville bara ha en “basrenovering” av Qpoolen i väntan på ett nytt badhus, men underhålla alla andra långsiktigt, och även friluftsbadet i Vinslöv. I detta instämde MP, S och V.

Dolores Öhman (MP) undrade hur alliansen tänkte hantera underhållet av simhallarna.

– Ni har inte en krona avsatt för det i er budget, konstaterade hon.

Dolores Öhmna (MP) undrade hur alliansen tänkte hantera underhållet av simhallarna utan en krona i budgeten.

Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden, kommenterade att utredningen om underhållskostnaderna för de befintliga simhallarna visade kostnader på 140-150 miljoner kronor.

– Man kan verkligen fundera på hur mycket man ska lägga om man sedan ska bygga en ny, sa han.

Johan Hammarqvist (C ) konstaterade att någon ny simhall ännu inte är i sikte. Han undrade vad Torsten Nilsson hade för ambition för simhallarna, om han inte vill ha dem kvar alls eller renovera dem kortsiktigt eller långsiktigt.

– Någonstans måste vi väl ha en fungerande badhusorganisation i väntan på ett nytt badhus?

Torsten Nilsson höll med om att badhusfrågan blivit en av de längre långbänkarna.

– Det faller tillbaka på samtliga partier att man inte kommit till skott. Om du frågar mig kan det bli så att Qpoolen får stänga imorgon på grund av höga värden. Viss renovering kan då bli nödvändig. Men att ha alla badhus kvar på sikt – det tror jag inte att vi har en ekonomi som mäktar med i kommunen, sa han.

Dolores Öhman påminde om att MP vill ha ett beslut om ett nytt badhus nästa år för att komma igång med bygget så fort som möjligt.

Lars Johnsson påpekade att alliansen ökar budgeten för fastighetsunderhåll med över 50 miljoner kronor och att där finns medel även till badhusen om något akut inträffar.

Lena Wallentheim ifrågasatte det.

– Vad säger att det blir något över till badhusen? Ni visar ju inte politiskt vad ni vill, sa hon.

Lena Wallentheim (S) med flera röstade för SD:s förslag att öppna Sösdala simhall, när den egna budgeten inte gick igenom.

Dolores Öhman konstaterade att många beklagade dåligt underhåll och brist på pengar.

– Men det är vi politiker som måste komma med en lösning. Vi har en kommun som vi är ansvariga för att sköta. Att skylla på staten, invandrare eller tidigare styre är inte bra. Vi har ansvar här och nu. Det är viktigt att komma igång med ett nytt badhus. Det är klart att barnen ska lära sig simma, sa hon.

Berit Önell

Här kan du läsa de olika budgetförslagen i sin helhet.

Läs mer:

2020-10-23 Investeringar på 1,1 miljard utan skattehöjning

2020-11-25 MP vill satsa med skattehöjning i egen budget

2020-11-26 S och V vill ha mer förebyggande socialtjänst

2020-11-26 SD vill ge omsorgspersonalen 24 miljoner

2020-11-27 Folkets väl säger nej till höjning av kommunalskatten

2020-11-27 Förenings- och fritidslivet i centrum för Centerpartiets budget

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se