torsjö live

Åtta får inte överklaga Björklunda

Åtta får inte överklaga Björklunda

Detaljplanen för Björklunda överklagades av många. Mark- och miljödomstolen har nu beslutat att åtta av dem ska avvisas eftersom de inte har rätt att överklaga. Det gula på kartan är nya bostäder, det röda skola.

Åtta överklaganden av utbyggnaden av Björklundaområdet avvisas av mark- och miljödomstolen i Växjö. Orsaken är att de inte räknas som sakägare.

Av de klagande är två politiker, Björn Widmark och Ernst Herslow från Folkets väl, som begärt så kallad laglighetsprövning. Ett sådant överklagande innebär att enbart lagligheten och inte lämpligheten av ett beslut bedöms. Men domstolen upplyser i sitt beslut om att ett kommunalt beslut att anta en detaljplan inte är ett sådant beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning.

De övriga hävdade att de är direkt berörda av kommunens beslut eftersom de bor i närområdet, dels längs Österåsgatan och dels inom det befintliga detaljplaneområde som gränsar till det nya området. Därför kommer de att beröras av den ökade trafikalstringen från det nya området och de därmed ökade bullernivåerna.

Mark- och miljödomstolen hänvisar här till att beslut angående detaljplaner anses beröra ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter inom planområdet eller som gränsar direkt till det, så kallade rågrannar. Därutöver kan beslutet angå ägare till fastigheter i nära grannskap om de är särskilt berörda av den aktuella åtgärden eller natur- eller trafikförhållandena. Ingen av personerna är berörda på något av dessa sätt. De avskrivs därför liksom ytterligare en person som själv har återkallat sitt överklagande.

Övriga överklaganden av detaljplanen för Björklunda är ännu inte avgjorda.

Berit Önell

Läs mer:

2019-02-22 M stoppade bostäder på Bjröklunda – ångrade sig

2020-09-28 Tuff debatt om utbyggnad av Björklunda

2020-10-03 1800-talstorp rivs för att ge Björklunda mer natur

2020-10-07 Rivningshot mot bostäder brott mot grundlagen

2020-10-07 Kommunen backar om Furutorp

2020-10-09 Reningsverkets detaljplan hemligstämplad

2020-10-14 Kenny Hansson (M) drar tillbaka reningsverkets detaljplan

2020-10-14 Överklagar Björklundas detaljplan

2020-10-20 Björn Widmark överklagar Björklunda

2020-10-29 Här är det hemliga förslaget som utraderar två bostäder

2020-10-29 Omprövar inte Björklunda Bostäder vid reningsverket redan bedömda


Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se