torsjö live

Företags va-taxa mildras – men mediehantering och detaljplan fördyrar

Företags va-taxa mildras – men mediehantering och detaljplan fördyrar

Efter protesterna mot de föreslagna chockhöjningarna av va-taxan i Hässleholms kommun kan det nu bli ett tak för dagvattenavgiften. Det sparar hundratusentals kronor för företag med stor tomt. Men den politiska oppositionen är fortfarande kritisk och det är oklart om taxan kan klubbas på kommunfullmäktige på måndag.

Va-taxan ska inte bara finansiera byte av gamla rör och renovering av reningsverk. Miljoner går även till den långdragna detaljplaneprocessen för reningsverket i Hässleholm, mediehantering, bilar med mera. Men enligt budgeten väntas kostnader för reparation och underhåll av va-anläggningar minska under 2023 och 2024.

Nya avloppsrör behövs, men många andra kostnader belastar va-taxan. Foto: Berit Önell

I Hässleholms kommun, liksom på många andra håll i Sverige, har underhåll av va-nät och reningsverk eftersatts under många år. Enligt det kommunala bolaget Hässleholm Miljö, måste därför 1,6 miljarder kronor investeras inom de närmaste tio åren. Bolaget hävdar att taxan varit för låg och därför inte täcker kostnaderna. Dessutom har omvärlden förändrats med större risk för skyfall och ökat kapacitetsbehov på grund av utbyggnad av bostadsområden med mera. Taxan har enligt Hässleholm Miljö också varit orättvis. Tanken är att komma till rätta med detta genom att gå över till en modernare branschstandard med dagvattenavgifter. Men höjningen blev för stor för vissa företagare. Därför föreslås nu ett tak, så att avgiften bara ökar upp till 20 000 kvadratmeter.

– När vi tittade på det slog det för mycket, framförallt mot fastigheter med stora tomter, säger Hässleholm Miljös vd Mats Didriksson.

Ett företag med stort lager som idag betalar 387 102 kronor skulle enligt det tidigare förslaget få betala 642 278 kronor per år från den 1 juli, en höjning med 65,9 procent. Då är alltså inte höjningen 2024 inräknad.

– Det är viktigt för oss att begränsa genomslaget för näringslivet. Vi lyssnar på både politiker och näringsliv, säger Mats Didriksson.

Mats Didriksson, vd på Hässleholm miljö.

Han kan inte säga hur stor höjningen nu blir för fastigheten i exemplet ovan som togs fram av Hässleholm Miljö efter frågor från oppositionspartierna. Men han har en ungefärlig jämförelse efter nästa höjning, den 1 januari 2024. Samma företag kommer med ett tak på dagvattenavgiften då att betala drygt 500 000 kronor i va-avgift.

– Annars hade det blivit ett par hundra tusen mer, säger Mats Didriksson.

Något annat har inte ändrats i förslaget.

Den så kallade brukningsavgiften – för vattenförbrukning, drift och underhåll – föreslås höjas med 30 procent den 1 juli i år och ytterligare 17 procent den 1 januari 2024. Dessutom gjordes en höjning med 8,49 procent den 1 januari i år baserat på konsumentprisindex. För en normalvilla som antas använda 150 kubikmeter vatten per år ger de tre höjningarna en total kostnadsökning på drygt 4 000 kronor per år jämfört med 2022. Även den så kallade anläggningstaxan, avgift för anslutning av nya kunder, höjs kraftigt enligt förslaget.

Va-verksamheten får inte gå med varken över- eller underskott mer än tre år, därefter måste överskott eller underskott återföras till va-abonnenterna.

Det är dock tillåtet att tillskjuta skattemedel eller vinst från bolagets vinstdrivande avfallsverksamhet. Frågan har diskuterats, men resultatet blev att det inte är aktuellt med skattefinansiering.

– Hittills har vi uppfattat att ägarna vill att va-kollektivet primärt ska finansiera verksamheten, säger Mats Didriksson.

I lagen finns också en generationsprincip som innebär att varje generation ska bära sina kostnader. Därför ska utgifterna inte lastas på kommande generationer. Men frågan är om dagens generation ska kompensera för all försummelse från en tidigare generation, särskilt med tanke på nuvarande svåra ekonomiska läge.

Mats Didriksson betonar att va-verksamhet inte är något som bolaget får tjäna pengar på.

– Vi har ett eftersatt underhåll och kan antingen reparera eller nyinvestera. Nu behöver vi göra bådadera. Det har bara gjorts kortsiktiga insatser de senaste åren. Till sist kommer man till en punkt där miljötillstånden är i fara. Vi har nu fyra anläggningar där vi fått föreläggande med förbud och måste bygga nytt.

Det handlar om de fyra små reningsverken i Röke, Hörja, Västra Torup och Emmaljunga.

– Tajmingen är dålig, men vi kan inte vänta. Det borde gjorts tidigare, men nu är vi här idag. Jag ser det inte som ett alternativ att skjuta på kostnaderna, säger Mats Didriksson.

Det är akut att bygga nytt reningsverk i Västra Torup. Foto: Miljökontoret

Enligt lagen om allmänna vattentjänster får va-taxan bara omfatta nödvändiga kostnader som är direkt kopplade till anordnande och drift av va-anläggningen. Men där ingår mycket.

– Vi lägger inte på mer än lagen tillåter. Men där ingår bland annat administrativ hantering och kommunikation, säger Mats Didriksson.

Han betonar att kommunikationen inte handlar om marknadsföring av verksamheten.

– Det handlar snarare om att kommunicera i media, till exempel när man måste koka dricksvattnet, säger han.

Varför mediakostnaderna behöver öka kan han inte förklara. Men enligt bolagets budget beräknades kommunikation och marknad 2022 kosta 375 000 kronor. 2023 och 2024 är 400 000 kronor avsatta. Budgeten verkar inte hålla, 2022 kostade kommunikationsenheten 2,58 miljoner kronor, varav 730 000 redovisades på va-verksamheten. Fyra personer är anställda, förutom en konsult som går in vid behov och marknadschefen Emma-Karin Trygg Vincic som 2022 kostade företaget 945 000 kronor, varav 227 000 landade på va-taxan. Totalt 957 000 kronor räknades alltså som va-kostnader för kommunikation under 2022.

Personalkostnaderna var den största utgiftsposten för va-verksamheten under 2022 med totalt 38,7 miljoner kronor. Konsultarvoden uppgick till 3,9 miljoner kronor, vilket överskred budgetens 1,9 miljoner rejält.

Kostnaden för personbilar var också hög, 1,7 miljoner, medan lastbilar kostade 247 000 plus frakt och transporter 92 000 och slamtransporter 623 000.

En av de största kostnaderna 2022 var inhyrd maskin med förare för 5,1 miljoner kronor. Denna budgeterades 2022 till 4,4 miljoner kronor och väntas både 2023 och 2024 öka till 5,3 miljoner.

2022 kostade rörmaterial 2,6 miljoner. Denna post budgeterades till 1,9 miljoner 2022 och till 2,3 miljoner både 2023 och 2024.

Reparation och underhåll av va-anläggningar budgeteras märkligt nog med lägre belopp 2023 och 2024, 1,4 miljoner kronor, än 2022, 1,3 miljoner kronor. I verkligheten kostade det betydligt mer, 2,4 miljoner 2022.

Kostnader för advokat och rättegång 2022 var 133 000, vilket var mindre än budgeterade 215 000 kronor.

Resultatet för va-verksamheten var 2022 minus 25 miljoner. Driftskostnaderna budgeterades till totalt 117 miljoner kronor 2022, 126 miljoner 2023 och 135 miljoner 2024.

Alla kostnader som rör den sedan elva år tillbaka pågående detaljplaneprocessen för reningsverket i Hässleholm kommer också att belasta va-taxan. Senaste utgiften är luktutredningen som kostade cirka 400 000 kronor.

– Vi får inga pengar från annat håll. Antingen måste vi dra ner på kostnader eller öka intäkterna, säger Mats Didriksson.

Han vet inte om eventuell inlösen av bostäderna närmast reningsverket också kan drabba va-kollektivet i slutändan, trots att det är kommunens tekniska förvaltning som normalt köper in fastigheter.

– Vem som tar kostnaden, kommunen eller HMAB, är en senare fråga. Det är inte självklart att vi ska ta den, men inte heller att vi slipper den. Jag ska inte spekulera i det, säger han.

Han vill helst inte räkna uppbyggnaden av upplaget för schaktmassor bakom reningsverket i Hässleholm till kostnader, men medger att det initialt varit en utgift, eller en investering. Det handlar enligt bolaget om massor som det inte finns plats att lagra tillfälligt i närheten av platser där va-ledningar byts ut. De ska mellanlagras på upplaget, vid behov siktas och sedan köras tillbaka.

– Det innebär snarare en minskning av kostnader, hela syftet är att återanvända mer massor. Alternativet är att köra bort dem och det medför en kostnad, säger Mats Didriksson.

Verksamheten pågick under lång tid olagligt utan anmälan till miljökontoret, vilket ledde till att åklagare beslöt om företagsbot på 50 000 kronor för olovlig miljöverksamhet som alltså också belastar va-kollektivet.

Verksamheten på anläggningen bakom reningsverkets slamvassbäddar pågick under lång tid olagligt.

Va-taxan har även påverkats av det omdiskuterade två kilometer långa och två meter höga stängslet med taggtråd överst som sattes upp kring reningsverket i Hässleholm 2021. Även en del natur hägnades in i strid med allemansrätten. Entreprenörens anbud låg på 2,3 miljoner kronor.

Centerpartiets Anders Edwall är en av de oppositionspolitiker som ifrågasatt den kraftiga höjningen av va-taxan.

– Det här förslaget är bättre, men vi är självklart inte nöjda. Är det rimligt att va-kollektivet står för hela dagvattenhanteringen för våra gator? Alla använder gatorna, även de som inte tillhör va-kollektivet. Hela skattekollektivet borde vara med och ta den kostnaden, säger han.

Anders Edwall (C).

Fortfarande anser han att avgiftshöjningen är väldigt stor, framförallt för näringslivet. Han påpekar att ytterligare höjningar dessutom väntar de närmaste fem åren, exakt hur stora är oklart, men 145 procent har nämnts.

– Det räknas då på den höjda avgiften, så det blir procent på procenten så att säga.

Anders Edwall har också ställt frågan till bolaget om vilken investeringstakt man mäktar med.

– Jag fick svar att de inte vet. Men hur lämpligt är det att höja avgifterna så krafitgt när man inte vet hur mycket det behövs?

Han konstaterar att många andra kommuner har samma problem.

– Staten tittar självklart på någon form av stöd för att hantera va-skulden, tror han.

Han är också medveten om att kostnader för detaljplan, företagsbot och bilar läggs på va-taxan.

– Det är aldrig bra när man inte sköter det man ska, det sticker i ögonen på invånarna och är onödigt, säger han angående företagsboten.

– De har väldigt mycket bilar också som belastar, det är dyra bilar och de byter ofta.

Men den utdragna detaljplaneprocessen menar han även är politikens ansvar.

– Den kan inte skyllas helt på bolaget, säger han.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) är inte säker på att förslaget till ny va-taxa kommer att gå igenom på kommunfullmäktige.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell

– Förändringen är ju klart i rätt riktning även om höjningen ändå blir rätt stor för de med stora tomter. En del frågeställningar har vi kvar och dem kommer vi att lyfta upp på måndagens kommunfullmäktigemöte. Det kan bli att vi från S fortfarande kommer att yrka på återremiss beroende på vad som händer i debatten, skriver hon i ett sms till Frilagt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se