torsjö live

Planer på bostäder kan läggas ned – sankt och stora naturvärden

Planer på bostäder kan läggas ned – sankt och stora naturvärden

Varken Åhusfältet eller Västra Hassellunden lämpar sig för bostadsbyggande. På Åhusfältet har en inventering visat så höga naturvärden att området borde bli naturreservat. Västra Hassellunden bedöms för blött och utsatt för buller från Hovdalavägen, vilket hade krävt en två meter hög bullervall. Den politiska majoriteten i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår därför att planerna avskrivs.

Bilden visar förslaget till plankarta för Västra Hassellunden.
Förslaget till detaljplan för området öster om Hovdalavägen föreslås nu avskrivas. Bild ur planförslaget

Den tidigare politiska majoriteten beslöt för ett år sedan att förslaget till detaljplan för Västra Hassellunden, tidigare kallat Landhusen, skulle gå ut på samråd trots att utredningarna som visade problemen redan var gjorda. Dåvarande ordförande Paul Thurn (SD), nu andre vice ordförande, reserverade sig mot besluten om avskrivning för både Västra Hassellunden och Åhusfältet. Ordförande Bo Persson (M) och Ann Olausson (S), ersättare för vice ordförande, röstade ja. Slutligt beslut fattas av nämnden.

Under delar av året står vattnet högt i området som till stora delar är bevuxet med vattenväxter. Dagvattenutredningen från 2022 visade, liksom den geotekniska undesökningen från 2016, att grundvattnet står mycket högt i området med nivåer mellan 20 cm och 2,1 meter under markytan. Marken består av sättningsbenägen silt.

– I dagvattenutredningen beskrivs att kombinationen av högt grundvatten och jordarterna inom området innebär låg infiltrationsförmåga för dagvatten. Delar av planområdet är en instängd lågpunkt i terrängen med annan bebyggelse och vägar som omsluter området, skriver planchef Cecilia Lindgard i tjänsteskrivelsen inför beslutet.

Vid skyfall samlas nästan 7 000 kubikmeter vatten, alltså sju miljoner liter, som sedan ska ut i Finjasjön. Om bostäder skulle byggas hade det behövts en damm med tät botten centralt i området där terrängen är som lägst. En separat pumpstation för bostädernas avloppsvatten hade också krävts.

Nu anser tjänstemännen att utredningarna visar att det sanka området inte är den bäst lämpade platsen för bebyggelse. De lösningar som föreslås bedöms kostsamma.

Bullerutredningen visar också kostsamma behov av en vall eller ett plank. En två meter hög vall skulle uppta 11-12 meters bredd och ändå kommer bulleråtgärder att krävas på uteplatser, fönster och fasader. Ett lika högt plank hade fått placeras sex meter från vägen och samma åtgärder hade krävts.

Om bara den norra delen av området byggs ut blir det bara ett mindre kvarter bakom en vall eller ett plank, som en egen ö utan naturliga kopplingar till andra områden.

Tekniska förvaltningen, som ansökte om detaljplan, har efter samrådet bedömt att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga ut den södra delen av området med den markutfyllnad som behövs. Det skulle då också bli problem med väganslutning. Viss utfyllnad har dock redan påbörjats.

Bilden visar en skylt om förberedelser för utbyggnad av området.
Enligt skylten pågick förberedelser för utbyggnad 2018. Foto: Lotta Persson

För Åhusfältet har planarbetet inte kommit lika långt. Planbesked har beviljats, även här efter ansökan från tekniska förvaltningen, och planarbetet har påbörjats med olika utredningar.

Konsultföretaget Callunas naturvärdesinventering från 2023 visade på unika och höga naturvärden med flera hotade arter. Områdena med högst naturvärden består av grässandhed och torrhed och skulle enligt konsulten kunna ingå i ett naturreservat.

– Länsstyrelse och mark- och miljödomstol kommer rimligen inte att tillstyrka bostäder för området med hänvisning till generellt mycket höga naturvärden samt skydd för rödlistade och fridlysta arter. Den bästa markanvändningen för Åhusfältet torde vara naturreservat.

– En exploatering av Åhusfältet skulle bli fatal, skriver konsulten.

Bilden visar inventeringens förstasida
Inventeringen visade att Åhusfältet har mycket höga naturvärden och bäst lämpar sig som naturreservat. Bilden visar inventeringens förstasida

Ett delområde klassades som värdelandskap med särskild betydelse för biologisk mångfald, i detta fall för insekter. Här observerades 59 arter av fjärilar och 46 arter av steklar.

– Åhusfältet representerar unika naturtyper med en sällan observerad artrikedom avseende insekter. För naturvärdesinventeringar inför detaljplan är det mycket sällan sådana platser identifieras som lämpliga för exploatering, skriver konsulten.

Minst 30 rödlistade och/eller fridlysta värdearter hittades, bland annat sandödla, hedblomster, storfibblebi och väddgökbi.

En intressant växt är dvärgserradella som har varit starkt hotad, men har en ökande trend i Skåne.

– Populationen i Vankiva är en av de större i Skåne och måste betraktas som en nyckelpopulation som har avgörande betydelse för artens fortlevnad och positiva trend enligt rödlistan, skriver konsulten.

Inventeringens resultat innebär att det skulle krävas dispens från artskyddsförordningen för att bebygga området. Kriterierna för dispens är att det inte finns någon annan lösning och att det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte går att uppfylla kriterierna. Inventeringen säger också att det inte är möjligt med kompensationsåtgärder eftersom ytan är för liten och habitaten för känsliga.

Det kvarvarande byggbara området medger bara cirka 20 villor. Etableringskostnaden bedöms för hög och planuppdraget anses inte lämpligt.

Berit Önell

Läs mer:

2018-10-10 Avsiktsförklaring med Boklok får vänta

2020-06-12 Nytt förslag på bostäder vid Hovdalavägen

2023-01-06 Bostäder vid Hovdalavägen i nytt planförslag

2023-01-11 Pumpstation för nära Västra Hassellundens bostäder

2023-01-30 FV försökte åter stoppa bostäder på Västra Hassellunden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se