Gruppen-3a-328x120

Dudzik skärper tonen mot kommunen om olaglig planering på hans tomt

Dudzik skärper tonen mot kommunen om olaglig planering på hans tomt

Arkitekt Kristoffer Dudzik i Sjörröd ryter på nytt ifrån mot kommunens försök att planlägga en del av hans tomt som natur i förslaget till fördjupad översiktsplan. I en skrivelse till kommunfullmäktige skärper han tonen mot det han beskriver som ett olagligt intrång på hans mark.

Skrivelsen fanns för några dagar sedan inte med bland de 333 sidor handlingar som ingår i ärendet inför kommunfullmäktiges extra sammanträde på måndag då den fördjupade översiktsplanen står på dagordningen. Efter att Frilagt ställt frågor till fullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) lades skrivelsen in och kan nu läsas på kommunens hemsida.

Kartan från samrådet 2015 visar Kristoffer Dudziks tomt med fastigheten 88:90 som befintlig blandad stadsbebyggelse. Handlingarna från 2015 skulle ligga till grund för utställningen som avslutades den 12 mars.

Kristoffer Dudzik, själv arkitekt med cirka 50 år i yrket, kontaktade redan tidigt i våras stadsbyggnadskontoret för att tala om att det inte är lagligt att utan överenskommelse planera naturområde på en privat tomt, vilket inskränker hans rättigheter och ger allmänheten tillgänglighet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hans påpekande hjälpte inte. I april beslöt byggnadsnämnden att inte rätta kartan, trots att ordförande Kenny Hansson (M) medgav att markeringen natur på sikt innebär visa begräsningar enligt definitionen i FÖP-kartan. Han betonade dock att FÖP-kartan är en viljeinriktning och inte juridiskt bindande.

Enligt definitionen ska sådana områden hållas tillgängliga för allmänheten genom stråk, passager, vandringsslingor eller stigar. Områdena fyller också en viktig roll i dagvattenhanteringen och kan inrymma tekniska anläggningar för rening av vatten. Det är inte heller tillåtet att bygga vad som helst. Enstaka nya byggnader eller anläggningar för befintligt ändamål kan tillåtas, men ingen ny ”sammanhållen bebyggelse”.

Men i det bearbetade materialet som ställdes ut, och som på måndag kväll ligger på kommunfullmäktiges bord, har fastigheten, alltså halva Dudziks tomt, plötsligt blivit natur.

Dudzik åberopar sin i både Sverige och EU lagligen skyddade rätt till en ”hemfridszon”.

– Jag tolkar situationen så att man i framtiden gör anspråk på del av tomt som jag förvaltar, skriver Duzik till kommunfullmäktige.

Det intrycket förstärktes av att tomten i april plötsligt fick en markering om pågående detaljplanearbete i kartan på kommunens hemsida, kopplat till det omstridda planarbetet på grannfastigheten Sjörröds gård. Stadsbyggnadskontorets förklaring var att det var en felregistrering.

På Sjörröds gård fortsätter planarbetet för flerfamiljshusen som Johan Barnekow, moderat tidigare vice ordförande i byggnadsnämnden, vill bygga. Länsstyrelsens kritik verkar inte bita, det gäller bland annat att området ligger inom det föreslagna så kallade påverkansområdet 1 000 meter från reningsverket och att varken skyddsvärd natur med fridlysta orkidéer eller de rika kulturmiljövärdena utretts.

Kristoffer Dudzik förklarar att han anser det absurt att kommunen motiverar projektet, ett privat kommersiellt projekt, med ”allmänna intressen”.

– Projektet som tillkom på privat initiativ kolliderar med allmänna intressen vilket länsstyrelsen redan har påpekat, skriver han.

Han har också skrivit till kommunstyrelsen, men inte fått något svar.

Han ser kommunens agerande som mycket allvarligt och accepterar inte förklaringar om att en fördjupad översiktsplan inte är juridiskt bindande som en detaljplan är.

– Den används som underlag vid detaljplanering, konstaterar han i skrivelsen och betonar att även om fullmäktige antar planen är kommunen förhindrad att använda den fritt.

Han förklarar att kommunen 1985 avstod från att använda den kommunala förköpsrätten för de två fastigheter som utgör hans tomt. Fastigheterna tillhör den ursprungliga bebyggelsen som en del av Finjasjöbaden.

– Oaktat vilka motiv stadsbyggnadskontoret åberopar är kommunen förhindrad att planera på dessa fastigheter, skriver Kristoffer Dudzik.

Han tar också åter upp problemen med att förslaget till fördjupad översiktsplan utvidgar området Garnisonen.

– Att man missvisande använder begreppet Garnisonen på områden utanför den verkliga Garnisonen visar på låg standard i planeringsarbetet. Den verkliga Garnisonen innehar stor markreserv och en expansion är därför inte berättigad utan till och med skadlig, skriver han.

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M). Foto: Urban Önell

Douglas Roth säger till Frilagt att det inte går att skriva till kommunfullmäktige på det sätt som Kristoffer Dudzik gjort.

– Fullmäktiges ärenden måste beredas. Men jag får titta på det, säger han.

Han förklarar att problemet är att det finns så många omdiskuterade detaljfrågor i förslaget till fördjupad översiktsplan. Förutom Dudziks tomt gäller det bland annat skyddsavstånden kring reningsverket, Sjörröds gård och det föreslagna äldreboendet inom påverkansområdet och bebyggelsen vid infarten längs Hovdalavägen.

Varför är inte markeringen på Dudziks tomt bara rättad?

– Jag tror att vi redan är utanför den ramen där det går att enkelt rätta till något, det är det som är så problematiskt. Det beslutet skulle ha tagits i byggnadsnämnden, säger Douglas Roth.

Han konstaterar att det finns några viktiga principiella frågor kvar att lösa.

– Det är lite synd. Om den fördjupade översiktsplanen antas med knapp majoritet får den inte så stort värde och kan lätt rivas upp igen. Den borde ju fungera som riktpunkt så att till exempel företagare som planerar någon verksamhet ska kunna se var det ska bli handel och liknande. Nu finns det flera oklara områden, säger han.

Enligt Douglas Roth pågick under veckan ett intensivt arbete med diskussioner mellan partierna om de svåra frågorna för att försöka nå en lösning så att den fördjupade översiktsplanen kan antas på måndag. Alternativet är annars en återremiss.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-08-04 Planchefen ljuger om att länsstyrelsen godkänt skyddsavstånd där Barnekow undantas

2017-09-14 Inget stopp för planarbete på Sjörröds gård

2017-10-15 Kommunen vill göra intrång på grannens tomt för att Barnekow ska kunna bygga på Sjörröds gård

2017-10 18 Rödgröna vill stryka 1 000 meters skyddsavstånd Styrgruppen tog inte upp Dudziks träd

2018-04-06 Många synpunkter men få ändringar i fördjupad översiktsplan

2018-04-09 Kräver rättelse av fördjupad översiktsplan – extraärende i byggnadsnämnden

2018-04-11 Dudziks tomt inlagd i Sjörröds gårds detaljplanearbete

2018-06-08 Fördjupade översiktsplanen inte med på dagordningen Rödgröna kräver extra fullmäktige

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se