Gruppen-3a-328x120

Utdömt reningsverk godkänt fem år framåt

Utdömt reningsverk godkänt fem år framåt

Hörja reningsverk dömdes ut 2019 och verksamheten skulle förbjudas från den 31 maj i år. Men nu är det godkänt i fem år. Foto: Berit Önell

Reningsverket i Hörja var så undermåligt att miljökontoret vid vite på drygt en halv miljon kronor krävde att det skulle stängas senast den 31 maj i år. Det var 2019. Men nu har anläggningen efter viss ombyggnad fått tillfälligt tillstånd i fem år i väntan på antingen ett nytt reningsverk som även ska ta hand om Rökes avlopp eller en överföringsledning via Tyringe till Hässleholms reningsverk. Den tidigare skoningslösa kritiken om att ansvariga på Hässleholms vatten varken hittade till sina små reningsverk eller visste hur de fungerade hörs inte längre. Nye miljöchefen Torbjörn Håkansson anser sig inte kunna ställa särskilt höga krav på anläggningar för mindre än 200 personekvivalenter.

– De är ungefär som enskilda avlopp, säger han.

Delar av Hörja reningsverk är från tidigt 1960-tal. Därefter har anläggningen byggts om flera gånger. Idag är 54 fastigheter anslutna, vilket bedöms motsvara 118 personekvivalenter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

När miljöinspektörerna besökte reningsverket i Hörja 2018 och 2019 rann avloppsvattnet vid sidan om den öppna infiltrationen och bildade en stor vattensamling med slam. Samma anmärkning hade gjorts redan 2012. Ansvariga hade ingen kännedom om gällande kontrollprogram och det fanns varken skriftliga driftrutiner eller driftjournaler. Grundvattennivån var vid besöket i mars 2018 hög och mättes till 70-90 cm under marknivå. 2019 uppmättes cirka 90 cm. Skyddsavståndet mellan infiltration och högsta grundvattennivå ska vara minst 150 cm. Miljöinspektören påpekade 2019 att åtgärder krävs redan vid minsta risk för att orenat avloppsvatten kan nå grundvatten eller ytvatten.

Anläggningen dömdes ut. Miljöinspektören skrev: “Utformningen och driften av anläggningen gör att det snarare rör sig om kvittblivning än rening av avloppsvatten”.

2018 krävde miljökontoret ett åtgärdsprogram. Det dåvarande kommunala bolaget Hässleholms vattens åtgärdsprogram underkändes dock. Det bedömdes till största del handla om normalt driftunderhåll. Bolaget uppmanades att antingen anlägga ett nytt reningsverk eller vidta åtgärder så att reningsverket uppfyller kraven för så kallad normal skyddsnivå. Annars skulle det vid vite på 550 000 kronor bli ett förbud den 31 maj i år.

Avloppsvattnet rann, trots anmärkning, under många år vid sidan om infiltrationen och bildade en stor vattensamling med slam, vid pilen i bilden. Foto: Miljökontoret

Samma hårda dom fick anläggningarna i Röke och Västra Torup. Förbudet för Röke inföll först och där har nu byggts ett nytt provisoriskt reningsverk. Västra Torup förbjuds från den 31 maj nästa år. Anläggningarna i Hörja och Röke har utsläpp i avrinningsområdet för Helgeå via Röke- och Hörlingeån som har problem med både övergödning, kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel.

Enligt Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, visste Hässleholms vattens personal inte ens var anläggningarna låg när det var dags för inspektion 2018.

– De var här och lånade kartor, berättade han för Frilagt i samband med beslutet om förbud 2019.

Dåvarande miljöchefen Sven-Inge Svensson var inte heller nådig i sin kritik.

– Fem personer från Hässleholms vatten var med där ute och ingen visste hur anläggningarna skulle fungera. De har säkert kunskap om en hel del annat, men inte om detta, sa han.

Han bedömde att anläggningarna efter lång tids eftersatt underhåll var utom räddning.

– Det är så mättat nu att det inte går att åtgärda, säger han.

Men idag låter det annorlunda. Hässleholm Miljö, där Hässleholms vatten numera ingår, fick den 1 mars tillstånd att använda anläggningen till den 1 januari 2027. Det är lika länge som tillståndet för Rökes provisoriska reningsverk.

Miljökontoret bedömer nu att den befintliga infiltrationen kan användas under den begränsade period som tillståndet gäller utan att påverka Röke ås ekologiska status negativt. Reningskraven för så kallad normal skyddsnivå uppfylls enligt tillståndet, det vill säga organiska ämnen ska reduceras till 90 procent och totalfosfor till 70 procent.

Slamavskiljaren byggs enligt ansökan om tillstånd om till en trekammarbrunn och får en volym på cirka 88 kubikmeter istället för 32. Slammet ska köras med tankbil till Hässleholms reningsverk.

Slamavskiljaren fungerade inte vid inspektionerna 2018 då slammet spreds ut i hela anläggningen. Foto: Miljökontoret

En sluten infiltration under mark från 1984 som enbart använts vintertid vid minusgrader under de senaste 21 åren ska tas i bruk. Den är enligt bolaget i mycket gott skick. Enligt ansökan om tillstånd från 2021 har en markbaserad infiltration normalt en livslängd på 30 år. Denna är visserligen 37, men har inte använts fullt ut mer än under 16 år. Den öppna infiltrationen ska användas som nödavlopp vid driftstörning.

Bolaget försäkrar att skyddsavstånd till grundvatten kommer att hållas. Enligt nya mätningar ligger grundvattennivån nu plötsligt åtta-tio meter under markytan och avståndet mellan den slutna infiltrationen och grundvattnet bedöms till drygt fem och en halv meter.

Men miljökontoret krävde kompletteringar på flera punkter innan tillstånd beviljades den 1 mars i år, bara tre månader innan förbudet skulle vara ett faktum.

I ett föreläggande uppmanades bolaget bland annat lämna en redogörelse för hur den befintliga infiltrationen kommer att klara fosforreningen. Enligt Hässleholm Miljö är det inte tekniskt möjligt att bygga till kemisk fosforfällning, något som testades i Hörja på 1970-talet. Om det skulle vara ett krav måste ett helt nytt reningsverk byggas till en kostnad av åtta-tio miljoner kronor, något som inte heller skulle hinnas med före maj i år. Bolaget vädjade om att en tillfällig lösning för lägre skyddsnivå skulle godtas.

Mejlväxlingen ger inte tydlig information om hur mycket bättre reningen nu kommer att bli i Hörja.

– Jag kan inte ärendet i detalj, men det är en tillräckligt stor ändring för att vi ska kunna godkänna ansökan, säger Torbjörn Håkansson.

Han förklarar att anläggningen kan jämföras med ett enskilt avlopp som anses ha tillräcklig fosforrening genom infiltration.

Hässleholm Miljös miljöingenjör Cecilia Hultin förklarar i ett mejl till miljöinspektör Anna Brandin att man från början ville ansöka om tillfälligt tillstånd i sex år för att hinna bygga en överföringsledning till Hässleholms reningsverk. Men planerna ändrades efter besked om att det inte skulle gå att genomföra inom nuvarande miljötillstånd för Hässleholms reningsverk. Så sent som i januari i år var ambitionen istället att Hörja skulle få ett nytt reningsverk med hög skyddsnivå redan till den 1 april 2024.

Den 10 februari skriver Cecilia Hultin att ansökan nu gäller fem år för att bolaget ska hinna utreda, projektera och genomföra den långsiktigt bästa lösningen för Hörjas och Rökes samlade avloppshantering.

Berit Önell

Läs mer:

2019-11-05 Miljökontoret vill stänga små reningsverk i dåligt skick

2019-11-07 Enighet om vitesförelägganden mot reningsverk

2019-11-11 Vill höja va-avgiften för att kunna följa lagen

2019-11-14 Stålhandske: ”De små reningsverken har prioriterats ner”

2019-11-23 Hässleholms vatten hittade inte till sina reningsverk

2020-09-14 Vill ge reningsverk utan funktion i Röke mer tid

2020-09-26 Ja till anstånd för nytt reningsverk i Röke

2021-06-02 Va-investeringar på 1,6 miljarder väntar

2021-06-14 Vill stänga Emmaljungas reningsverk – Avloppsvattnet späds ut

2021-06-27 Vill dra avlopp från Hörja och Röke till Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se