Gruppen-3a-328x120

Hotar ta ifrån kommunen tillsyn över reningsverken

Hotar ta ifrån kommunen tillsyn över reningsverken

Länsstyrelsens tålamod verkar vara slut. Kommunen kan bli av med tillsynsansvaret för reningsverken på grund av de stora brister som finns och som inte åtgärdas. Ansvariga skyller på att det är för dyrt. Foto ur detaljplaneförslaget för Hässleholms reningsverk

Underhållet på de fem större reningsverken i Hässleholms kommun är eftersatt, miljötillstånden är för gamla och miljönämnden har fått ställa krav för att driften ska fungera. Ansvariga vägrar investera i reningsverken med motiveringen att de längre fram, när pengar finns, ska byggas om med ny teknik. Därför överväger länsstyrelsen nu att återkalla tillsynsansvaret för ett eller flera av reningsverken.

Länsstyrelsens svidande kritik mot kommunens miljötillsyn kommer fram i en preliminär rapport från tillsynsbesöket i Hässleholm den 20 augusti. Kommunen får underkänt på flera punkter utöver reningsverken, bland annat hanteringen av strandskydd som innebär risk för jäv och otillbörlig påverkan, oklar registrering, dokumentation och redovisning, bristande kompetensutveckling och att obligatorisk tillsyn prioriterats bort. Länsstyrelsen bedömer att det fattas cirka två och en halv tjänst för miljötillsyn.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ytterst är det länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter som reningsverk. Tillsynen har överlåtits till kommunen, men länsstyrelsen är skyldig att ta tillbaka den om kommunen inte sköter uppdraget. Länsstyrelsen har numera också möjlighet att tvinga kommunen till åtgärder genom föreläggande.

Vill inte budgetera för reningsverk

Totalt har 31 tillsynsobjekt överlåtits till Hässleholms kommun. I rapporten meddelar länsstyrelsen att tillsynen nu helt eller delvis kan återkallas på grund av de brister som uppdagats. Främst gäller det reningsverken.

Länsstyrelsen slår fast att de fem reningsverken bör ansöka om nya miljötillstånd. Nämnden har försökt ställa krav på ombyggnadsplaner, men det kommunala bolaget Hässleholm Miljö har vägrat på grund av de stora kostnaderna. Tre mindre reningsverk har nyligen dömts ut.

Hässleholms kommun verkar inte vilja satsa pengar på reningsverk.

– Det förefaller som att kommunen skjuter problemet framför sig med att lösa kommunens avloppsvattenbehandling på lång sikt. Varken ombyggnadsplan eller budgeterade medel förefaller ha funnits på agendan inom politiken sedan många år tillbaka. Eftersom det är stora svårigheter att agera för nämnden överväger Länsstyrelsen att återkalla tillsynen för ett eller flera av avloppsreningsverken, skriver länsstyrelsen i rapporten.

Ett beslut om återkallelse kommer som ett fristående ärende. Kommunfullmäktige kan begära att beslutet överprövas av regeringen.

Risk att ha strandskyddstillsyn
på byggavdelningen

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att helt prioritera bort strandskyddstillsyn under åren 2021-2023, liksom under flera år tidigare. Men länsstyrelsen fick uppgift om att det prioriterades upp något efter att en samhällsbyggnadsjurist anställdes i slutet på maj. Hon hade dock sagt upp sig redan vid länsstyrelsens besök och slutade efter drygt tre månader på posten.

Länsstyrelsen är tveksam till att strandskyddstillsyn och dispens från strandskydd vid bygglov och exploatering ligger på byggavdelningen. Det innebär att samma avdelning beslutar om bygglov, prövar strandskyddsdispenser, har tillsyn över dispenser och dessutom ska initiera tillsyn av olovliga verksamheter inom strandskyddsområden.

Kommunens tillsyn av strandskydd får underkänt, liksom mycket annat. Bryggan på bilden anmäldes i våras som brott mot strandskyddet, men kommunen gav dispens, något som länsstyrelsen vill riva upp. Foto: Berit Önell

– Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att mot beaktande av riskerna för otillbörlig påverkan se över nuvarande organisation, säger rapporten.

Rekommendationen är istället att miljöavdelningen ska ansvara för strandskyddstillsynen.

Planerad tillsyn av förorenade områden blev inte av under 2020, trots att åtta dagar avsatts för prioriterade områden. Även andra tillsynsområden har prioriterats ned, bland annat dagvatten och tvivelaktiga verksamheter inom fordonsbranschen.

Saknar två och en halv tjänst

Den tillsynsskuld som finns i form av nedprioriterade ärenden är inte fullt synlig i redovisningen. Planerad tillsyn utifrån nationella miljökvalitetsmål, agenda 2030-mål och lokala miljömål saknas också. Men enligt en beräkning av resursbehov i timmar fattas i år motsvarande två och en halv heltidstjänst.

Länsstyrelsen betonar att nämnden har ett ansvar att begära mer reurser för tillsynen om den inte klarar sina åtaganden. Därför bör det i en tillsynsplan finnas en analys av behoven.

Länsstyrelsen bedömer att tillsynsverksamheten är underbemannad och att nämnden är medveten om att det saknas resurser.

– Länsstyrelsen kommer inte att överlåta ytterligare tillsyn till kommunen till dess kommunen kan visa att den har erforderliga resurser.

Flera ledamöter jäviga

Kommunen saknar helt dokumenterade riktlinjer om jäv, opartiskhet och intressekonflikt för både tjänstemän och politiker. Detta anmärkte länsstyrelsen på redan vid sitt förra tillsynsbesök 2017, men sedan dess har ingenting hänt trots kommunens löfte att ta fram ett styrdokument. Bland annat får en person som ansvarar för tillsyn inte samtidigt ha ansvar för frågor kring driften av den verksamhet som ingår i tillsynsuppdraget. Därför är det jäv att en ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden även sitter i barn- och utbildningsnämnden och att flera ledamöter sitter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen är dock nöjd med att den nye miljöchefen Torbjörn Håkansson är anställd direkt av nämnden, liksom handläggarna som arbetar med miljötillsyn. Vid förra tillsynsbesöket underkände länsstyrelsen att förre miljöchefen Sven-Inge Svensson var anställd av kommunledningen och hade kommundirektören som chef, samtidigt som denne skulle företräda kommunen i miljöärenden på kommunal mark. Dessutom hade Svensson haft tjänsten i 20 år utan anställningskontrakt.

Berit Önell

Läs mer:

2018-07-14 Miljöchefen utan anställningskontrakt i 20 år – Belsut kan vara ogiltiga

2018-10-26 Kommundirektören fortfarande chef över miljöchefen trots risk för jäv

2019-11-04 Oenighet om resurser till stadsbyggnad

2021-04-17 Fritt fram för svartbyggen och ockupation av stränder

2021-04-20 Kommunen kan nu tvingas se till att strandskyddet följs

2021-08-05 Anmäld för strandskyddsbrott fick dispens av kommunen

2021-08-06 Vikingabyn polisanmäld för strandskyddsbrott

2021-08-09 Kommunalråd: Lagen ska vara lika för alla

2021-08-10 Fler kan bli polisanmälda för strandskyddsbrott

2021-08-19 Privat brygga på kommunens mark godkänd av länsstyrelsen

2021-08-26 Kommunen fick ge upp inspektion i vikingabyn

2021-08-29 Juristen har redan sagt upp sig

2021-09-09 Utredning om strandskyddsbrott i vikingabyn nedlagd

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se