torsjö live vers2

Fördjupade översiktsplanen till utställning i julhelgen Ett bostadshus vid reningsverket utraderat

Fördjupade översiktsplanen till utställning i julhelgen Ett bostadshus vid reningsverket utraderat

Den interaktiva kartan visar den fördjupade översiktsplanens förslag till framtida markanvändning.

I fredags, lagom till julhelgen, presenterade kommunen sin utställning över förslaget till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. Det går nu att ta del av på Stadshuset, stadsbiblioteket och via kommunens hemsida. Synpunkter kan lämnas senast den 23 februari.

Skyddsavstånden till reningsverket verkar i utställningsförslaget ännu mer inkonsekventa än tidigare. Inom 300 meter är allt mellan reningsverket och Finjasjön nu ett grönstreckat naturområde på kartan, utom där en av de två bostäderna, Jan Tillgrens, ligger. Den ser alltså ut att få vara kvar medan grannfastigheten, Linus Jepssons, är utraderad.

Det grönstreckade området är en del av det så kallade 300 meters skyddsavståndet vid reningsverket. Det föreslås bli ett naturområde i planen. Linus Jepssons hus är borta medan Jan Tillgrens fastighet är kvar. Till vänster på kartan syns menyn där olika lager kan klickas fram.

Frilagt har tidigare berättat om turerna kring förslaget till fördjupad översiktsplan där skyddsavstånden kring reningsverket varit en av de mest omdebatterade delarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I somras utgick tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret från ett 300 meters inre skyddsavstånd där inga bostäder eller andra känsliga verksamheter skulle tillåtas. Men fem av sju berörda bostäder skulle undantas. Två skulle bort. Det var de nyare villorna vid Ormanäsvägen som skulle undantas medan Jepssons och Tillgrens äldre hus skulle köpas in och rivas.

Efter att Frilagt uppmärksammat saken gick både kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) och oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) ut och sa att ingen skulle tvingas från sitt hem. De berörda skulle få bo kvar så länge de själv ville.

Trots det följde förslaget med undantag med i den version som byggnadsnämnden antog inför utställningen. När nu utställningen sent om sider presenteras är det alltså tydligt att inte ens de två boende närmast reningsverket behandlas lika. Någon förklaring till det ges inte i texten till utställningsmaterialet. Naturområdet kallas Bokehill och beskrivs som ett varierat skogsområde med bland annat äldre lövskog med hålträd och högstubbar samt alsumpskog och yngre skogar av igenväxningskaraktär.

Huset i den lummiga grönskan mellan reningsverket och Finjasjön som inte syns på kartan längre.

Förslaget talar fortfarande om ett skyddsavstånd på 300 meter från reningsverket på grund av risk för förhöjd bakteriehalt, smittspridning, lukt och buller, men med avsteg för bostäderna inom detaljplanelagt område i sydväst, det vill säga Ormanäsvägen. Villaområdet där är dock helt utanför planområdet nu, så något undantag för dem behövs i praktiken inte längre.

Inom det så kallade påverkansområdet, 300 – 1 000 meter från reningsverket, skulle i tjänstemannaförslaget befintlig verksamhet få fortsätta och inga nya bostäder eller andra känsliga verksamheter tillåtas, med undantag för ett nytt bostadsområde vid Sjörröds gård. Bostadsområdet där byggnadsnämndens tidigare vice ordförande Johan Barnekow vill bygga flerfamiljshus är fortfarande med i förslaget, men det talas inte längre om undantag eftersom byggnadsnämnden i sista stund beslöt att ändra i formuleringarna. Nu ska helt enkelt varje detaljplan prövas för sig i sitt sammanhang och konsekvenserna av närheten till reningsverket utredas och beskrivas i planarbetet.

Den fördjupade översiktsplanen är inget juridiskt bindande dokument, men anger inriktningen för den framtida utvecklingen av Hässleholms stad. Utbyggnadsstrategierna innebär bland annat att staden ska växa inåt genom förtätning, att den ska stärkas som ett nav för kommunikation, skapa unika och varierade stadsmiljöer, att naturen ska ta plats i staden och att staden ska rustas för ett förändrat klimat.

Miljökonsekvensbeskrivningen talar om hur en utbyggnad av staden enligt förslaget påverkar människor, natur och klimat. Genomförandet av förslaget möjliggör en befolkningsökning på 2 000 personer till år 2030 och en planeringsberedskap för cirka 4 500 nya bostäder. Bedömningen är att det inte ger någon större negativ påverkan under förutsättning att riktlinjerna i förslaget följs. Dock påpekas att det finns risk att förtätning inom vattenskyddsområde motverkar miljömålet om tillgång till grundvatten av god kvalitet eftersom mindre grundvatten kommer att bildas.

En samrådsredogörelse utifrån de yttranden som lämnades in från myndigheter och privatpersoner 2015 ingår också i utställningen.

På kommunens hemsida finns alla utställningshandlingar och en digital interaktiv karta.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-08-04 Planchefen ljuger om att länsstyrelsen godkänt skyddsavstånd där Barnekow undantas

2017-08-04 Ansvariga politiker har inte fått planchefens ”sommarläsning”

2017-08-09 Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) litar på Gertrud Richter

2017-08-11 Kommunalråd fick information om undantag från skyddsavstånd redan i april

2017-08-11 Kommunalråden hörde planchefen berätta att hon ”stämt av” undantagen med länsstyrelsen

2017-08-15 Vem som sagt vad om skyddsavstånden ska redas ut

2017-08-17 Byggnadsnämnden stöder Richter och går emot länsstyrelsen Frilagt publicerar inspelningar

2017-08-18 Moderaterna säger nej till undantag för Sjörröds gård Kenny Hansson backar Personalärende om Gertrud Richter

2017-08-18 Barnekows advokat fick byggnadsnämnden att lova att inte avskriva Sjörröds gård

2017-08-26 KD vill ha undantag i skyddsavstånd, riva parkvilla och ersätta Magnarp med utbyggnad av Hovdalaområdet

2017-08-27 Kommunen vill lösa in och riva 74-årige Jan Tillgrens bostad

2017-08-31 Kommunalråd ska diskutera husen vid reningsverket

2017-09-10 Vill inte låta politiker ändra undantag i skyddsavstånd Har fullt förtroende för Gertrud Richter

2017-09-14 Inget stopp för planarbete för Sjörröds gård

2017-10-10 Rödgröna säger nej till tvångsinlösen av hus vid reningsverket

2017-11-12 Utställningsförslag med fortsatta undantag från skyddsavstånden

2017-11-15 Kuppade bort förbud mot nya bostäder inom 1 000 meter från reningsverket

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se